עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה; ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

5
(16)

עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה עורך דין פלילי גיא פלנטר.


עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולנפגעי עבירה בכל הנוגע לעבירות מרמה.
 • בסוף עמוד זה ניתן לעיין במגוון דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות מרמה.

עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה – במה מדובר.

 • עבירות מרמה מעוגנות בחוק העונשין בפרק י"א סימן ו', שכותרתו "עבירות מרמה, סחיטה ועושק".
 • אנו עוסקים כאן בעבירות המרמה העיקריות. 

מהי "מרמה" ומה הכוונה "לרמות"?

 • חוק העונשין מגדיר "מרמה" כדלקמן:

"מרמה" – טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" – להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;


קבלת דבר במרמה – יסוד "הקבלה" בעבירה.

 • עיון בהגדרת המושג "מרמה" מלמד שלמעשה מדובר בטענה שיקרית כלשהי, כלומר באי אמירת אמת ביודעין.
 • כעת יש לדעת, שעל פי הדין במחוזותינו, עצם אמירת אי אמת איננה בגדר עבירה פלילית, אלא באם כתוצאה מהשקר התקבל דבר במרמה, או שהשקר נאמר במקום שבו קיימת חובה חוקית להצהיר או להעיד את האמת – כגון בתצהיר ערוך כדין (שאז אי אמירת אמת מהווה עבירה של שבועת שקר) או בעדות בבית המשפט (שאז אי אמירת האמת מהווה עדות שקר).
 • משמע, בהקשר של עבירות מרמה, על מנת שהשקר יהפוך לעבירה פלילית, צריך להתקבל בעקבות השקר דבר כלשהו. סעיף 415 לחוק העונשין שכותרתו "קבלת דבר במרמה", קובע:

"המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

 • ובלשון בית המשפט העליון בע"פ 1784/08, ישראל פרי נ' מדינת ישראל:

"כדי שתשתכלל העבירה על עושה המעשה להציג, במודע, מצג מירמה ולקבל, כתוצאה מכך, דבר כלשהו. "קבלת הדבר" הוא המרכיב התוצאתי שבלעדיו לא יושלם ביצוע העבירה.

במילים אחרות, אין די בכך שאדם הגיע, כתוצאה ממעשה המרמה, להחלטה למסור את הדבר כדי להוות "קבלת דבר במרמה", אלא יש צורך שהדבר אכן ימסר".


הצורך להוכיח קשר סיבתי בין המרמה לקבלת "הדבר".

 • קבלת דבר במרמה היא עבירה תוצאתית, המחייבת קשר סיבתי בין המרמה לבין קבלת ה"דבר".
 •  על "המרמה" להיות "הסיבה היעילה", אך לא הבלעדית, לקבלת "הדבר" בעבירה של "קבלת דבר במרמה", ודי בהשפעתה הניכרת על המרומה.
 • מצגי השווא שגרמו להעברת ה"דבר" מהמרומה למרמה חייבים לשחק תפקיד ניכר בהערכת המצב של המרומה.

מה טיבו של "הדבר" שצריך להתקבל במרמה על מנת שתתגבש עבירה?

 • סעיף 414 לחוק העונשין מגדיר "דבר":

"דבר" – מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;

 • כפי שניתן לראות, ההגדרה של "דבר" רחבה מאוד אם כן וכוללת למעשה כל טובת הנאה שהיא.
 • בע"פ 1784/08 הנ"ל סיכם בית המשפט העליון את ההלכות בנוגע לטיבו של "הדבר", באופן הבא:
  • ה"דבר" לא חייב להיות חומרי והוא כולל גם דבר מופשט וכן "כל דבר הגורם הנאה או סיפוק גופני או נפשי".
  • לא חייבים להוכיח כי נגרם למרומה נזק או הפסד מוחשי בעטייה של המרמה. די בכך שיוכח כי היתה פגיעה בחופש הבחירה ובשיקול הדעת של המרומה.

מהי קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות?

 • הנסיבות המחמירות שהופכות את העבירה של קבלת דבר במרמה מעבירה של עוון, שדינו 3 שנות מאסר לעבירה של פשע, שדינו 5 שנות מאסר, לא הוגדרו בחוק.
 • אין די באזכור סתמי של "נסיבות מחמירות" כדי להביא להרשעה בעבירה היותר חמורה ועל הרשות התובעת להתכבד ולפרט בכתב האישום (ובהמשך להוכיח במשפט) מה הן אותן נסיבות מחמירות.
 • אמות מידה לבחינה האם התקיימו נסיבות מחמירות הן למשל: השיטה, התכנון, התחכום, ההיקף.
 • רשימת הגורמים שעשויים להוות נסיבות מחמירות אינה סגורה, וכללת למשל:
  • ריבוי של מעשי מרמה;
  • התחכום שבהם;
  • הסכומים שהועברו כתוצאה מהמרמה;
  • ביצוען של עבירות נוספות שנועדו לאפשר את המרמה;
  • התמדה במעשי מרמה לאורך זמן;
  • היותו של עבריין המרמה עובד ציבור.

על עבירות מרמה נוספות.

 • חוק העונשין כולל עבירות מרמה נוספות, "קרובות משפחה" של עבירת המרמה הקלאסית – קבלת דבר במרמה.
 • סעיף 416 לחוק העונשין שכותרתו "תחבולה", קובע:

"המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו – מאסר שנתיים".

 • סעיף 422 לחוק העונשין שכותרתו "שידולי מרמה", קובע:

"המשדל אדם במרמה לעשות מסמך או לחתום עליו או להשיג חתימת אדם אחר או חותמת על מסמך, דינו כדין מזייף ודין המסמך כדין מסמך מזוייף; המשדל אדם במרמה להשמיד מסמך ויש בכך כדי לגרום לו הפסד דבר, דינו כדין המקבל דבר במרמה; אין הוראות אלה באות לגרוע מהוראות כל דין אחר בענין שידול".


עבירות מרמה  – מקרה להמחשה שטופל על ידי משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.

תמצית הפרשה – עבירות מרמה וזיוף חמורות בתעשייה האווירית – בכיר הנאשמים סיים את ההליך הפלילי במאסר על תנאי, ללא פגיעה בזכויות הפנסיה.

 • במסגרת עמוד זה בחרנו להציג פרשת מרמה וזיוף הנוגעת לתעשייה האווירית אשר בה טיפלנו. בתמצית, קיבלו במרמה עובדי התעשייה האווירית בחו"ל החזר הוצאות בסכומים של עשרות אלפי דולרים על ידי הגשת קבלות מזויפות אודות הוצאות פיקטיביות.
 • בכיר הנאשמים, ומי שהיה "הרוח החיה" בפרשה, אשר יוצג על ידי עורך דין פלילי גיא פלנטר, נדון למאסר על תנאי בלבד, ללא פגיעה בזכויות הפנסיה שלו וזאת למרות תפקידו המרכזי בפרשה ולמרות שקיבל בעצמו במרמה במשך שנים החזר הוצאות באמצעות הגשת קבלות מזויפות.

טיוטת כתב האישום המייחסת שורה ארוכה של עבירות מרמה וזיוף חמורות.

 • בטיוטת כתב האישום הואשמו הנאשמים בשורה של עבירות פליליות חמורות הנוגעות לעבירות מרמה וזיוף:
  • קשירת קשר לביצוע פשע, עבירה בניגוד לסעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, בכך שהונו את התעשייה האווירית בהגשת החזרי הוצאות מנופחים ופיקטיביים, תוך שימוש במסמכים מזויפים בנסיבות מחמירות והפצת ההונאה בקרב עובדים אחרים של התעשייה האווירית.
  • מרמה והפרת אמונים, עבירה בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין, בכך שכעובדי הציבור ובעת מילוי תפקידם, עשו מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור.
  • זיוף בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 418 (סיפא) לחוק העונשין, בכך שהכינו קבלות וחשבוניות של בית מלון ושל חברת תקשורת הנחזות להיות אשר אינן ועשויות להטעות, ובכך שחתמו על קבלות בשם בית מלון ובשם חברת תקשורת ללא סמכות כדין.
  • שימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין, בכך שהגישו בשיטתיות את הקבלות הפיקטיביות והמזויפות לתעשייה האווירית, על מנת לקבל במרמה החזר הוצאות.
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 415 (סיפא) לחוק העונשין, כאשר הנסיבות המחמירות מתבטאות בשימוש בחותמות מזויפות, סריקה באמצעות מחשב, מחיקת פרטים ורישום פרטים אחרים, שימוש במסמכים כוזבים וציון עובדות שיקריות, זאת באופן קבוע, שיטתי, פעמים רבות ולאורך שנים ובסכומי כסף גבוהים.

הליך השימוע הפלילי וגיבוש הסדר טעון מקל במיוחד.

 • במסגרת הליך שימוע פלילי, שוכנעה הפרקליטות לתקן את טיוטת כתב האישום המקורית, לכתב אישום מרוכך, שיכלול עבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף בלבד. 
 • לא רק שהוסרו מכתב האישום שהוגש לבית המשפט כל הנסיבות המחמירות אלא גם נמחקו כליל שורה ארוכה של עבירות מרמה חמורות, שנכללו בטיוטת כתב האישום המקורי:
  • קשירת קשר לביצוע פשע;
  • מרמה והפרת אמונים;
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות;
 • עוד מטעמי ריכוך ומיתון, הוסרה במסגרת הסדר הטעון שגובש בשימוע הטבלה המפרטת את מעשי הזיוף והמרמה ואילו במישור העונשי הוסכם במסגרת הסדר הטעון כי הצדדים יעתרו לעונש מוסכם של מאסר על תנאי בלבד, וקנס כספי.
 • הישגי ההגנה בהסדר טעון זה קיבלו אם כן ביטוי במספר מישורים:
  • במישור האחריות הפלילית:
   • הסכמתה של הפרקליטות למחוק מכתב האישום את כל הטענות והעבירות הנוגעות לעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ביחס לכספים שנתקבלו כתוצאה מהגשת הקבלות המזויפות).
   • מחיקת הטענה שהמעשים נעשו בכובע של עובד ציבור בעת מילוי תפקידו ומחיקת העבירה של מרמה והפרת אמונים, בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין מכתב האישום המוסכם.
  • במישור העונשי:
   • העובדה שהנאשם לא יידרש לרצות ולו יום אחד מאסר, אפילו בעבודות שירות.
   • הנאשם לא חוייב להשיב את כל הכספים שקיבל מהתעשייה האווירית, כתוצאה מהגשת הקבלות המזויפות;
   • תנאיו הסוציאליים של הנאשם לרבות הפנסיה שלו, לא נפגעו.

פרסומים אודות הפרשה בכלי התקשורת.


לקריאה נוספת.


עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה – דוגמאות נוספות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי.

 • בסוף עמוד זה ניתן להתרשם ממגוון רחב של מקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בעבירות מרמה בהליכים פליליים, במשפטים צבאיים בבתי דין צבאייים ובהליכים משמעתיים.

  עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה  – ייעוץ משפטי וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות | עבירות הונאה התחזות – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | עבירות זיוף – ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין פלילי | עבירות צווארון לבן – ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 16

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות מרמה, קבלת דבר במרמה - דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו ונושאים קשורים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה