מחיקת רישום פלילי של סטודנט למשפטים – נשיא המדינה מורה על מחיקת עבר פלילי

5
(1)

מחיקת עבר פלילי – נשיא המדינה מקבל בקשת חנינה ומורה על מחיקת עבר פלילי

 • נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין מקבל את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו, מורה על מחיקת רישום פלילי של סטודנט למשפטים שהורשע בעברו בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות וגניבה. 
 • עם מחיקת עברו הפלילי של הסטודנט, נסללה דרכו להתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין. 
 • להלן ההודעה שנתקבלה מסגן בכיר ליועצת המשפטית לנשיא המדינה, עו"ד ג'מאל קדרי, המבשרת כי נשיא המדינה מחק את עברו הפלילי של הסטודנט;
מחיקת רישום פלילי

הודעה על מחיקת רישום פלילי.

הנסיבות שהובילו להגשת בקשה למחיקת רישום פלילי לנשיא המדינה

 • הלקוח בפרשה זו, סטודנט למשפטים אשר הורשע בעברו בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות וגניבה.
 • על פי הודאתו בבית המשפט, על רקע חוב כספי, תקף ביחד עם נאשם נוסף את המתלונן, ולאחר אירוע התקיפה גנב את משקפי השמש של המתלונן.
 • בגזר דינו, לקח בית משפט השלום בתל אביב – יפו בחשבון את סליחתו של המתלונן (אשר התייצב להעיד לזכותו של הלקוח, במסגרת שלב טעונים לעונש), את גילו הצעיר בעת האירוע וכן את תרומתו לחברה.
 • יחד עם זאת, סירב בית המשפט לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה, הרשיעו, וגזר עליו צו שירות לתועלת הציבור, פיצוי למתלונן ומאסר מותנה (הלקוח יוצג באותו הליך על ידי עורך דין אחר).
 • עוד בטרם הסתבכותו בפלילים, תיעל הלקוח את כל משאביו ללימודי משפטים במכינה אקדמאית, אלא שהרשעתו גדעה את התהליך שהחל.
 • בחלוף השנים הקים הלקוח משפחה, הועסק במסגרות שונות וחזר לספסל לימודי המשפטים, על מנת להגשים את חלומו לעסוק בעריכת דין. אלא – שבדרכו למימוש חלום זה ניצבה הרשעתו בפלילים;

בבואה לאשר תחילת התמחות או קבלת חבר לשורותיה, לוקחת לשכת עורכי הדין בחשבון, כנתון חיוני, רישומים פליליים שטרם נמחקו מהמרשם הפלילי

 • על פי דין, בעת שדנה בקבלת מועמד להתמחות לשורותיה, רשאית לשכת עורכי הדין לקבל מהמרשם הפלילי ולהביא בחשבון מידע אודות הרשעות פליליות עד למחיקת ההרשעות מהמרשם הפלילי.
 • במילים אחרות, חשופה לשכת עורכי הדין ויכולה להביא בחשבון גם הרשעות שהתיישנו, כל עוד לא נמחקו. 
 • בהתאמה, במסגרת הליכי הרישום של מתמחים, נדרשים המועמדים להצהיר בין היתר את הדברים הבאים (ההדגשות שלנו):

"ידוע לי כי לשכת עורכי הדין (להלן: "הלשכה") מבקשת לדעת אודות עברי, פרטים שנדרשים לה לצורך שיקול דעתה בבואה להחליט אם אני ראוי/ה להירשם כמתמחה על פי חוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961 להלן: "חוק הלשכה"), ולהתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין על פי חוק הלשכה וכללי לשכת עורכי הדין. 

ידוע לי כי על פי הוראות סעיף 5 והתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 1981 (להלן: "חוק המרשם"), רשאית הלשכה לקבל מאת המרשם ולהביא בחשבון מידע אודות הרשעות פליליות בפשע או עוון עד למחיקת ההרשעות מהמרשם, ועל תיקים פליליים תלויים ועומדים נגדי שהוגש בהם כתב אישום ואם אורשע בהם הרשעתי תירשם במרשם…

לאחר שקראתי והבנתי את הוראות החוק והתקנות הנ"ל ואת ההבהרה בשולי מסמך זה, ברור לי לחלוטין, כי המידע הנ"ל שהלשכה תקבל על פי חוק המרשם או על פי תצהיר זה יובא בשיקול דעת הלשכה לצורך אישור תחילת התמחותי ואישור קבלתי כחבר/חברה בלשכת עורכי הדין, או לצורך סירוב לבקשותי, כאמור או למי מהן, ובכל מקרה, המידע הנ"ל ישמש כנתון חיוני בדיון של הלשכה בבקשתי, ואני מוותר ביודעין על כל טענה בעניין זה. 

…אני מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן…לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהיא בארץ או בחו"ל, לרבות בעבירות על פי חוק השיפוט הצבאי, למעט עבירות שלא ירשמו במרשם, על פי התקנות לחוק המרשם…

"…ידוע לי כי הצהרה שאינה מדויקת יכולה כשלעצמה להוות נימוק לנקיטת צעדים וסנקציות מאת הלשכה כלפי…".

סמכות נשיא המדינה להורות על מחיקת רישום פלילי

 • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א- 1981, מסמיך את נשיא המדינה לקצר או לבטל תקופות התיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעות פליליות (מחיקת רישום פלילי).
 • מכאן, שגם אם הסתיים הליך פלילי בהרשעה, עדיין פתוח בפני אותו נאשם שהורשע להגיש בקשת מחיקת רישום פלילי.
 • להרחבה בכל הנוגע למחיקת עבר פלילי ולעיון בדוגמאות נוספות בהן הוביל משרדנו למחיקת עבר פלילי ראו בעמוד: מחיקת רישום פלילי.

בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי ניתן לעיין בנושאים הרלוונטיים הבאים:

קבלת בקשת חנינה על ידי נשיא המדינה, מחיקת רישום פלילי וכפועל יוצא – הסרת המכשול מלהתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין

 • על מנת להשלים את מסלול השיקום שעשה, להפוך "שווה בין שווים" ולפתוח את שערי לשכת עורכי הדין בפניו, פנה הלקוח למשרדנו. 
 • ביום 12.8.19 קיבל נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין את בקשת משרדנו ובתוקף סמכותו קיצר את תקופת המחיקה שחלה על הרשעתו של הלקוח, באופן שתקופת המחיקה הסתיימה ועברו הפלילי של הלקוח – נמחק.
 • להלן החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת הרישום הפלילי:
החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת רישום פלילי

החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת רישום פלילי.

 • תוצאות ההחלטתו של נשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי מרחיקות לכת. על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981:
  • מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לענין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, בטל מיום המחיקה.
  • שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה;
  • על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא ישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה.
  • הימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.
  • ולבסוף, לשכת עורכי הדין לא נמנית עם הגופים שיכולים להביא בחשבון הרשעה שנמחקה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת נשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי ובהודעת עו"ד ג'מאל קדרי, סגן בכיר ליועצת המשפטית לנשיא המדינה המבשרת למשרדנו על החלטת הנשיא למחוק את הרישום הפלילי.
 • מקרה זה טופל במשרדנו על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורכת דין ירדן זאבי, שבינתיים הצטרפה לשורות פרלקיטות המדינה.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | מחיקת הרשעה פלילית | קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי | קבלת תעודת יושר | דוגמא לבקשה למחיקת עבר פלילי


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים