מחיקת רישום פלילי

4.9
(35)

מחיקת רישום פלילי.

ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי – הגשת בקשה למחיקת רישום פלילי לנשיא המדינה.


 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשה למחיקת רישום פלילי לנשיא המדינה, בדרך של קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה החלות על רישומים פליליים.
 • בסוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים בהם הוביל משרדנו למחיקת רישום פלילי.

רישום פלילי - הגשת בקשה לנשיא המדינה - מחיקת רישום פלילי

‏‏מחיקת רישום פלילי.מחיקת רישום פלילי – דוגמא להחלטת נשיא המדינה.

מחיקת רישום פלילי - החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת רישום פלילי.

מחיקת רישום פלילי – דוגמא להחלטת נשיא המדינה למחוק רישום פלילי.


מדוע חשוב להשתמש בשירותיו של עורך דין פלילי מקצועי להגשת בקשה למחיקת רישום פלילי?

 • כל אחד יכול להגיש בקשת מחיקת רישום פלילי, מבלי להיעזר בשירותיו של עורך דין. באתר נשיא המדינה אף קיים טופס מקוון להגשת בקשה שכזו.
 • יחד עם זאת – סיכויי הצלחתה של בקשה שהוגשה ללא עזרה מקצועית – נמוכים. בפועל, נעתר נשיא המדינה לכ- 25% מהבקשות למחיקת רישום פלילי בלבד.
 • נתון זה מדגיש עד כמה חשוב להסתייע בעורך דין פלילי מקצועי להגשת הבקשה.
 • על בסיס חוות דעת משפטיות המונחות בפניו, דוחה נשיא המדינה כ- 75% מהבקשות למחיקת רישום פלילי, וזאת מהטעמים הבאים: 
  • נשיא המדינה מפעיל את סמכותו למחוק רישום פלילי במקרים חריגים בלבד, בהם מתקיימות “נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן”.
  • מטבע הדברים, מי שלא עוסק באופן מקצועי בהגשת בקשות מסוג זה לא יודע (וגם לא יכול לדעת) מה נופל במסגרת אותן “נסיבות ייחודיות ויוצאות דופן”.
  • הניסיון מלמד כי בקשות רבות המוגשות ללא ייעוץ משפטי פשוט חסרות כל סיכוי, וחלקן – טרם הבשיל זמנן.
  • לא אחת, טועים המבקשים לחשוב כי מטעמים של “חסד ורחמים” ישמש נשיא המדינה כמעין ערכאת ערעור על פסיקתו של בית המשפט ויתערב לטובתם בפסק הדין.
 • קבלת ייעוץ משפטי מקצועי בטרם הגשת בקשה למחיקת רישום פלילי – היתה חוסכת לא מעט דחיות של בקשות מסוג זה.
 • בדרך כלל, היענות נשיא המדינה לבקשה למחיקת רישום פלילי תישען על פסיפס נרחב של קריטריונים משפטיים, עובדות ונסיבות, אותן מכיר ויודע רק עורך דין פלילי העוסק ספציפית בתחום זה.
 • עורך דין העוסק בתחום יידאג לאסוף ראיות ומסמכים התומכים בבקשה, ידע לפרוס את הטעמים הרלוונטיים לקבלתה ולנסח את הבקשה בצורה מיטבית ומשכנעת.
 • לאחר הגשתה של הבקשה, מתפקידו של עורך הדין לדאוג שהבקשה תטופל במחלקת חנינות במשרד המשפטים ובמחלקה המשפטית בלשכת הנשיא – בשקידה ראויה (לעיתים, ללא מעורבות עורך דין, תשובות עשויות להתקבל אחרי זמן רב).
 • בסופו של יום – מדובר בעתירה משפטית לכל דבר, עתירה הנבחנית באופן מקצועיבכלים משפטיים – על ידי עורכי דין, המועסקים במחלקות משפטיות שונות כאשר נשיא המדינה נשען על חוות דעתם המשפטית של הגורמים המקצועיים. מכאן, שהגשת הבקשה באמצעות עורך דין העוסק בתחום – תשפר לאין שיעור את סיכויי קבלתה.
 • יתרה מכך; פעמים רבות, בקשה למחיקת רישום פלילי מהווה את “התחנה האחרונה” בהליך הפלילי. לאור ההשלכות הפוגעניות של הרישום הפלילי, כמו גם מורכבות שיקוליו של נשיא המדינה ויועציו המשפטיים בבחינת בקשות מסוג זה, מומלץ להשתמש בשירותיו של עורך דין פלילי העוסק בתחום זה להגשת הבקשה.
 • כאמור, דוגמאות למקרים בהם פעל משרדנו בהצלחה למחיקת רישומים פליליים שונים – ניתן לראות לקראת סוף עמוד זה.
 • בינואר 2022 צפוי להיכנס לתוקף חוק חדש המסדיר את מחיקת הרישום הפלילי בשם חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע”ט-2019. בשים לב לשינויים מרחקי הלכת בחוק החדש, יש להתייעץ עם עורך דין פלילי בכל הנוגע לחוק ולהשלכותיו.

מה ההבדל בין רישום פלילי לרישום משטרתי?

 • על פי דין, מנהלת משטרת ישראל שני מאגרי מידע ממוחשבים שונים אודות הליכים פליליים:
  • רישום פלילי במרשם הפלילי.
  • רישום משטרתי ברישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • שני מאגרי המידע הנזכרים לעיל חסויים, והגישה אליהם והתנאים למסירת מידע מתוכם מוסדרים מפורשות בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א – 1981.  
 • בעמוד זה נתמקד בכל הנוגע לרישום פלילי ולמחיקתו. 
 • המרשם הפלילי כולל רישומים אודות הליכים פליליים שהבשילו להגשת כתב אישום לבית המשפט והסתיימו בהכרעה שיפוטית לפיה:
  • נמצאה אחריות פלילית (בית המשפט פסק כי הנאשם אשם בעבירה פלילית המסווגת כעבירה מסוג פשע או עוון) או –
  • נמצא כי הנאשם לא מסוגל לעמוד לדין או אינו בר עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי.
 • המרשם הפלילי כולל אם כן את כל פרטי הרישום הבאים (הנקראים גם “רישומים פליליים”):
  • הרשעות ועונשים של בתי משפט ובתי דין בפלילים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות (עבירה המסווגת כ”חטא” לא תירשם אם כן במרשם הפלילי).
  • צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווים לביצוע שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה). משמע – גם תיקים שהסתיימו ללא הרשעה – ירשמו במרשם הפלילי.
  • קביעות שיפוטיות שהנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;
  • החלטות בית משפט לנוער לגבי קטינים שנקבע כי ביצעו עבירה פלילית ודרכי הטיפול עליהן הורה בית משפט לנוער.
  • שינויים שנעשו בפרטי רישום במרשם הפלילי כתוצאה מחנינה שהעניק נשיא המדינה.
  • החלטות של נשיא המדינה למחוק רישום פלילי או לקצר את תקופת ההתיישנות או תקופת המחיקה החלות על רישומים פליליים.  

מה משמעותן של תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה?

תקופת התיישנות רישום פלילי.

 • תקופת ההתיישנות מתחילה “לרוץ” מיום מתן גזר הדין ולא אחת, ניתן גזר הדין לאחר שחלפו שנים ממועד ביצוע העבירה.
 • משך תקופת ההתיישנות משתנה בהתאם לעונש שהוטל ובכפוף לגיל בעת ביצוע העבירה (בגיר או קטין). ככלל, מדובר בתקופה של 7 שנים ממועד מתן גזר הדין.
 • כל עוד לא התיישן הרישום הפלילי, זכאים גופים רבים לקבל מידע אודותיו.
 • הורשע אדם במהלך תקופת ההתיישנות, מניין תקופת ההתיישנות “יתאפס” ויחל מחדש ממועד גזר הדין האחרון.

תקופת מחיקת רישום פלילי.

 • רק עם סיום תקופת ההתיישנות, תתחיל “לרוץ” תקופת המחיקה.
 • ככלל, משך תקופת המחיקה הוא 10 שנים ממועד תום תקופת ההתיישנות באופן שבמקרים רבים תקופת המחיקה תסתיים 17 שנים (!) מיום מתן גזר הדין.
 • במהלך תקופת המחיקה מצטמצמים מספר הגופים שזכאים לקבל מידע אודות ההרשעה.
 • הורשע אדם במהלך תקופת המחיקה, מניין תקופת המחיקה” יתאפס” ויחל מחדש ממועד סיום תקופת ההתיישנות החלה על הרשעתו האחרונה.
 • משחלפה תקופת המחיקה (כלומר חלפו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה, ולא יימסר מידע עליה אלא למספר מצומצם מאוד של גופים המנויים בחוק, בין היתר – משטרת ישראל, צה”ל, שב”כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה והוועדה למינוי שופטים.

התיישנות מיידית ותקופת מחיקה מקוצרת.

 • במקרים מיוחדים לא חלה תקופת התיישנות, כלומר פרטי הרישום הפלילי מתיישנים מיד עם מתן גזר הדין ואז מתחילה להימנות תקופת מחיקה קצרה במיוחד, שהיא ככלל 5 שנים, הנמנית, כאמור, מיום מתן גזר הדין.
 • כך למשל, כאשר הליך פלילי מסתיים בבית המשפט באי הרשעה, חלה תקופת התיישנות מיידית ותקופת מחיקה מקוצרת של 5 שנים.

מה הן התוצאות הפוגעניות הנובעות מרישום פלילי?

 • לרישומים פליליים השלכות פוגעניות רבות ועל כך ראו בהרחבה כאן: השלכותיה הפוגעניות של הרשעה פלילית והחשיבות שבסיום הליך פלילי ללא הרשעה בפלילים
 • מעבר להכתמת שמו של המורשע בפלילים בתווית עבריינית לאורך שנים רבות, רישום פלילי עשוי להגביל בקבלת ויזה למדינות בחו”ל, ואפילו לסכל הליכי אימוץ.
 • בהקשר להשלכות הפוגעניות הנובעות מרישום פלילי נפנה גם לרשימה שערך משרד המשפטים אודות מעסיקים המוסמכים לקבל מידע אודות רישום פלילי.
 • עוד נזכיר בהקשר הנוכחי כי מעסיקים רבים (שלא מורשים לקבל מידע מהמרשם הפלילי) עדיין מנצלים לרעה את זכותו של כל אדם לעיין במידע שבמרשם הפלילי הנוגע לו, ודורשים ממועמדים להציג בפניהם מידע מתוך המרשם הפלילי (“תעודת יושר“), כתנאי לבחינת העסקתם.
 • באופן זה, עשוי להיות מובא בפני מעסיקים, שלא כדין, מידע מהמרשם הפלילי אודות מועמד, שיפגע בסיכוייו להתקבל לעבודה.
 • כפי שראינו, ללא טיפול משפטי יזום במחיקת הרישום הפלילי יחלפו שנים רבות עד למחיקתו של הרישום הפלילי, שנים שעלולות להיות קריטיות, הן במישור המקצועי והן במישורים אחרים.
 • מכאן ברור מדוע אזרח אשר סיים לרצות את עונשו ו”השיב את חובו לחברה” יבקש לטפל במחיקת עברו הפלילי ולחזור להיות “שווה בין שווים”.

סמכות נשיא המדינה למחוק רישום פלילי.

 • מעבר לסמכותו של נשיא המדינה לחון עבריינים ולהקל בעונשם, העניק חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א- 1981, לנשיא המדינה סמכות לקצר או לבטל תקופות ההתיישנות ו/ או תקופות מחיקה החלות על הרשעה פלילית ( = מחיקת רישום פלילי).
 • ביסוד סמכות מחיקת הרישום הפלילי עומד העיקרון, כי פרט לעניינים יוצאים מן הכלל, אין לזכור לאדם את חטאו כל ימיו ויש לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולעודד את שיקומו והשתלבותו המלאה בחיי החברה.
 • מכאן, שגם אם הסתיימו ההליכים בהרשעת הנאשם, וגם אם מוצו כל ההליכים בערעור בפני ערכאות שיפוטיות גבוהות יותר וההרשעה נותרה על כנה, עדיין פתוח בפני הנאשם או בא כוחו לפנות בכתב לנשיא המדינה ולשכנעו לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי, ובכך להסיר את כל ההשלכות הפוגעניות הכרוכות בהרשעה.
 • קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי, מאפשרת לאדם שהרשעתו בפלילים נמחקה, לקבל תעודת יושר.

תוצאות מחיקת העבר הפלילי.

 • מחיקת רישום פלילי איננה כשמה היא, שכן לא מתבצעת מחיקה פיזית של הרישום, ממאגר המרשם הפלילי הממוחשב של משטרת ישראל.
 • במקום מחיקה פיזית, מצטמצמים עד מאוד הגורמים שיכולים לעיין ברישום ש”נמחק” ומשתנה (באופן דרמטי) הסטטוס המשפטי של אותו אדם שהרשעתו נמחקה:
  • ראשית, מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה;
  • יתרה מכך, ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה;
  • לבסוף, שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה ; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא יישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

מחיקת רישום פלילי של חיילים בצה”ל.

 • בכל הנוגע למחיקת רישום פלילי של חיילים ראו בהרחבה בעמוד: מחיקת עבר פלילי של חיילים.
 • במסגרת עמוד זה, נסתפק בדברים הבאים:
  • מאחר וחיילים נמצאים בדרך כלל בשלב בחייהם שטרם התגבשו מקצועית, הרשעתם בפלילים עשויה לחסום את עתידם המקצועי, עוד בתחילת דרכם. בשל כך, ובשל העובדה שבשרותם הצבאי תרמו למדינה, גילו נורמטיביות ואזרחות טובה ולעתים אף סיכנו את חייהם לטובת הכלל, זוכים חיילים להעדפה מסוימת, בכל הנוגע לבקשות למחיקת עבר פלילי.
  • ככלל, לחיילים אשר הורשעו בעבירה פלילית בטרם גיוסם, אולם סיימו את שירותם הצבאי ללא דופי יש סיכוי טוב לזכות בחנינה, באופן שתקוצר תקופת ההתיישנות בגין ההרשעה הפלילית או אפילו תימחק ההרשעה כליל; ביחס להרשעות פליליות של חייל בטרם גיוסו לצה”ל, קיים הסכם בין שר המשפטים לשר הביטחון, לפיו במידה והחייל סיים את שירותו ללא דופי, ייטה שר המשפטים להמליץ להיעתר לבקשת חנינה מסוג זה.
  • בקשת מחיקת רישום פלילי רלוונטית מאוד לחיילים שבמהלך שירותם בצה”ל הורשעו בעבירות פליליות, במיוחד שימוש בסמים “קלים”, ללא נסיבות מחמירות. במקרים כאלה, ובתנאים מסוימים, קיימת מדיניות של הפרקליט הצבאי הראשי להמליץ בפני נשיא המדינה למחוק אתת הרישום הפלילי, וזאת על מנת לאפשר לאותם חיילים לקבל תעודת יושר.
  • בהמשך עמוד זה כללנו גם דוגמאות למקרים בהם נעתר נשיא המדינה לבקשות חנינה שהגשנו מטעם חיילים והורה על מחיקת עברם הפלילי.
  • כאשר נשיא המדינה מורה על מחיקת הרשעה של בית דין צבאי, נדרשת חתימת קיום של שר הביטחון על כתב המחיקה. 
  • להלן דוגמא למקרה בו נעתר נשיא המדינה לבקשה שהגיש משרדנו מטעם חייל והורה על מחיקת הרשעה פלילית של בית דין צבאי (ללא פרטים מזהים כמובן):
מחיקת רישום פלילי - החלטת נשיא המדינה המורה על מחיקת רישום פלילי.

מחיקת רישום פלילי


דוגמאות למקרים בהם נמחק רישום פלילי לבקשת משרדנו.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר עוסק בהגשת בקשות למחיקת רישום פלילי. 
 • לקראת סוף עמוד זה עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם קיבל נשיא המדינה בקשות חנינה שהגשנו והורה על מחיקת עבר פלילי.

עורך דין פלילי 

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום פלילי | מחיקת עבר פלילי | קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה במרשם הפלילי | תעודת יושר | דוגמא לבקשה למחיקת רישום פלילי | מחיקת רישום פלילי פסיכיאטרי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 35

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

מחיקת רישום פלילי - דוגמאות למקרים בהם הוביל משרדנו למחיקת רישום פלילי באמצעות בקשות חנינה לנשיא המדינה או באמצעות תיקון רישומי המרשם הפלילי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
לייעוץ משפטי מקצועי ודיסקרטי מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  למעלה