התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום. סגירת תיק בהסדר מותנה.

4.3
(6)
התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון - ביטול כתב אישום.

התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום.


התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום.

 • כנגד תאגיד הוגש כתב אישום המייחס לו התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון. מנהל התאגיד הואשם אף הוא בכתב האישום, בכך שלא עשה כל שניתן למניעת העבירה.
 • בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו, בוטל כתב האישום, נמנעה הרשעת התאגיד ומנהלו בפלילים והתיק נסגר בהסדר מותנה.

 

כתב האישום שהוגש כנגד החברה ומנהל החברה – התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון והפרת חובת הפיקוח של מנהל החברה.

 • כנגד חברה פרטית העוסקת במכירות ואספקת שירותים ומנהל החברה הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
 • בתמצית, על פי הנטען בפרק העובדתי בכתב האישום:
  • החברה התקשרה עם קבלן לשם קבלת שירותי ניקיון, באמצעות אחת מהעובדות המועסקות על ידי הקבלן.
  • לקבלן הניקיון לא היה יתר לעסוק כקבלן שירות וגם לא היתר לעסוק כקבלן כוח אדם, כהגדרתם בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.
  • מנהל החברה הואשם בכך שלא פיקח ולא עשה כל שניתן למניעת ביצוע העבירה על ידי החברה, ובכך עבר בעצמו עבירה לפי החוק.
 • בהתאמה, הואשמה החברה בעבירה של התקשרות עם קבלן שירות שאינו בעל רישיון מאת השר – עבירה לפי סעיפים 10ב + 20(ד) לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.
 • מנהל החברה הואשם בכתב האישום בהפרת חובת הפיקוח, בניגוד סעיפים 10ב + 20(ד) + 21 לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.

על העבירות הפליליות בהן הואשמו הנאשמים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

 • במסגרת המאבק בתופעה של חברות כוח אדם הפועלות בשוק ללא רישיון ובמטרה לספק הגנה טובה יותר לעובדי קבלן, הטיל המחוקק אחריות פלילית על כל הרוכשים שירותי קבלן כוח אדם ו/או קבלני שירות, בתחום אבטחה וניקיון, אשר אינם מחזיקים ברישיון על-פי חוק.

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון או היתר מיוחד

 • סעיף 10ב לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם קובע איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון או היתר מיוחד:

"(א) לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא בעל רישיון או היתר מיוחד לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על יחיד שמקבל את שירות כוח האדם או את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי".


העונש בגין התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון או היתר מיוחד

 • סעיף 20(ד) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם קובע:

"מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 10ב, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין,

ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות מקבלן שירות שאין לו רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור".

 • נכון לתחילת 2019, עומד הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין על 14,400 ₪.

חובת הפיקוח על מניעת עבירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

 • סעיף 21 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם שכותרתו "חובת פיקוח", קובע:

"(א)  נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיף 20 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף – למעט שותף מוגבל – ופקיד שתפקידו למנוע הפרת חוק זה.

(ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 20 בידי תאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה".


התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום.

 • התיק הפלילי נקבע לדיון בפני כבוד השופט אורן שגב בבית דין אזורי לעבודה בתל אביב – יפו.
 • את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ייצג בתיק זה משרד עו"ד גדעון פנר, על פי הסמכה מאת היועמ"ש ואילו את החברה ומנהל החברה הנאשמים ייצג משרדנו.
 • בשים לב לראיות החותכות שנאספו כנגד החברה ומנהל החברה, הציבה ההגנה מטרה – להימנע מהרשעתם של התאגיד ומנהל התאגיד בפלילים.
 • על השלכותיה הפוגעניות של הרשעה בפלילים ראו בהרחבה בקישור – השלכותיה הפוגעניות של הרשעה פלילית והחשיבות שבסיום הליך פלילי ללא הרשעה בפלילים
 • לאחר הגשת כתב האישום גיבש משרדנו הסדר עם התביעה על פיו יבוטל כתב האישום והתיק כנגד הנאשמים ייסגר בהסדר מותנה.
 • להרחבה אודות עילת סגירת תיק פלילי בהסדר מותנה ראו בקישור – סגירת תיק בהסדר מותנה.
 • עם סגירת התיק בהסדר מותנה, חסכו לעצמם הנאשמים הליך פלילי בפני ערכאה שיפוטית (במקרה זה בית הדין האזורי לעבודה) והרשעה בפלילים.
 • את המאשימה בתיק זה ייצגה עו"ד מאשה שניאור ממשרד עו"ד גדעון פנר ואילו את הנאשמים ייצגו עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג ממשרדו.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשמים לבית הדין האזורי לעבודה המייחס להם עבירות בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, בהחלטת כבוד השופט אורן שגב לבטל את כתב האישום ובהעתק ההסדר המותנה שנערך עם שני הנאשמים (ללא פרטים מזהים של המעורבים).

ת"פ 54467-05-18 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו בפני כבוד השופט אורן שגב.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.

 • משרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי למעסיקים עצמאיים, לתאגידים ולנושאי משרה בתחום עבירות על חוקי העבודה. לפרטים נוספים ראו: עבירות פליליות על חוקי עבודה.
 • לדוגמאות נוספות למקרים בהם הוביל משרדנו לביטול כתב אישום ראו: ביטול כתב אישום.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

התקשרות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון – ביטול כתב אישום | סגירת תיק בהסדר מותנהעבירות פליליות – חוקי עבודהכתב אישום 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.3 / 5. כמות הצבעות 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה