בדיקת פוליגרף – ייעוץ משפטי מעורך דין

4.9
(66)
ייעוץ משפטי מעורך דין - בדיקת פוליגרף, בדיקה במכונת אמת

בדיקת פוליגרף – ייעוץ משפטי מעורך דין בכל הנוגע לבדיקה במכונת אמת

בדיקת פוליגרף – ייעוץ משפטי מעורך דין


בדיקת פוליגרף – שאלת הקבילות במסגרת הליכים משפטיים

אי קבילות בדיקת פוליגרף במשפט פלילי

 • בדיקת פוליגרף לא קבילה כראיה במשפט פלילי בישראל, אף לא בהסכמת הנאשם.
 • במסגרת המשפט הפלילי אסור להביא לידיעת בית המשפט שנאשם או עד (כגון מתלונן או עד ראיה) סירבו לבצע בדיקה במכונת אמת וכן אסור לחשוף כל מידע בנוגע לממצאי הבדיקה בין אם באופן ישיר או עקיף, ואף לא באופן מרומז.
 • הבאת מידע בלתי קביל זה לידיעת בית המשפט עלולה להוביל לביטול כל החלטה שהושפעה מהמידע הבלתי קביל או הסתמכה על מידע זה.

קבילות ממצאי בדיקת פוליגרף בהליכי מעצר

 • קיימת אבחנה בין שימוש בממצאי בדיקת פוליגרף בהליכי מעצר לצרכי חקירה לבין השימוש בהליכי מעצר לאחר הגשת כתב אישום.
 • בהליכי מעצר לצרכי חקירה, רשאי בית המשפט רשאי להסתמך גם על ראיות בלתי קבילות, ובהתאמה רשאי להסתמך גם על ממצאי הבדיקה.
 • מנגד, כאשר מדובר במעצר עד תום ההליכים, לאחר הגשת כתב אישום, הדעות חלוקות:
  • יש בתי משפט אשר הסתמכו על ממצאי הבדיקה ואף יזמו אותה;
  • ויש בתי משפט שקבעו שאין לקבל את ממצאי בדיקת מכונת אמת לאחר הגשת כתב האישום, במסגרת בחינת שאלת המעצר עד תום ההליכים.

אי קבילות ממצאי בדיקת פוליגרף בהליכים משמעתיים בפני בתי דין

 • תוצאות הבדיקה לא קבילות בהליכים משמעתיים בפני בית דין למשמעת (כגון בית הדין למשמעת של עובדי המדינה או בית הדין למשמעת של משטרת ישראל).
 • אין להביא לידיעת בית הדין למשמעת דבר קיומה של הבדיקה במכונת אמת ותוצאותיה, ואף לא מידע בדבר סירוב להיבדק בפוליגרף.

קבילות ממצאי בדיקת פוליגרף בהליכים מינהליים

 • קיימים הליכים מנהליים בהם נקבע במפורש כי ניתן לסטות מדיני הראיות ולקחת בחשבון גם ראיות בלתי קבילות. 
 • בהתאמה, בהליכים מינהליים ניתן להסתמך על ממצאי הבדיקה, וכך נעשה לא אחת בהליכי מעצר מינהלי שם גם נקבע, כי ניתן להביא בפני קצין שיפוט צבאי את עובדת הסירוב להיבדק במכונת אמת.

קבילות ממצאי בדיקת פוליגרף בהליכים אזרחיים

 • במשפטיים אזרחיים ממצאי הבדיקה קבילים, בכפוף להסכמה מוקדמת של שני הצדדים.
 • בית המשפט העליון בישראל אף סבר, בדעת רוב, כי הצדדים יכולים להסכים שממצאי הבדיקה יכריעו את תוצאות המשפט.

בדיקת פוליגרף בהליכי חקירה פלילית

 • בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה (הנחיה מספר 3.1102 שכתורתה "שימוש בבדיקות פוליגרף ע"י רשויות המדינה"), ניתן לבצע בדיקת פוליגרף במסגרת חקירה, פלילית או משמעתית, או במסגרת הליך בדיקה אחר, לשם אימות או הפרכת חשד קונקרטי, אולם זאת בכפוף להסכמה מודעת ומרצון חופשי של הנבדק.
 • אין סמכות לחייב אדם לעבור בדיקת פוליגרף במסגרת הליכי חקירה או בדיקה.
 • בטרם תתבקש הסכמה לבדיקה, יש לתת הסבר מפורט למועמד אודות: 
  • מהות הבדיקה, פרטיה, שלביה ומהימנותה;
  • המשקל שיינתן לתוצאותיה;
  • התוקף המשפטי של תוצאות הבדיקה;
  • השימוש העשוי להיעשות בממצאי הבדיקה.
 • אין להפעיל שום לחץ על המועמד על מנת לקבל את הסכמתו לבדיקה.
 • חובה להבהיר למועמד כי אינו חייב להסכים לבדיקה וחובה לאפשר למועמד להיוועץ עם עורך דין בעניין.
 • חובה לתת למועמד פרק זמן סביר לשקול את ההסברים שקיבל.
 • ההסברים שניתנו למועמד כמו גם הסכמתו לבדיקה חייבים להיות מונצחים בכתב.
 • חובות הבהרה אלו חלות אף אם המועמד עצמו הוא אשר יזם את בדיקת הפוליגרף.
 • ככלל, שימוש בבדיקות פוליגרף יעשו רק במסגרת חקירה על פי דין, במסגרת חקירה על עבירות פליליות או משמעתיות חמורות, בהעדר דרך חקירתית אחרת למיצוי החקירה ורק בהתגבש חשד ממוקד נגד חשוד קונקרטי (ולא כ"יריה באפילה" או "מסע דיג").
 • ממצאי הבדיקה מהווים אינדיקציה חקירתית וכלי עזר ראייתי משלים בלבד. לא ניתן לייחס להם משקל ראייתי עצמאי בגיבוש תוצאות ומסקנות חקירה או בדיקה.
 • חל איסור על פרסום תוצאות הבדיקה בצורה יוזומה על ידי רשות ציבורית, למעט באישור מראש מאת היועץ המשפטי לממשלה.

בדיקות פוליגרף בהליך סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית

 • לעתים, במסגרת תחקיר ביטחוני ובדיקת התאמה ביטחונית יתבקש המועמד לעבור בדיקת פוליגרף.
 • מעמדה של בדיקת הפוליגרף, הוסדר בסעיף 7 ב(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, בו הוכרה בדיקת הפוליגרף כאחד מהכלים העומדים לרשות השב"כ לצורך קביעת התאמה ביטחונית.
 • בשל הכרה סטאטוטרטית זו, זוכה בדיקת פוליגרף המבוצעת במסגרת בדיקת התאמה ביטחונית למעמד מיוחד ושונה מבדיקות פוליגרף המבוצעות במסגרת חקירות פליליות או עניינים אזרחיים, ובמקרים מסויימים, השלכותיה עלולות להיות רחבות יותר.
 • בהתאם להנחיות היועמ"ש בנושא, אין לנקוט בסנקציה על בסיס ממצאי הבדיקה בלבד.
 • בכל הנוגע להליכי סיווג ביטחוני ראו בעמוד: סיווג ביטחוני | תחקיר ביטחוני | התאמה ביטחונית – ייעוץ וייצוג משפטי.

יעוץ משפטי בנוגע לדילמת ההפללה העצמית בעבירות פליליות, במהלך בדיקת פוליגרף במסגרת תחקיר ביטחוני

 • במסגרת תחקיר ביטחוני, נדרש הנבדק לפתיחות מלאה ועליו להשיב בכנות על כל שאלה אשר ישאל, לרבות שאלות בנוגע למעשים לא נורמטיביים ועבירות פליליות שביצע בעבר. 
 • דברי הנבדק בהקשר זה זוכים להישמר בדיסקרטיות מצד הגורם האמון על בדיקת התאמתו הביטחונית אולם אין מדובר בחסינות מפני הליכים פליליים. במקרים מסויימים, הפללתו העצמית של הנבדק בעבירות פליליות מסוימות, עלולה להוביל לדיווח ולפתיחה בהליכים פליליים.
 • הדילמה מה לחשוף במסגרת תחקיר ביטחוני (ומה לא, בשל חשש להפללה עצמית בפלילים והסיכון שמידע בנוגע לעבירות מסויימות ידווח לרשויות אכיפת החוק) מתחדדת, שעה שהנבדק נדרש לעבור בדיקת פוליגרף על גרסתו ועל מעורבות בפשעים. לא אחת, פונים למשרדנו מועמדים לתפקידים רגישים, לקבלת ייעוץ משפטי בדיוק בנושאים הללו.

לייעוץ משפטי פרונטלי עם עורך דין פלילי ברמת גן צרו קשר 050-6664499


ייעוץ משפטי בכל הנוגע לבדיקת פוליגרף

ייעוץ משפטי בשאלות הנוגעות לנסיבותיו הספציפיות של הלקוח

 • האם קיימת בכלל סמכות לדרוש בדיקת במכונת אמת.
 • האם להסכים לבדיקת פוליגרף, או לסרב לבדיקה, ואם לסרב – כיצד לסרב.
 • מה יהיו ההשלכות להסכמה או לסירוב לבדיקה.
 • האם ממצאי בדיקת הפוליגרף יהיו קבילים.
 • מה יהיו ההשלכות במידה והלקוח יצא דובר אמת או דובר שקר.
 • האם להציע או ליזום את הבדיקה. 
 • האם ניתן לבצע בדיקה חוזרת.
 • האם ניתן לדרוש שבודק אחר יבצע את בדיקת הפוליגרף.

ייעוץ משפטי בשאלות הנוגעות לבדיקת הפוליגרף עצמה

 • כיצד נערכת הבדיקה.
 • כמה שאלות ניתן לשאול.
 • איזה שאלות צפוי שישאל הנבדק.
 • האם ניתן להכתיב את השאלות מראש.
 • האם ניתן לסכם על שאלות מסויימות.
 • האם ניתן לשאול שאלות שלא נוגעות ישירות לנקודת המחלוקת או לעניין הנבדק.
 • האם ניתן לסרב להשיב על חלק מהשאלות.
 • מדוע נשאלות שאלות ביקורת.
 • כיצד משפיעות תחושות אשם של הנבדק על ממצאי הבדיקה.
 • האם ניתן להיבדק על הצהרה.
 • האם ניתן באמצעות הבדיקה להפריך האשמות שווא.
 • כיצד בודק הפוליגרף מגבש את ממצאיו.
 • האם לנתונים הפיזיולוגים של הנבדק (כגון קוצר נשימה או לחץ דם גבוהה) יש השפעה על ממצאי הבדיקה.
 • האם בודק פוליגרף אחר יכול לעבור על ממצאי הבדיקה ולגבש עמדה עצמאית משלו.
 • האם חוקרים יכולים לשקר ביחס לממצאי החקירה, כתרגיל חקירתי.
 • מה ההשלכות במידה ויחשף נסיון לשבש את הבדיקה.

ייעוץ משפטי בשאלות הנוגעות לבדיקת פוליגרף במסגרת תחקיר ביטחוני, לקביעת סיווג ביטחוני

 • חשיפת מעשים לא נורמטיביים במהלך תחקיר ביטחוני.
 • הפללה עצמית בעבירות פליליות במהלך תחקיר ביטחוני.
 • חובת דיווח על עבירה פלילית של בודק הפוליגרף.
 • השלכות סירוב להיבדק במכונת אמת.
 • השלכות ממצאים לפיהם הנבדק דובר שקר או מנסה לשבש את הבדיקה או להיתחמק ממנה.


משרד עורכי דין גיא פלנטר

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 66

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה