הטרדה מינית בצבא – ייעוץ וייצוג משפטי

5
(110)
הטרדה מינית בצבא - זיכוי בהליך דין משמעתי בצבא - דמ"ש

הטרדה מינית בצבא – זיכוי בהליך דין משמעתי בצבא – דמ"ש. מקרה להמחשה שטופל במשרדנו.


הטרדה מינית בצבא –
ייעוץ משפטי וייצוג משפטי

 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בכל הנוגע למקרי הטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי. 
 • בהקשר לעבירות בניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית, מעניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי הן לחשודים ולנאשמים והן למתלוננים.
 • לפרטים נוספים אודות ייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה ראו בעמוד: נפגעי עבירה | מתלוננים  – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

הטרדה מינית בצבא

מהי הטרדה מינית בצבא?

 • בתמצית, בהקשר לדיון כאן, סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר הטרדה מינית כאחד מהמעשים הבאים:

"(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם".

 • "התנכלות" מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

הטרדה מינית בצבא – ניצול יחסי מרות במסגרת השירות הצבאי

 • סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית ממשיך וקובע כי הטרדה מינית היא גם:

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירותתוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותותוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין".

 • בהתאם להוראות סעיף 34כד לחוק העונשין, המושג "עובד הציבור" כולל גם עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.
 • סעיף 346(ב) לחוק העונשין קובע (בין השאר) כי הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות דינו – מאסר שלוש שנים.
 • כפי שניתן לראות, המחוקק קבע, כי כאשר מדובר בהצעות חוזרות בעלות אופי מיני, או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, תוך ניצול יחסי מרות, המעשים נופלים בגדר הטרדה מינית, אף אם לא הובעה כל חוסר הסכמה או התנגדות להצעות או להתייחסויות הללו.
 • בדומה, קיום יחסי מין עם חיילת, תוך ניצול יחסי מרות – נופל בגדר עבירה פלילית שזכתה לכותרת "בעילה אסורה בהסכמה" בחוק העונשין.
 • המאפיינים הייחודים של השירות הצבאי, הכוללים באופן מובנה פערי דרגות, גילאים ותפקידים בין המשרתים השונים בצבא (ומכאן לעתים – יחסי מרות), מהווים כר פורה להגשת תלונות ולפתיחה בחקירה פלילית בחשד לעבירות מין בצבא או להטרדה מינית בצבא.

מקרה להמחשה – זיכוי בהליך דין משמעתי בצבא מעבירת הטרדה מינית בצבא

תמצית המקרה

 • אנו מביאים כאן מקרה שטופל באחרונה במשרדנו העוסק באזרח עובד צה"ל שנפל קורבן לעלילת שווא מצד רופאה הכפופה אליו.
 • לאחר שנודע לה על הכוונה לפטרה, החליטה המתלוננת לנסות ולסכל את פיטוריה ולנקום במנהלה והגישה כנגדו תלונה כוזבת בגין הטרדה מינית.
 • עם הגשת התלונה כנגדו, נאלץ הלקוח להתמודד עם 3 מתקפות משפטיות שונות שהקימה עליו המתלוננת, ובכולן סיים עם ידו על העליונה;
  • חקירת מצ"ח בחשד להטרדה מינית – התיק הפלילי נסגר.
  • דין משמעתי – הלקוח זוכה על ידי קצינת שיפוט בכירה מעבירה של הטרדה מינית.
  • בקשתה של המתלוננת למתן צו האוסר על פיטוריה בבית הדין האזורי לעבודה – נדחתה.  נפסק ע"י ביה"ד לעבודה כי לא הוכחה ולו לכאורה הטרדה מינית, החלטת הפיטורין של משרד הביטחון נמצאה עניינית ומבוססת ובאופן נדיר למדי, חויבה המתלוננת בתשלום הוצאותיו המשפטיות של האיש.

זיכוי בהליך דין משמעתי בצבא מעבירה של הטרדה מינית בצבא

הטרדה מינית בצבא – זיכוי בהליך דין משמעתי בצבא.


חקירת מצ"ח בחשד להטרדה מינית בצבא – תיק החקירה הפלילית נסגר

 • מטעמים של הגנת הפרטיות, לא נחשוף כאן פרטים מזהים אודות המעורבים.
 • פרשה זו עוסקת באזרח עובד צה"ל, מי ששירת בצבא קבע כמעט 4 עשורים שירות מסור וללא רבב ולאחר שיצא לפרישה, נתבקש להמשיך באותו תפקיד כאזרח עובד צה"ל.
 • המתלוננת בפרשה זו רופאה במקצועה אשר אף היא הועסקה כאזרחית עובדת צה"ל והיתה כפופה למרותו של הלקוח.
 • לאחר שנודע למתלוננת על כוונת הצבא להביא לפיטוריה מתפקידה, ביקשה לנקום במנהל שלה – הלקוח – וניסתה לסכל את הפיטורין בדרך היחידה אשר ידעה כי תמנע, ולו באופן זמני, את הליך פיטוריה – הגשת תלונה בדבר הטרדה מינית.
 • מדובר בתלונה כוזבת, כנגד אדם חף מפשע תוך שימוש ציני ומניפולטיבי בהוראות החוק למניעת הטרדה מינית.
 • עם הגשת התלונה הכוזבת, נפתחה מיד חקירת מצ"ח. הלקוח עמד על חפותו המלאה, הכחיש באופן נחרץ את החשדות כנגדו, הסביר לחוקרי מצ"ח כי המניע העומד בבסיס הגשת התלונה הוא רצונה של המתלוננת לסכל את פיטוריה מהצבא – ונאות לקחת חלק בכל פעולת חקירה בה נתבקש, בכדי להוציא את האמת לאור.
 • משרדנו ליווה את הלקוח בהליכי חקירתו במצ"ח והעניק לו ייעוץ משפטי. עם תום החקירה פנה משרדנו לפרקליטות הצבאית בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום לבין הדין הצבאי.
 • במסגרת חוות דעתה, קיבלה הפרקליטות הצבאית את בקשת משרדנו ונמנעה מהגשת כתב אישום, תוך קביעה, שלא נמצאו כל תימוכין ראייתיים לטענותיה של המתלוננת בדבר התנכלות מצד הלקוח על רקע מיני.
 • באשר לטענותיה של המתלוננת כי הוטרדה מינית על ידי הלקוח, החליטה הפרקליטות הצבאית כי טענות אלו מקומן להתברר לא בהליך פלילי אלא במסגרת הליך דין משמעתי פנים צבאי (וזאת, לאור הצורך בקביעת ממצאי מהימנות, אשר ראוי שייקבעו לאחר שהעדים הרלוונטיים יעידו במסגרת הליך הדין המשמעתי).

הליך דין משמעתי בצבא – זיכוי מעבירת הטרדה מינית בצבא

 • משרדנו העניק ללקוח ייעוץ משפטי בכל הנוגע להליך הדין המשמעתי שהתנהל כנגדו ואף הגיש "חוות דעת סניגור", במסגרתה הוכחנו על שם מה אין ליתן אמון במתלוננת ויש לעשות צדק עם הלקוח ולזכות אותו מכל אשמה.
 • בפני קצינת השיפוט הבכירה, אל"ם (מיל.) אורנה דוד נשמעו 11 עדים ולאחר עיון בכל חומר החקירה שנאסף על ידי מצ"ח ושמיעת העדים, החליטה קצינת השיפוט לזכות את הלקוח מן האשמה של הטרדה מינית, כאשר ב"שורה התחתונה" של הכרעת הדין נפסק כך (ההדגשות שלנו):

"לאחר עיון בכל חומר החקירה ושמיעת הדברים כאמור, הגעתי להחלטה כי לא ניתן ליתן אימון מלא בדבריה של [המתלוננת], באופן שיש בהם כדי להביא להרשעה בדין המשמעתי. התרשמתי מאישה ורופאה בוגרת, היודעת להביא דבריה ותלונותיה מקום בו היא סבורה כי נעשה עוול או נגרם ליקוי כלשהו.

חרף כך, טענותיה בדבר הטרדה מינית, אירועים אשר התרחשו במספר הזדמנויות לטענתה, הובאו לראשונה בפני מפקד XXXX שעה שזומנה לראיון לפני פיטורין. למתלוננת היתה תקשורת ישירה עם מפקד XXXX והיא אף זומנה אליו מספר פעמים לראיונות, ובכלל זה פעם בנושא משמעתי ופעם בעניין המלצה להדחתה מתפקיד ושחרורה מצה"ל. בכל אותם פעמים, לא העלתה המתלוננת כל טענה בדבר התנהגותו של הנאשם כלפיה. עמדו למתלוננת מספר הזדמנויות ומספר גורמים, לרבות סגנית מפקד XXXXX, להבאת הדברים, אולם אלה לא נאמרו אלא בפני מפקד XXXXX כאמור…

הגורם היחיד לו מסרה פרטים בדבר התנהגות מטרידה לכאורה מצידו של הנאשם, היה סג"ם XXX XXXXX, שעזב ה XXXXX קודם לאירועים ואשר עימו נהגה לשוחח טלפונית, לעיתים תכופות לדבריו. גם לעד זה לא מסרה הדברים בזמן התרחשותם, כי אם זמן רב לאחר מכן ובסמוך לפתיחת החקירה. על כן לא מצאתי כי יש בדבריו של עד זה כדי לחזק את דברי המתלוננת.

בתשובה לשאלתי בדבר כבישת התלונה, מסרה המתלוננת, תוך שהיא משימה עצמה נרגשת מאוד, כי התביישה לדווח על הדברים.

בהתחשב באופן המעשים הנטענים, וממרום גילה של המתלוננת וניסיון חייה, סבורני כי אילו הדברים אכן התרחשו, היה ביכולתה להביאם בעת התרחשותם או קודם למועד שנמסרו, בפני גורם פיקודי כלשהו. טענתה של המתלוננת כי הנאשם בקש לגרום לה לקיים עימו יחסי מין ולהתנהג כפי שהוא דורש ומצפה מהרופאות האחרות בלשכה, אינם מתיישבים להערכתי עם בוחן המציאות.

התרשמתי מכנות דברי הנאשם ומאישיותו כפי שעלה מדבריו, מדברי העדים בפני ובתיק החקירה. התרשמתי כי הוא כואב על ההליך ומבקש להוכיח את חפותו.

נוכח כל האמור לעיל, החלטתי כאמור לזכות הנאשם מן האשמה שיוחסה לו".


בקשתה של המתלוננת למתן צו האוסר על פיטוריה בבית הדין האזורי לעבודה – נדחתה

 • על מנת לנסות לסכל את פיטוריה מהצבא, הגישה המתלוננת תביעה אזרחית כנגד מדינת ישראל (משרד הביטחון) והלקוח לבית דין אזורי לעבודה, שם חזרה בין היתר על טענותיה כי הוטרדה מינית על ידי הלקוח.
 • בד בבד עם הגשת תביעתה, הגישה המתלוננת בקשה למתן צו מניעה האוסר על משרד הביטחון לפטרה ולהשיבה לעבודה עד מתן פסק דין בתביעתה.
 • משרדנו העניק ללקוח ייצוג משפטי גם בפני בית הדין לעבודה.
 • בתמצית, פסק בית הדין לעבודה כדלקמן:
  • הוכח לכאורה כי המתלוננת נתנה פרשנויות למצבים שונים שאינן עולות בקנה אחד עם המציאות.
  • לא הוכחה ולו לכאורה הטרדה מינית בכל דרך.
  • החלטת הפיטורין של משרד הביטחון נמצאה עניינית ומבוססת.
  • באופן נדיר למדי, חויבה המתלוננת בתשלום הוצאותיו המשפטיות של הלקוח.
 • בפרשה זו טיפלו במשרדנו עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן.

ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לתלונות על הטרדה מינית בצבא

 • משרד עורך דין צבאי גיא פלנטר מעניק לחיילים, לאנשי קבע ולאנשי מילואים ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לאישום פלילי או משמעתי המייחס להם הטרדה מינית בצבא.
 • בשלב הראשוני, אנו מכינים את החשודים לחקירת מצ"ח או לבירור שנערך על ידי יוהל"ם בעניין תלונה המייחסת הטרדה מינית בצבא.
 • תלונה על הטרה מינית בצבא יכולה להתפתח להליך פלילי או משמעתי (דמ"ש).

המישור המשמעתי – ייעוץ וייצוג משפטי בנוגע לתלונה על הטרדה מינית בצבא

המישור הפלילי – יעוץ וייצוג משפטי בנוגע לתלונה על הטרדה מינית בצבא


עורך דין צבאי גיא פלנטר – על פעילות משרדנו בתחום המשפט הצבאי


עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הטרדה מינית בצבא – זיכוי מעבירה של הטרדה מינית בהליך דין משמעתי בצבא (דמ"ש) | עורך דין הטרדה מינית

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 110

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הטרדה מינית - דוגמאות למקרים נוספים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה