ביטול תובענה משמעתית; בית הדין למשמעת של עובדי מדינה.

5
(3)

ביטול תובענה משמעתית בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים ובחיפה.
 • אנו מציגים כאן מקרה של ביטול תובענה משמעתית. מדובר בהליך משמעתי בעקבות הליך פלילי (תובענה לאחר הליך פלילי). 
 • בעקבות ייצוג משפטי שהענקנו לעובדת המדינה – בוטלה התובענה המשמעתית שהוגשה כנגדה.

תמצית המקרה.

 • ביטול תובענה משמעתית; בית הדין למשמעת של עובדי המדינה מורה על ביטול תובענה משמעתית שהוגשה כנגד עובדת מדינה, לאחר שהודתה בהליך פלילי בתקיפה.
 • על בסיס הודאתה של מורה בהליך פלילי בעבירה פלילית של תקיפת בן זוג, הגיש אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה כנגד המורה תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, המחייסת לה עבירות משמעת (אי קיום המוטל עליה כעובדת מדינה, התנהגות שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה והתנהגות שעלולה לפגוע בשמו הטוב ובתדמיתו של שירות המדינה).
 • בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו למורה, חזרה בה נציבות שירות המדינה מהתובענה, ולבקשת הנציבות, ביטל בית הדין למשמעת של עובדי המדינה את התובענה המשמעתית.

סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה, לאחר הודאה בעבירה של תקיפת בן זוג.

 • הנאשמת בפרשה זו מועסקת כמורה ומחנכת בבית ספר השייך למשרד החינוך.
 • כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, של בן זוגה, בניגוד לסעיף 380 בשילוב סעיף 382(ג) לחוק העונשין.
 • על פי הנטען בכתב האישום, היכתה בראשו של בן זוגה עם בקבוק וגרמה לו חבלה של ממש – חתך ודימום בראשו.
 • במסגרת הסדר טעון, תוקן כתב האישום באופן שנמחק כי הנאשמת היכתה בראשו של בן זוגה וגרמה לחבלה בראשו וכן הומרה העבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש לעבירה של "תקיפה סתם" של בן זוג, בניגוד לסעיף 379, בשילוב עם סעיף 382(ב) לחוק העונשין.
 • עוד הוסכם במסגרת הסדר הטעון כי הנאשמת תודה בעובדות כתב האישום המתוקן, יתקבל אודותיה תסקיר משירות המבחן בטרם הרשעה, ובמידה והתסקיר יהיה חיובי וימליץ אל אי הרשעה יסתיים ההליך הפלילי ללא הרשעה.
 • בעקבות קבלת תסקיר חיובי הממליץ להימנע מהרשעתה של הנאשמת, אימץ בית משפט השלום את הסדר הטעון וההליך הפלילי הסתיים ללא הרשעה, תוך חיוב הנאשמת לעמוד בפיקוח קצין מבחן ולחתום על התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירת אלימות.

הגשת תובענה לאחר הליך פלילי.

 • עם סיום ההליך הפלילי "נכנסה לתמונה" נציבות שירות המדינה והגישה כנגד המורה "תובענה לאחר הליך פלילי" לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה.
 • במסגרתה כתב התובענה, הואשמה המורה על ידי נציבות שירות המדינה בכך שבהתנהגותה כמפורט בכתב האישום המתוקן הפלילי, בו הודתה כאמור במסגרת ההליך הפלילי, לא קיימה את המוטל עליה כעובדת מדינה, התנהגה התנהגות שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה והתנהגה באופן שעלול לפגוע בשמו הטובב ובתדמיתו של שירות המדינה.
 • בהתאמה, הואשמה המורה בכתב התובענה בסעיפים 17(2) ו- (3) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג – 1963.

תקיפה שבוצעה על ידי מורה המועסק במשרד החינוך כלפי קרוב משפחתו – הקווים המנחים לבחינת שאלת הקלון

 • בערעור שירות המדינה 6526/03 הובא לפתחו של בית המשפט העליון עניינו של מורה המועסק על ידי משרד החינוך אשר הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש כלפי קרוב משפחתו.
 • בתובענה שהוגשה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה קבע בית הדין כי מדובר בעבירה שיש עמה קלון ושאלת הקלון (או העדרו של קלון) הובאה להכרעתו של בית המשפט העליון, אשר פסק שורה של קווים מנחים בעניין זה:
  • "לצורך ההכרעה בשאלת הקלון יש להביא בגדר השיקולים, בין היתר, את סוג העבירה, את אופייה, את נסיבות ביצועה ואת השאלה אם נעברה במילוי התפקיד או בקשר אליו".
  • "ניתן לזהות את הקלון שבעבירה על-פי מכלול של סממנים, אף כי אין ניתן להגדירו במבחן ברור וממצה. אמות המידה שנקבעו בפסיקה אינן ממצות, ולעניין זה הובחן בין עבירות שמטבע ברייתן יש עמן קלון, אך יכול שהנסיבות המיוחדות שבהן נעברה העבירה ישללו את פגם הקלון, לבין עבירות גבוליות שאין עמן קלון, אך יש שבנסיבות מיוחדות יהיה בהן משום קלון".
  • "עבירות אלימות, כשלעצמן, הינן חמורות, ובמקרים רבים דבק בהן פגם מוסרי המכתים את החוטא בהן בקלון, עם זאת הקלון בעבירות אלה תלוי במידה רבה בחומרתו של מעשה האלימות, בתוצאותיו ובנסיבות הקשורות לקורבן האלימות. בין היתר תלויה שאלת הקלון ביחסי הכוחות בין התוקף לנתקף".
 • ספציפית ביחס למקרה שהובא בפניו, פסק בית המשפט העליון כי מדובר בעבירה שיש עמה קלון:

"המערער הודה בתקיפה, ובהתחשב בכך שמדובר בעובד מדינה, ובייחוד כשמדובר במורה, הרי גם כאשר המעשה בוצע שלא במסגרת מילוי התפקיד דבק בו פגם מוסרי מן הסוג המכתים אותו בקלון".


בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו – ביטול תובענה משמעתית.

 • כזכור, במקרה הנדון כאן, סיימה המורה את ההליך הפלילי ללא הרשעה פלילית, אולם בית המשפט קבע, על בסיס הודאתה בפניו, כי ביצעה עבירה פלילית של תקיפת בן זוג.
 • על בסיס הממצאים והמסקנות של פסק הדין במשפט הפלילי, הגישה נציבות שירות המדינה "תובענה לאחר הליך פלילי" לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה במסגרתה האשימה את המורה בכך שבהתנהגותה כמפורט בכתב האישום המתוקן הפלילי, בו הודתה במסגרת ההליך הפלילי, לא קיימה את המוטל עליה כעובדת מדינה, התנהגה התנהגות שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה והתנהגה באופן שעלול לפגוע בשמו הטוב ובתדמיתו של שירות המדינה.
 • עם קבלת כתב התובענה וזימונה של המורה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, פנתה המורה למשרד עורך דין גיא פלנטר על מנת שנעניק לה ייצוג משפטי בהליך המשמעתי.
 • בפגישה עם הממונה על המשמעת בשירות המדינה, שוכנעה נציבות שירות המדינה לחזור בה מכתב התובענה שהגישה לבית הדין לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וכי עניינה של המורה יסתיים לאחר ביטול התובענה המשמעתית בנזיפה, במסגרת הליך משמעתי פנים משרדי.

ביטול תובענה משמעתית - הודעה על חזרה מתובענה משמעתית

ההודעה על חזרה מתובענה משמעתית שהובילה לביטול תובענה משמעתית.


 • לאחר שהתביעה חזרה בה מהתובענה, הורה בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה (אב בין הדין למשמעת, עו"ד אורי כהן) על ביטול התובענה המשמעתית, ובכך הסתיים ההליך המשמעתי בבית הדין למשמעת.

ביטול תובענה משמעתית בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

החלטת בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בדבר ביטול תובענה משמעתית.


 • את המורה ייצגו בפרשה זו עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן, ממשרדו של עורך דין גיא פלנטר. בהליך הפלילי יוצגה המורה על ידי משרד אחר.

תיק בד"מ 122/16, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בחיפה, בפני אב בית הדין למשמעת, עו"ד אורי כהן.


לקריאה נוספת.


משרד עורכי דין גיא פלנטר עוסק בדיני משמעת ואתיקה מקצועית ומעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים ובחיפה. 


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עובדי מדינה – ייצוג משפטי בהליך משמעתי | ביטול תובענה משמעתית | דיווח כוזב | פגיעה במשמעת שירות המדינה | התנהגות שאינה הולמת | ייצוג משפטי מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | כללי האתיקה של עובדי המדינה | ייצוג משפטי בפני בית דין למשמעת של עובדי המדינה | דין משמעתי | הליכים משמעתיים | שיפוט משמעתי

פסק דין משמעתי | פסקי דין בית הדין למשמעת | פסקי דין משמעת נציבות | פסק דין משמעתי נציבות שירות המדינה | פסקי דין משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה פסקי דין | נציבות שירות המדינה אגף חקירות משמעת | אגף חקירות נציבות שירות המדינה | אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | חקירות משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה משמעת


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה