עבירות תכנון ובניה – ייצוג משפטי: בניה ללא היתר, ביצוע עבודות ללא היתר, שימוש במקרקעין ללא היתר

4.7
(13)
ייצוג משפטי בעבירות תכנון ובניה.

עבירות תכנון ובניה – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.


עבירות תכנון ובניה – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

 • עבירות תכנון ובניה – משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות על חוק התכנון והבניה בכל רחבי הארץ.
 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות תכנון ובניה כגון בניה ללא היתר, ביצוע עבודה ללא היתר וכן שימוש במקרקעין ללא היתר.

כללי – עבירות תכנון ובניה.

 • עבירות תכנון ובניה נמנות על העבירות הנפוצות ביותר במחוזותינו ולא פעם אף זכו לכינוי "מכת מדינה" מצד בתי המשפט, שפסקו כי יש להילחם בתופעה ולמגרה, בין היתר באמצעות ענישה מחמירה ומרתיעה.
 • אכיפת עבירות על דיני התכנון והבניה בישראל מתבצעת באמצעות הרשויות המקומית, תובעים שקיבלו הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובעים (בהתאם לסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי) והמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה.
 • בעמוד זה נעמוד בקצרה על העבירות הנפוצות בתחום התכנון והבניה.

ביצוע עבודות ללא היתר | שימוש במקרקעין ללא היתר.

"145(א) לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

(1) התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה;

(2) הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

          בפסקה זו –

"שינוי פנימי" – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

"דירה" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

(3) כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית".

 • סעיף 204(א) לחוק התכנון והבניה קובע כי ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בלא היתר, כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי דין – מהווה עבירה פלילית:

"204(א) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו – קנס, מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף, מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו".

 • חשוב לשים לב כי באחד באוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד – 2014, אשר קבעו כי שורה של עבודות, המנויות בתקנות, יהיו פטורות מן הצורך בקבלת היתר.

שימוש חורג.

 • בתקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז – 1967, נקבע, בין היתר, כי "שימוש חורג" במקרקעין ובבניין טעון היתר.
 • "שימוש חורג" הוגדר בחוק התכנון והבניה כ:

"שימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה".

 • במילים אחרות, שימוש חורג מתקיים כאשר בפועל ישנה חריגה מהשימוש שנקבע בתכנית החלה על המקרקעין או בהיתר.
 • סעיף 204(ב) לחוק התכנון והבניה קובע איסור פלילי על שימוש חורג, קרי ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית:

"204(ב) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בסטיה מהיתר או מתכנית, דינו – מאסר שנה אחת ובעבירה נמשכת קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), לכל יום שבו נמשכת העבירה, לאחר שנמסרה לנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו".


אי קיום צו שיפוטי.

 • סעיפים 210 ו-240 לחוק התכנון והבניה קובעים כי אי קיום צו שניתן ע"י בית משפט בשעת גזר דין וכן אי קיום צו הפסקה שיפוטי – מהווה עבירה פלילית;

"210.אי קיום צו בית המשפט

נשפט שאינו מקיים צו לפי סעיפים 205 או 206, בתוך המועד שקבע בית המשפט, דינו – מאסר שנה ואם נמשכה העבירה אחרי תום המועד, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום של עבירה.

240.אי קיום צו הפסקה שיפוטי

מי שאינו מקיים צו שניתן לפי סעיף 239 ושהומצא לו, דינו – מאסר שנה אחת ואם נמשכה העבירה אחרי המצאת הצו, קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום של עבירה.


מי ניתן להעמיד לדין פלילי בגין עבירות על חוק התכנון והבניה.

 • מובן כי מי שביצע בפועל עבודה או שימוש במקרקעין ללא היתר או בסטייה מהיתר – קמה לו אחריות ישירה לביצוע העבירה וניתן להעמידו לדין.
 • עם זאת, סעיף 208(א) לחוק התכנון והבניה קובע כי ניתן להעמיד לדין גם מי שלא ביצע בפועל את העבודה במקרקעין או השתמש במקרקעין בפועל, אך נתפס בעיני המחוקק כאחראי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר והוא אחד מאלה:
  • בעל המקרקעין בשעת ביצוע העבירה
  • בבעלות משותפת במקרקעין – כל אחד מן השותפים בשעת ביצוע העבירה
  • מי שהוחזק כבעלים של המקרקעין בשעת ביצוע העבירה
  • בעל ההיתר לביצוע העבודה או השימוש
  • מי שמוטלת עליו חובה להשיג היתר כאמור מכוח חוק התכנון והבניה או תקנה על פיו
  • האחראי לעבודה או לשימוש, לרבות האדריכל, המהנדס המתכנן, המהנדס או ההנדסאי האחראים לביצוע, הקבלן הראשי וכן סוכניהם, אך למעט עובדים המועבדים על ידיהם.
 • כמו כן, ניתן להעמיד לדין בגין עבירות על חוק התכנון והבניה גם תאגיד, מקום בו נעבירה העבירה על ידי התאגיד. במקרה כזה, בו נעברה עבירה ע"י תאגיד, יואשם בעבירה גם מי שהיה בעת ביצוע העבירה מנהל פעיל, שותף או פקיד בתאגיד ואחראי לעניין הנדון, אלא אם יוכיחו כי העבירה בוצעה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירת חוק התכנון והבניה (סעיף 253 לחוק התכנון והבניה).

הגנות מאחריות לעבירות על חוק התכנון והבניה.

 • עבירות על סעיף 204 לחוק התכנון והבניה הן עבירות מסוג אחריות קפידה, בהן לא נדרשת הוכחת יסוד נפשי לצורך הרשעה. כלומר, די בכך שהתקיים היסוד העובדתי של העבירה, קרי שבוצעו בניה או שימוש ללא היתר, מקום בו נדרש היתר, או בסטייה מהיתר.
 • יחד עם זאת, סעיף 208(ב) לחוק התכנון והבניה קובע כי תהא זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שניים אלה:

(1)  העבירה נעברה שלא בידיעתו.

(2)  הוא נקט בכל האמצעים הנאותים לקיום הוראת חוק זה והתקנות על פיו בכל הנוגע לעבודה הנדונה.

 • חשוב לדעת, כי הגשת בקשה לקבלת היתר ואף קבלת היתר בניה, בדיעבד, אין בה להוות הגנה מפני אחריות לביצוע העבירה, שכן, דרישת החוק היא קבלת היתר מראש, טרם ביצוע העבודות או השימוש.
 • עבירה של ביצוע עבודות ללא היתר מתיישנת בחלוף 5 שנים ממועד ביצוע העבירה. משמע, שאם לא התקיימו החריגים העוצרים את מרוץ ההתיישנות לא ניתן להעמיד לדין בגין עבירה זו בחלוף 5 שנים ממועד ביצועה. לעומת זאת, עבירה של שימוש במקרקעין ללא היתר או בסטייה מהיתר היא עבירה נמשכת שמעצם טיבה מתחדשת מדי יום ואין מניעה להעמיד בגינה לדין גם בחלוף למעלה מ- 5 שנים.
 • לצד ההגנה הקבועה בחוק התכנון והבניה, עומדות לנאשם בעבירות על חוק התכנון והבניה ההגנות הקבועות בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 ובחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982 ובכללן גם הגנה מן הצדק, שלא פעם מתעוררת בתיקים אלו. 

השלכות הרשעה בעבירות על חוק התכנון והבניה.

 • ככלל, הרשעה בעבירות של בניה או שימוש ללא היתר או בסטייה מהיתר חושפת את המורשע, לצד ההכתמה בפלילים, לשורה של סנקציות ובהן;
  • קנסות פליליים כבדים.
  • התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה בעתיד.
  • צווים שונים כדוגמת צווי הריסה, צווי איסור שימוש, צווי הפסקת עבודה, צווי התאמה וכיו"ב.
  • אגרות ותשלומי חובה הקשורים בעבירה.
  • חיוב בשווי הבניה הבלתי חוקית.
  • מאסר על תנאי.
 • ככלל, הענישה תיגזר משורה של נסיבות הנוגעות לביצוע העבירה, כגון היקף הבניה ללא היתר, סוג העבודות, משך השימוש שנעשה בלא היתר או בסטיה מהיתר, היקף השטח בו נעשה שימוש חורג, אופי השימוש בלא היתר, האם הופק רווח מביצוע העבירה, האם השימוש הופסק או נמשך, האם נעשו פעולות להסדרת הבניה או השימוש וכיו"ב.
 • חשוב להדגיש, כי אף אם הבנייה הוכשרה בדיעבד לא בהכרח יהיה בכך משום שיקול להקלה בענישה. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה לתביעה היא לדרוש ענישה חמורה ומרתיעה, כספית ואחרת, גם מקום בו ניתן היתר בניה בדיעבד, וזאת במגמה ליצור הרתעה אפקטיבית מפני עבריינות בנייה.
 • גם מהפסיקה הנוהגת בתחום עבירות התכנון והבניה משתקפת עמדה מחמירה של מערכת המשפט בישראל ביחס לעבירות על חוק התכנון והבניה. כך למשל, רק באחרונה נפסק בת"פ (כ"ס) 20737-12-14 מדינת ישראל נ' תמר רחל פרידמן (11.9.17):

 "עבירות על חוק התכנון והבניה פוגעות בשלטון החוק ובמשטר התכנוני ועל כן, קיימת חשיבות ראשונה במעלה לאכיפה בעבירות אלו, להטלת ענישה הולמת וזאת על מנת להרתיע את היחיד ואת הרבים, זאת נוכח הפיכתן של עבירות אלה ל"מכת מדינה" (בר"ע 1/84 דוויק נ' ראש העיר ירושלים, פ"ד לח(1) 494 (1984); רע"פ 4357/01 סבן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה – אונו, פ"ד נו(3) 49 (2002))."

 • עוד באחרונה (3.5.17), פסק בית המשפט המחוזי בחיפה, כי עבירות של בנייה ללא היתר והפרת צו שיפוטי הן עבירות שבנסיבות מסוימות אף יהיה בהן קלון (תיק עפ"א 20258-02-17 מדינת ישראל נ' משיח עמר).

עבירות תכנון ובניה – אפשרות לסגירת תיק בהסדר מותנה.

 • במקרים "קלים" יחסית של בניה ללא היתר, שימוש ללא היתר, או בסטיה מהיתר, קיימת אפשרות להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק בדרך של הסדר מותנה.
 • ככלל, יהיו אלה מקרים של בניה בהיקף מצומצם, לצרכים פרטיים, שאין עמה פגיעה משמעותית בצדדים שלישיים או בתכליות התכנון. למשל – הקמת פרגולה, בניית מחסן, בניית תוספות בניה קטנות, הקמת גדר, וכדומה.
 • במקרים של בניה נרחבת או שימוש ללא היתר במטרה מסחרית או להפקת רווח, ניתן יהיה לשקול להחיל הסדר מותנה רק אם בוצעה העבירה בנסיבות קלות במיוחד.
 • השיקולים לסגירת תיק בעבירות על חוק התכנון והבניה בהסדר מותנה מפורטים בהנחיה לתובעים ונוהל עבודה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין ובהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.3042.
 • הסדר מותנה בתיק הנוגע לעבירות על חוק התכנון והבניה קרוב לוודאי יכלול, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים:
  • הריסה, פירוק או סילוק של הבניין או של חלק ממנו, שנבנו בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית.
  • הפסקת עבודה או שימוש במקרקעין, הנעשים בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית.
  • התאמת בניין שנבנה בלא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, להיתר או לתכנית.
 • להרחבה בכל הנוגע לסגירת תיק בהסדר מותנה ראו בעמוד: סגירת תיק בהסדר מותנה | הימנעות מהגשת כתב אישום.

ייעוץ וייצוג משפטי במקרים של חשד לביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה.

 • תיקים פליליים שעניינם עבירות בנייה ללא היתר, שימוש ללא היתר או בסטייה מהיתר פעמים רבות הינם תיקים מורכבים יותר ומצריכים התמודדות עם סוגיות תכנוניות והנדסיות, כמו גם שאלות משפטיות ופרשניות.
 • כאמור, הרשעה בעבירות על חוק התכנון והבניה ככלל גוררת אחריה ענישה כלכלית מכבידה, לצד שורה של סנקציות נוספות והכתמת שמו של המורשע בפלילים.
 • יחד עם זאת, הדין במחוזותינו גם מאפשר, בהתקיים נסיבות מסוימות, להימנע מהעמדה לדין אף אם בוצעה עבירה על חוק התכנון והבניה (כמו למשל בסגירת תיק בהסדר מותנה), או במקרים חריגים ומיוחדים לסיים את ההליך ללא הרשעה, מקום בו הוגש כתב אישום.
 • על כן, קיימת חשיבות רבה לליווי משפטי של עורך דין פלילי כבר בשלב החקירה בחשד לעבירות על חוק התכנון והבניה, קל וחומר אם מתגבשת כוונה להגיש כתב אישום, או אם הוגש כתב אישום.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייצוג משפטי בעבירות תכנון ובניה בכל רחבי הארץ.

 • משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לחשודים בכל הנוגע לחשד לביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה.
 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחשודים בעבירות על חוק התכנון והבניה מול רשויות התביעה ופועל במקרים המתאימים לשכנע להימנע מהגשת כתב אישום ולסגירת התיק.
 • אנו מעניקים ייצוג משפטי בבית המשפט בהליכים פליליים הנוגעים לעבירות על חוק התכנון והבניה בכל רחבי הארץ.

דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בתיקי עבירות תכנון ובניה.

 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים בהם טיפלנו בתיקי עבירות תכנון ובניה.

עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייעוץ משפטי | ייצוג משפטי פלילי | עבירות תכנון ובניה | בניה ללא היתר | שימוש במקרקעין ללא היתר | ביצוע עבודות ללא היתר | שימוש חורג | כתב אישום | התמודדות עם כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.7 / 5. כמות הצבעות 13

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות תכנון ובניה - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה