קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה

5
(3)

קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – "לקוחו של קטין" – הוכחת חפותו של הלקוח – שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.

תמצית המקרה.

 • פרקליטות מחוז תל אביב מקבלת את בקשת משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר ומשנה את עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה בעבירה של קבלת שירות של מעשה זנות מקטין (בלשון המחוקק עבירה של "לקוחו של קטין").


קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – על העבירה.

 • במטרה לצמצם את הזנות בישראל ובצעד שנוי במחלוקת, אישרה הכנסת בדצמבר 2018 את חוק איסור צריכת זנות, התשע"ט – 2018 המטיל קנס על צריכת מעשי זנות, והימצאות במקום המשמש למעשה זנות.
 • חוק זה, שזכה לכינוי "החוק להפללת הלקוח", יכנס לתוקף ביולי 2020. עד לכניסתו של חוק זה לתוקף, אין איסור פלילי במדינת ישראל על צריכת שירותי מין בתשלום.
 • חריג לכך הוא סעיף 203ג. לחוק העונשין הקובע איסור פלילי על קבלת שירותי זנות מקטין. על פי הוראות סעיף זה, שכותרתו "דין לקוחו של קטין":

"203ג. המקבל שירות של מעשה זנות של קטין, דינו – מאסר חמש שנים".

 • המערכה למיגור הזנות בקרב קטינים מעולם לא היתה במחלוקת, ומכאן האיסור הפלילי בסעיף 203ג לחוק העונשין, התוקף חזיתית את צרכני הזנות באמצעות עבירה מסוג פשע שדינה המקסימלי 5 שנות מאסר. 
 • על העלאת רף הענישה בעבירה של קבלת שירותי זנות מקטין ראו: ועדת החוקה אישרה לקריאות שנייה ושלישית: חמש שנות מאסר למקבל שירותי זנות מקטין.
 • הפליליות בצריכת הזנות לפי סעיף זה נעוצה בנסיבה – שמדובר בקטין, ועל מנת שתתגבש עבירה לפי סעיף 203ג לחוק העונשין נדרשת מודעות לרכיב זה מצד "מקבל השירות", כלומר מודעות אצל "הלקוח" לקבלת שירות מעשה זנות מקטין.
 • ברגיל, נטל ההוכחה במשפט פלילי הוא על המאשימה – המדינה, אלא שבעבירה של קבלת שירות של מעשה זנות מקטין, לעניין המודעות, הפך המחוקק את נטל ההוכחה והטיל אותו על החשוד. סעיף 203ד לחוק העונשין קובע:

"הטוען שלא ידע את גילו של האדם שבו או שלגביו נעברה עבירה לפי סימן זה – עליו הראיה..".

 • על יסודות העבירה של קבלת שירות של מעשה זנות מקטין, או " לקוחו של קטין " בלשון המחוקק, עמד בית המשפט בתיק פלילי (ת"א) 59784-10-10‏ ‏(כבוד השופטת לימור מרגולין-יחידי):

"…החוק אינו מגדיר מעשה זנות, והפסיקה פירשה זאת ככל מעשה של שימוש פיזי בגוף האחר, לשם סיפוק התאווה המינית, בתשלום. דומה שלא מתחייב תשלום ישיר של כסף, והתשלום – התמורה יכולים לכלול כל תגמול וטובת הנאה חומרית הניתנים בזיקה ישירה למעשה המיני".

…העבירה של קבלת שירות של מעשה זנות מקטין, שכותרתה דין לקוחו של קטין, היא עבירת מטרה התנהגותית, המחייבת מבחינת היסוד העובדתי מעשה זנות, במשמעותו דלעיל, היינו שימוש פיזי בגוף האחר לשם סיפוק מיני כנגד תשלום, וקבלת שירות בפועל על ידי הנאשם, וכן מחייבת הוכחה שמבצע מעשה הזנות הוא קטין. מבחינת היסוד הנפשי, הדרישה היא למודעות.

בכל הנוגע לעבירות זנות המבוצעות בקשר לקטין, קבע המחוקק הסדר ספציפי מחמיר…נקבע כי אי ידיעת הגיל עשויה לפטור נאשם מאחריות לנסיבה של קטינות, ובלבד שיוכיח הנאשם אי ידיעה זו ברמת ההוכחה האזרחית…

סעיף 203ד לחוק העונשין, אם כך, אינו חוסם את הנאשם מהוכחת אי ידיעת הגיל. עם זאת, הוא אינו מאפשר לנאשם להנות מן הספק, או לטעון לסייג של טעות במצב הדברים, אלא הוא מחייב הוכחה ברמה של מאזן ההסתברויות".


קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו.

 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו הנוגע לעבירה של קבלת שירות של מעשה זנות מקטין, או בלשון המחוקק לקוחו של קטין. לאחר שהוכחנו את חפותו של הלקוח, נעתרה פרקליטות מחוז תל אביב לבקשתנו לשינוי עילת סגירת תיק החקירה מחוסר ראויות לחוסר אשמה.
 • ואלו פרטי המקרה בתמצית; כנגד גבר בתחילת שנות ה-30 בחייו נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירה של קבלת שירות של מעשה זנות מקטינה בת 16.5.
 • בסיום החקירה החליטה פרקליטות מחוז תל אביב לסגור את התיק בעילה שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמדה לדין.
 • להלן ההודעה בכתב שקיבל האיש ממשטרת ישראל אודות החלטת הפרקליטות לסגור את התיק בחשד לעבירה של לקוחו של קטין, בעילה של חוסר ראיות;

הודעה על החלטה שלא להעמיד לדין בעבירה של לקוחו של קטין וסגירת התיק בעילה של חוסר ראיות.

הודעה על החלטה שלא להעמיד לדין בעבירה של לקוחו של קטין וסגירת התיק בעילה של חוסר ראיות.


מדוע יש מקום לפעול לשינוי עילת הסגירה של תיק חקירה לעילה של חוסר אשמה.

 • לעילת סגירת התיק נודעת חשיבות רבה מנקודת מבטו של החשוד, מאחר שסגירת התיק נגדו בעילה של "חוסר ראיות" מעידה בפני עצמה כי לא נוקה כליל מהחשד שעמד נגדו, ולכך יכולות להיות משמעויות ניכרות על החשוד, משפחתיות, חברתיות, ציבוריות, תעסוקתיות ועוד.
 • הסבת עילת הסגירה ל-"היעדר אשמה", במקרים המתאימים, נועדה למנוע מראית עין, הן של הגורמים השונים הרשאים לעיין במרשם הפנימי המשטרתי והן של החשוד, לפיה נותר חשד ממשי לגבי אשמתו.
 • בכל הנוגע לעילות סגירת תיקי חקירה אנו עומדים בהרחבה בעמוד: שינוי עילת סגירת תיק חקירה לעילה של חוסר אשמה.
 • במקרה הנדון כאן, אופי העבירה אשר בה נחשד האיש – קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – היווה שיקול מרכזי בשאלה באם לפעול לשינוי עילת סגירת תיק החקירה. האיש פשוט לא היה יכול להשלים עם הקביעה כי ביחס לחשד שקיבל שירותי זנות מקטינה – נותר ספר בחפותו לפיכך פנה האיש למשרדנו, על מנת שנפעל לשנות את עילת הסגירה לעילה של חוסר אשמה.

הפרקליטות נעתרת לבקשת משרדנו ומשנה את עילת סגירת התיק לעילה של חוסר אשמה.

 • בבקשה שהגיש משרדנו לשינוי עילת הסגירה, הוכחנו מעבר לכל ספק כי:
  • האיש לא קיבל מהקטינה שירותי זנות;
  • האיש לא ידע כי מדובר בקטינה, שכן הוטעה על ידה באשר לגילה וסבר בתום לב כי מדובר בבגירה.
 • משהוכחנו כי האיש לא הפר בהתנהגותו כל איסור פלילי ביקשנו מפרקליטות מחוז תל אביב להסיר את הכתם שנותר לחובתו ברישום המשטרתי, לעשות עמו צדק ולשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה.
 • ביום 3.2.19 קיבלה פרקליטות מחוז תל אביב את בקשתנו ושינתה את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה. בכך נוקה לחלוטין שמו של האיש והתיק נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • בתיק זה טיפלו עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג ממשרדו.
 • להלן החלטת פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) לשנות את עילת סגירת תיק החקירה שעניינו חשד לעבירה של לקוחו של קטין – לעילה של חוסר אשמה;

קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – לקוחו של קטין - שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.

קבלת שירות של מעשה זנות מקטין – לקוחו של קטין – שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

שינוי עילת סגירת תיק לחוסר אשמה | קבלת שירות של מעשה זנות מקטין | לקוחו של קטין

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה