העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום

5
(8)
העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ללא רישיון – ייצוג משפטי - ביטול כתב אישום

העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ללא רישיון – בעקבות ייצוג משפטי – ביטול כתב אישום


העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום

 • כנגד חברת בניה גדולה הוגש כתב אישום המייחס לה התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון ממשרד העבודה. 
 • מנהל החברה הואשם אף הוא בכתב האישום, בהפרת חובת הפיקוח ובכך שלא עשה כל שניתן למניעת העבירה. 
 • ייצוג משפטי של משרדנו הוביל לביטול כתב האישום, החברה ומנהלה לא הורשעו בפלילים והתיק נסגר בהסדר מותנה.

כתב האישום שהוגש כנגד החברה ומנהלה

 • בפרשה זו ייצג משרדנו חברת בניה, כנגדה הוגש כתב אישום על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המייחס לחברה קבלת שירותי כוח אדם מקבלן שלא היה בידיו רישיון לשמש כקבלן כוח אדם, כמתחייב מחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, תשנ"ו – 1996.
 • בכתב האישום נטען כי חברת הבניה התקשרה בהסכם אספקת כוח אדם להפעלת מנופים ועגורנים עם קבלן שלא החזיק ברישיון לעסוק כקבלן כוח אדם, וכי במשך מספר חודשים ביצעו עובדיו של הקבלן עבודות באתר העבודה של החברה.
 • העבירות שיוחסו לחברה הן איסור התקשרות ואיסור קבלת שירות ממי שאינו בעל רישיון או היתר מיוחד, לפי סעיף 10ב(א) + 20(ד) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.
 • באשר למנהל החברה, נטען בכתב האישום כי הפר את חובתו שבחוק לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע העבירה על ידי החברה.
 • העבירה שיוחסה למנהל היא הפרת חובת הפיקוח, לפי סעיפים 10ב(א) + 20(ד) + 21 לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.

העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינם בעלי רישיון ממשרד העבודה היא עבירה פלילית

 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, קובע, כי העסקה של עובדי קבלן או קבלן שירות חייבת להיות אך ורק באמצעות קבלני כוח אדם או קבלני שירות שקיבלו רישיון מתאים לכך ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • "קבלן כוח אדם" מוגדר בחוק כמי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל זולתו. ככלל, קבלני כוח אדם מספקים עובדים לצורך ביצוע עבודה המהווה חלק מהפעילות הרגילה של העסק. 
 • "קבלן שירות" מוגדר בחוק כמי שמספק לזולת, באמצעות עובדיו, שירותים בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה.
 • לא רבים מודעים לכך שהפרת חובה זו שבחוק מהווה עבירה פלילית, ומי שעובר עליה מסתכן בהרשעה בפלילים, בהשלכות הפוגעניות הנגררות להרשעה בפלילים ובקנס כספי גבוה, העומד נכון להיום על 14,400₪ ליחידת עבירה אחת.
 • חשוב להדגיש, כי האיסור שבחוק חל על מי שמבקש להתקשר עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות לצורך עסק, ואינו חל על יחיד שמקבל את שירות כוח האדם או השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי (סעיף 10ב(ב) לחוק).
 • בנוסף, החוק מטיל אחריות אישית על מנהל, או כל נושא משרה אחר בתאגיד, לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע העבירה בידי התאגיד.
 • מנהל או נושא משרה המפר חובה זו צפוי להרשעה בפלילים ולקנס כספי בשיעור של 29,200 ₪, בגין כל יחידת עבירה.  

ביטול כתב אישום והמרתו בהסדר מותנה

 • עם הגשת כתב האישום, נקבע התיק הפלילי לדיון בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.
 • את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ייצג בתיק זה משרד עוה"ד חן אביטן, על פי הסמכה מאת היועמ"ש. את החברה ומנהל החברה – ייצגה עו"ד אירנה אינברג ממשרדנו.
 • בטרם הדיון, ולאחר לימוד כלל חומר הראיות שנאסף בחקירת אגף האכיפה הפלילית במשרד העבודה, פנה משרדנו לתביעה בבקשה מנומקת לביטול כתב האישום והמרתו בהסדר מותנה. 
 • לאחר בחינת הבקשה ונימוקיה, החליטה התביעה להיעתר לבקשת משרדנו, הסכימה לחזור בה מכתב האישום ולסגור את התיק בהסדר מותנה, בכפוף לעמידת החברה ומנהלה בכל תנאי ההסדר שנקבעו.   
 • משהוכיחו החברה ומנהלה, באמצעות משרדנו, כי עמדו בכל תנאי ההסדר המותנה, הודיעה התביעה לבית הדין על חזרה מכתב האישום.
 • כך, עם סגירת התיק בהסדר מותנה, נמנעו מן החברה ומנהלה הליך פלילי, הרשעה בפלילים ונזקים כבדים שעלולים היו להיגרם, הן לחברה והן למנהל אישית, בעקבות הרשעה בפלילים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשמים לבית הדין האזורי לעבודה המייחס להם עבירות בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, בהודעת התביעה על חזרה מאישום בעקבות הגעת הצדדים להסדר מותנה ובהחלטת כבוד הנשיא אייל אברהמי על סגירת התיק (ללא פרטים מזהים של המעורבים).

ת"פ 36803-07-19 בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בפני כבוד השופט אייל אברהמי. ב"כ המאשימה: חן אביטן משרד עורכי דין, ב"כ הנאשמים: עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג.


כללי זהירות – כיצד להימנע מעבירה של התקשרות עם קבלן כוח אדם או שירותים שאין בידיו רישיון

 • עבירות על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם הפכו לנפוצות למדי במחוזותינו, ואגף האכיפה הפלילית במשרד העבודה משקיע משאבים ומאמצים ניכרים למגר תופעה של קבלני כוח אדם וקבלני שירותים הפועלים ללא רישיון.
 • בתוך כך, פעילות אגף האכיפה אינה מתמצה אך ביחס לקבלנים הפועלים ללא רישיון כדין, אלא מכוונת גם כלפי מי שמתקשר עם הקבלנים לצורך קבלת שירותים או כוח אדם ואלו שמקבלים את השירותים או כוח האדם בפועל. 
 • משכך, ריכזנו להלן מספר "כללי אצבע" מרכזיים, שיסיעו להימנע מלהיקלע לעבירה פלילית לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם;
  • בראש ובראשונה, לפני כל התקשרות חדשה עם קבלן כוח אדם או קבלן שירותים, יש לוודא שהקבלן מחזיק ברישיון / היתר בתוקף ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  
  • לצורך כך, אפשר להסתייע ברשימת קבלני כוח אדם מורשים ורשימת קבלני שירות מורשים, המפורסמות באתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • שנית, יש לדרוש מהקבלן להציג את הרישיון שבידיו ולצרפו כנספח להסכם ההתקשרות.
  • שלישית, יש לעגן בהסכם ההתקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן השירותים את חובת הקבלן להודיע בכל מקרה של פקיעת תוקף הרישיון, וכי תהיה בכך עילה להפסקת ההתקשרות.
  • רביעית, מומלץ למנות מבין בעלי התפקידים בחברה גורם שירכז את ההתקשרויות עם קבלני כוח אדם וקבלני שירותים, והוא יהיה אחראי לוודא קיומו של רישיון בתוקף בידי הקבלן בטרם כל התקשרות. 
  • חמישית, היה והתברר בדיעבד שקבלן כוח אדם או קבלן שירותים עמו קיימת התקשרות, אינו מחזיק ברישיון בתוקף כמתחייב בחוק, יש להפסיק את ההתקשרות עמו לאלתר, ליידעו בכתב על הפסקת ההתקשרות בשל אי עמידתו בדרישות החוק ולחדול מהר ככל הניתן מקבלת שירותיו.  
 • הקפדה על כללים אלו חשובה בעבור כל מי שמתקשר עם קבלני כוח אדם או קבלני שירות לצורך ניהול עסקו, תצמצם את הסיכון להיקלע לעבירה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ותסייע למזער נזקים אם חלילה יוגש כתב אישום.  

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.

 • משרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי למעסיקים עצמאיים, לתאגידים ולנושאי משרה בתחום עבירות על חוקי העבודה. לפרטים נוספים ראו: עבירות פליליות על חוקי עבודה.
 • לדוגמאות נוספות למקרים בהם הוביל משרדנו לביטול כתב אישום ראו: ביטול כתב אישום.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום | סגירת תיק בהסדר מותנהעבירות פליליות – חוקי עבודהכתב אישום | עורך דין פלילי בירושלים

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה