ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים – ייצוג משפטי בהליך משמעתי ע"י עורך דין

5
(53)
ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים יצוג משפטי על ידי עורך דין

ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים ייצוג משפטי על ידי עורך דין


ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים – ייצוג משפטי

משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי למהנדסים ולאדריכלים בהליך משמעתי בפני ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים.


שיפוט משמעתי של מהנדסים ואדריכלים – פתח דבר

 • בדומה למקצועות אחרים המוסדרים בדין, כפופים מהנדסים ואדריכלים בישראל להסדר משמעתי ייחודי אשר מגדיר מה ייחשב כעבירת משמעת, באיזה אופן יערך הבירור המשמעתי ואיזה סנקציות (ענישה) ניתן לנקוט כנגד מהנדס או אדריכל שהורשע בעבירת משמעת. 
 • המחוקק הגדיר בתקנות סטנדרטים מקצועיים (כללים) להתנהלותם של מהנדסים ואדריכלים וכן הקים גוף בשם "ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים", שתפקידו לברר תלונות על עבירות משמעףת ולאכוף את הדין המשמעתי בקרב המהנדסים והאדריכלים. 

מהנדסים + אדריכלים – עבירות משמעת

 • בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958 נקבעו כללים בדבר התנהגותם של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ונקבע כי מהנדס או אדריכל העובר על כללים אלו ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
 • תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשנ"ה – 1994 קובעות שורה ארוכה של סטנדרטים להתנהלות מקצועית והוגנת מצדם של מהנדסים ואדריכלים, לרבות:
  • דאגה לבריאות הציבור ולבטיחותו.
  • מיומנות ורמה מקצועית נאותה.
  • הגינות, תוך שמירה על כבוד המקצוע, התנהלות על-פי שיקולים מקצועיים, ובנאמנות כלפי הלקוח.
  • הימנעות מתחרות בלתי הוגנת בעמיתים למקצוע או מפגיעה בזכויות היוצרים שלהם.
  • איסור להשתמש בתפקיד ציבורי לשם השגת לקוחות לפרקטיקה הפרטית. 
  • שמירה על כללים הנוגעים לפרסום שירותים מקצועיים.
  • עיגון ההתקשרות עם הלקוח בכתב, עם התחלת ביצוע השירותים או תוך זמן סביר לאחריו, ופירוט עיקר השירותים והיקפם וכן שיעור שכר הטרחה או דרך חישובו.
  • שמירה על סודיות לגבי ענייניו העסקיים והאישיים של הלקוח, אלא אם כן הלקוח ויתר, בכתב, על הסודיות, באורח כללי או לגבי עניין מסוים.
  • הימנעות ממצבים של ניגוד עניינים.
  • הימנעות מקבלת טובת הנאה מספק או נותן שירות אחר בקשר לשירותים המקצועיים הניתנים ללקוח.
  • הסדרת אופן העברת הטיפול בלקוח.

ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים

סמכויות ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים

 • בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק המהנדסים והאדריכלים, הוסמכה ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים לברר:
  • אישומים משמעתיים כנגד מהנדסים או אדריכלים הנאשמים בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
  • מקרה בו מהנדס או אדריכל נתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון או בעבירה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה.
 • מעבר לבירור תלונות נגד מהנדסים או אדריכלים בגין חשש להתנהגות לא אתית בניגוד לתקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) תשנ"ה-1994, עוסקת ועדת האתיקה בשני תחומים נוספים: 
  • החלפת מתכנן – בקשות להפסקת הקשר המקצועי עם מהנדס או אדריכל קיים והעברת הטיפול המקצועי למהנדס או אדריכל אחר, בהתאם לתקנה 12 לתקנות האתיקה. 
  • מתן ייעוץ בעניינים אתים הנוגעים לעבודה השוטפת של המהנדסים והאדריכלים.
 • הועדה לא מוסמכת לטפל בעניינם של הנדסאים או טכנאים.

סדרי הדין בועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים

 • סדרי הדין בהליך המשמעתי כנגד מהנדסים ואדריכלים הוסדרו בתקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה), תש"ס – 1999.
 • ככלל, סדר חקירת העדים והגשת ראיות אחרות יהיה, ככל האפשר, כסדר הנהוג במשפט פלילי (ראו תקנה 27).
 • בכל עניין של סדרי דין שאין עליו הוראה בחוק, בתקנות סדרי הדין הנ"ל או בחיקוק אחר, תנהג ועדת אתיקה בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק (ראו תקנה 39).
 • בתמצית, מסדירות התקנות (בין היתר) את הנושאים הבאים:
  • אופן הגשת התלונה כנגד מהנדס או אדריכל למשרדה של קובלת ועדת האתיקה (כיום עו"ד רונית בן יעקב).
  • קבלת תגובתו של המהנדס או האדריכל לתלונה.
  • בירור התלונה ע"י הקובלת והחלטתה, בהתאם לתוצאות הבירור, אם יש מקום להגשת קובלנה לוועדת האתיקה.
  • הפרטים שכתב הקובלנה צריך להכיל.
  • זכות העיון של הנאשם בחומר הבירור שנאסף בידי הקובלת והנוגע לקובלנה.
  • עניינים הקשורים בצירוף נאשמים ו/או אישומים יחדיו או הפרדת הדיון.
  • חזרה מקובלנה או תיקונה.
  • הזמנת עדים, ניהול הדיון, נוכחות הצדדים, סדר הבאת הראיות וחקירת העדים.
  • סיכומי הצדדים, הכרעת הדין, טענות וראיות לעונש, המצאת מסמכים ועוד.

העונשים שניתן לגזור בגין התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע

 • סמכותה של ועדת האתיקה לגזור עונשים בגין התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע עוגנה בסעיף 17 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958.
 • בתמצית, רשאית ועדת האתיקה לגזור על מהנדסים ואדריכלים את העונשים הבאים:
  • התראה;
  • נזיפה;
  • קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;
  • התליית תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי או הפסקת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שתיהן כאחת, והכל לתקופה שתקבע ועדת האתיקה;
  • התלייה או הפסקת רישום על תנאי.
  • ביטול תעודת מהנדס רשוי או תעודת אדריכל רשוי או ביטול הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או שניהם כאחד.
 • לעיון בפסיקה ובהחלטות ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים ראו  – כאן.

ביטול התליית תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי או ביטול הפסקת הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים – באמצעות קבלת חנינה מנשיא המדינה

 • באחרונה, הוסמך נשיא המדינה לחון מהנדסים ואדריכלים ולהורות על ביטול או קיצור עונשים משמעתיים שהוטלו עליהם, באופן המאפשר להם לחזור ולעסוק במקצועם. 
 • משרדנו מייצג מהנדסים ואדריכלים בהקשר זה ומגיש מטעמם בקשות חנינה לנשיא המדינה. לפרטים נוספים בעניין זה ראו: חנינה משמעתית.

דוגמא למקרה שטופל על ידי משרדנו – נדחתה עתירת קובלת ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים להתלות את רישומו של מהנדס וותיק מפנקס המהנדסים והאדריכלים

תמצית המקרה

 • ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים דוחה עתירת קובלת הועדה להתלות רישומו של מהנדס אשר הורשע בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע מפנקס המהנדסים והאדריכלים ומקבלת טענותיו של בא כוחו, עו"ד גיא פלנטר, כי יש להסתפק בהתראה בלבד.

המקרה ביתר הרחבה

 • קובלת הועדה, עו"ד רונית בן יעקב, הגישה כנגד מהנדס כתב קובלנה לועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים המייחסת לו עבירות על תקנות 3(א) ו- 4 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשנ"ה – 1994.
 • בתמצית, נטען כי בהתנהלותו, הפר המהנדס את חובותיו לבצע שירות מקצועי במיומנות וברמה מקצועית נאותה על פי שיקולים מקצועיים בלבד תוך הגינות ושמירה על כבוד המקצוע.
 • פרטים נוספים אודות אישום זה מפורטים בגזר הדין של ועדת האתיקה המובא בהמשך עמוד זה (ללא פרטים מזהים של המעורבים). 
 • תחילה יוצג המהנדס על ידי עורך דין אחר אולם לאחר שהורשע במיוחס לו בכתב הקובלנה והפנים כי הוא חשוף להתליית רישומו מפנקס המהנדסים והאדריכלים, החליף את ייצוגו המשפטי ושכר את שרותיו של עו"ד גיא פלנטר על מנת לייצגו בפני ועדת האתיקה.
 • ואכן, בטיעוניה לעונש, עתרה הקובלת :

"…להשתת עונש משמעותי על הנקבל, בדמות התליית רישומו מפנקס המהנדסים והאדריכלים".

 • ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים דחתה עתירה זו של הקובלת תוך שפסקה:

"אנו מקבלים את טענות בא כוח הנקבל, כי המעשים בהם הורשע ברף נמוך – יחסית – של עבירות האתיקה המקצועית. אכן, לא הוטל דופי ביושרו האישי ואין עסקינן במקרה בו מהנדס פעל בזדון או מתוך שיקולים זרים…אין עסקינן במקרה בו מסקנותיו של מהנדס היו עלולות לגרום לסיכון חיי אדם…עוד יש לציין כי כנגד הנקבל לא הוגשה מעולם קובלנה משמעתית, במשך עשרות שנים בהן עוסק כמהנדס, וגם לעובדה זו יש ליתן את המשקל הראוי".

 • בסופו של יום, קיבלה ועדת האתיקה את טעוניו של עו"ד גיא פלנטר וגזרה על המהנדס עונש של התראה בלבד.
 • בהתאם להחלטת ועדת האתיקה, פורסם גזר הדין תוך השמטת כל פרט מזהה. ניתן לעיין בגזר הדין עצמו בהמשך עמוד זה.

ייצוג משפטי ע" עורך דין בפני ועדת האתיקה של המהמנדסים והאדריכלים


דין משמעתי – ייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ייצוג משפטי בפני ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים | דין משמעתי | אתיקה מקצועית | שיפוט משמעתי | תלונה על מהנדס או אדריכל | תלונות אתיקה נגד מהנדסים ואדריכלים  | אתיקה למהנדסים

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 53

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה