עבירות רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רשיון – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

5
(10)
עבירות רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון - ייצוג משפטי על ידי עורך דין.

עבירות רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון – ייצוג משפטי על ידי עורך דין.


עבירות רישוי עסקים: ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עו"ד פלילי גיא פלנטר.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות רישוי עסקים ולניהול עסק ללא רשיון. הייעוץ והייצוג המשפטי ניתן לעצמאים ולתאגידים כאחד, בכל רחבי הארץ.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו קישורים לדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות רישוי עסקים וניהול עסק ללא רשיון.

רקע אודות מטרותיו של חוק רישוי עסקים.

 • בתמצית, נועד חוק רישוי עסקים להבטיח את המטרות הבאות (כאמור בסעיף 1 לחוק עצמו):
  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים;
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות;
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו;
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות;
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים;
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה;
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות.
 • על הרציונל העומד בבסיס חוק רישוי עסקים עמד בית משפט לעניינים מקומיים הרצליה (כב' השופטת ארנה לוי) בפסק דינו בתיק פלילי 1085/03, מדינת ישראל נגד גלוגובר גל:

"העיקרון הטבוע בחוק רישוי עסקים הוא ברור. אין כל זכות לאדם לנהל עסק ללא רישיון. לא כל עסק טעון רישוי, אך נקבעו סוגי עיסוקים אשר לגביהם מצא המחוקק לנכון לבצע פיקוח והליך של הפעלת שיקול דעת מנהלי, אשר יבחן את האינטרסים השונים הרלוונטיים להפעלת עסק. על חופש העיסוק המוקנה לכל אזרח או תושב של המדינה על פי חוק יסוד: חופש העיסוק מוטלות, אפוא, ההגבלות על פי חוק רישוי עסקים, וזאת למען תכלית ראויה, כמפורט בסעיף 1 לחוק רישוי עסקים. זוהי נקודת המוצא".


על העבירות הפליליות בחוק רישוי עסקים – ניהול עסק ללא רשיון.

 • ככלל, עסק המופעל ללא רישיון עסק, עובר עבירה פלילית. 
 • מרבית כתבי האישום הנוגעים לעבירות רישוי עסקים כוללים אישום בעבירה של עיסוק בעסק הטעון רישיון מאת הרשות המוסמכת, ללא רישיון, בניגוד לסעיפים 4, 14, ו- 15 לחוק רישוי עסקים + פריטים 6.5א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
 • סעיף 4 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "רישיון עסק, היתר זמני  והיתר מזורז", קובע כדלקמן:

"4. לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם ברישיון או בהיתר הזמני שבידו, מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק".

 • סעיף 14 לחוק רישוי עסקים שכותרתו: "עונשים על עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז ואי קיום תקנות ותנאים", קובע כדלקמן:

"14 (א) אדם שעסק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רישיון או היתר זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 9 עד 11ב דינו – מאסר שמונה עשר חודשים ואולם אם לא קיים תנאי כאמור בסעיף 2ו(א) ו-(ג), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

ואם עסק או לא קיים כאמור אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז, רופא מחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – רופא מחוזי), מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן – הממונה על איכות הסביבה), מפקד משטרת המחוז, מפקד מחוז כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (בחוק זה – מפקד כבאות מחוזי) או ראש הרשות המקומית, דינו – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי מתן ההתראה.

(ב) לעניין סעיף זה אין נפקא מינה – 

1. אם האדם עסק בעצמו או על ידי עובדו או מורשהו; 

2. אם עסק בעסק של עצמו או של אחר; 

3. אם היה אחראי לניהול עסקו של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר, ולעניין זה מי שניהל בפועל עסקו של אחר, רואים אותו כאחראי לניהול העסק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;

4. אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד-פעמי.

(ג) לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק".

 • חוק רישוי עסקים מטיל אחריות פלילית ישירה על תאגידים, מנהלים ועובדים בכירים; סעיף 15 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "אחריות של תאגיד", קובע כדלקמן:

"15. נעברה עבירה לפי סעיף 14 על ידי תאגיד –

1. רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה רשאי להטילו אילולא סעיף זה; 

2. יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או מנהל רשום לפי כל דין, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מנהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לעניין הנדון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה".


סמכויות נוספות הנתונות בידי בית המשפט משהוגש כתב אישום לפי חוק רישוי עסקים – צו סגירה וצווים נוספים.

 • סעיף 16 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "אמצעים נוספים", קובע כדלקמן:

"16. הורשע אדם על עבירה לפי סעיף 14 או לפי הוראה בחיקוק אחר הקובעת כללים בדבר עיסוק בעסק הטעון רישוי לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל – 

1. לצוות על הפסקת העיסוק בעסק, לחלוטין או לתקופה שיקבע, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק; 

2. לצוות על הנשפט להימנע באותו עסק מכל פעולה שיפרט בצו; 

3. לצוות כי לא ינהל אדם בחצרים נשוא האישום עסק טעון רישוי ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין ושלא יעביר לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רישיון, היתר זמני או היתר מזורז כדין לניהול עסק זה".

 • סעיף 17 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "סמכות בית המשפט אחרי הגשת כתב אישום", קובע כדלקמן:

"17. הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 14, רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לתת צו כאמור בסעיף 16, ותקפו יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר הדין, או במועד שבו זוכה הנאשם זיכוי סופי, או בכל מועד קודם שנקבע בצו".

 • אי קיום צו שיפוטי לפי חוק רישוי עסקים מקים אחריות פלילית ומהווה עבירה פלילית עצמאית; סעיף 18 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "אי קיום צו בית המשפט", קובע כדלקמן:

"18. מי שאינו מקיים צו של בית המשפט לפי הסעיפים 16, 17 או 22א, דינו – מאסר שנתיים, קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין או מאסר שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי המצאת הצו; הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יהיו לבית המשפט כל הסמכויות הנוספות שלפי סעיף 16".

 • ולבסוף, סעיף 19 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "בזיון בית המשפט", קובע כדלקמן:

"19. שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט, ובצווים של בית המשפט העירוני יהיו לבית משפט השלום כל הסמכויות לפי הפקודה האמורה כאילו ניתנו צווים אלה על ידי בית משפט השלום; אך לא יישא אדם באחריות גם לפי חוק זה וגם לפי פקודת בזיון בית המשפט".


דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בתיקי עבירות רישוי עסקים.

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות רישוי עסקים ולניהול עסק ללא רשיון. הייעוץ והייצוג המשפטי ניתן לעצמאים ולתאגידים כאחד, בכל רחבי הארץ. 
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו קישורים לדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות רישוי עסקים וניהול עסק ללא רשיון.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייצוג משפטי פלילי | עבירות רישוי עסקים

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 10

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רשיון - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה