צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
מחיקת רישום פלילי | קבלת בקשת חנינה של חייל | מחיקת הרשעה פלילית | עבירות סמים | מרשם פלילי - מחיקת עבר פלילי | עורך דין צבאי
הדפסת עמוד זה

נסיבות המקרה - הרשעת חייל המשרת כלוחם בגולני בעבירות סמים בבית הדין צבאי מחוזי, מחוז שיפוט צפון.

 • פרשה זו עוסקת בלוחם מפלחה"ן גולני, אשר הרשעתו הפלילית בעבירות סמים נמחקה על ידי נשיא המדינה בעקבות בקשת חנינה שהוגשה על ידי משרדנו.
 • במסגרת חקירת מצ"ח, הודה החייל כי בשלוש הזדמנויות שונות, בנסיבות אזרחיות, השתמש בסם מסוג קנאביס באמצעות סיגריות מגולגלות ("ג'וינט").
 • בהמשך, הוגש כנגד החייל כתב אישום לבית הדין הצבאי המחוזי, מחוז שיפוט צפון בתיק צפ/ 192/06. בעקבות הודאתו באשמה, הרשיע בית הדין הצבאי את החייל בעבירה של שימוש בסם מסוכן, עבירה בניגוד לסעיף 7(א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג - 1973.
 • חיילים רבים אינם ערים לכך, שהרשעתם בבית דין צבאי בעבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים, ואפילו בעבירה של החזקה ושימוש בסם "קל", לצריכתם העצמית, נרשמת במרשם הפלילי האזרחי (מרשם המנוהל ע"י משטרת ישראל).
 • בכך, מוכתם שמם של אותם חיילים למשך שנים רבות, הרבה מעבר לתקופת שירותם הצבאי, ולאחר שחרורם מצה"ל, מחבלת אותה הרשעה בגיבוש עתידם המקצועי "באזרחות".

מחיקת רישום פלילי

 • לנוכח התוצאות הפוגעניות של הרשעתו בפלילים, הגיש עורך דין צבאי גיא פלנטר מטעמו של החייל בקשת חנינה לנשיא המדינה.
 • בבקשת החנינה, התבקש נשיא המדינה לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ולהורות על קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה שחלות על ההרשעה, ובמילים אחרות - להורות על מחיקת עבר פלילי.
 • בהחלטה מיום 13.1.10, נעתר נשיא המדינה לבקשת החנינה שהוגשה על ידי עורך דין גיא פלנטר, קיצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלו על הרשעתו הפלילית של החייל באופן, שהרשעתו הפלילית נמחקה.

תוצאות מחיקת הרשעה פלילית

 • סעיף 20 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מסדיר את התוצאות הנובעות ממחיקת הרשעה פלילית:

(א) מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לענין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה  (יחד עם זאת, אין במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה).

(ב) ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה.

(ג) בהליך כאמור בסעיף קטן (ב) לא יישאל אדם שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה, ואם נשאל לא יהיה חייב להשיב.

(ד) שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא ישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

(ה) מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון לענין כל דין, אלא בידי מספר מצומצם מאוד של גופים (למשל, לענין בחירת נשיא המדינה, מינוי מבקר המדינה, מינוי נגיד בנק ישראל, מינוי שופטים ומינוי בעלי תפקידים מסוימים בשירות המדינה, ותפקידים המסווגים סודי ביותר).

 • במישור העקרוני, אדם שהרשעתו נמחקה ייחשב לעניין כל דין כאילו לא עבר עבירה וזאת הן כלפי הרשויות והן במישור האזרחי, כמו ביטול חובת גילוי עובדת הרשעתו שנמחקה. מחיקת ההרשעה מתבטאת גם בביטול כל פסול שנפסל אדם בעקבות ההרשעה.
 • מחיקת עבר פלילי פותחת "דף נקי" ומאפשרת לאדם שזכה למחיקת הרשעתו לבחור את עתידו המקצועי ללא מגבלות ולהשתלב בחברה כאזרח מן השורה. בהקשר זה יפה פסיקתו של בית המשפט העליון (בערעור לשכת עורכי הדין 3761/00):

"משנמחקת הרשעה, נחשב העבריין כאילו לא הורשע. תוצאותיה הנגררות של ההרשעה, ובכללן פסלות מעיסוק במקצוע, בטלות מיום המחיקה, ואף נאסר במפורש להביאן בחשבון לצורך כלשהו..."

עורך דין צבאי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה הנוגעות למחיקת עבר פלילי. במקרים המתאימים, פועל משרדנו ליצירת התנאים לקבלת תעודת יושר.

גיא פלנטר משרד עורכי דין

מחיקת רישום פלילי | בקשת חנינה | מחיקת עבר פלילי | עורך דין צבאי

www.flanter-law.co.il

 

בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטתו של נשיא המדינה להעניק לחייל חנינה ולמחוק את עברו הפלילי.

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף מחיקת רישום פלילי | קבלת בקשת חנינה של חייל | מחיקת הרשעה פלילית | עבירות סמים | מרשם פלילי - מחיקת עבר פלילי | עורך דין צבאי
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il