החזרת תפוס | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

5
(62)
החזרת תפוס | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה - ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה – שחרור חפצים תפוסים במשטרה.


תוכן עניינים

החזרת תפוס | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

 • לא חייבים להשלים עם תפיסת חפצים ע"י המשטרה. קיימים מסלולים משפטיים לתקוף את החלטת התפיסה המשטרתית ולהוביל להחלטה שיפוטית בדבר החזרת התפוס לבעליו.
 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר פועל מטעם לקוחותיו להחזרת תפוסים מהמשטרה ובמסגרת זו:
  • פונה למשטרת ישראל ומנהל מו"מ עימה לשם החזרת תפוס.
  • מגיש לבתי משפט בכל רחבי הארץ בקשה להחזרת תפוס (תביעה להשבת תפוס).
  • מעניק ייצוג משפטי בבתי משפט בכל רחבי הארץ בכל הנוגע לבקשות להחזרת תפוס.
  • מעניק ייצוג משפטי בהליכי ערר בענייני שחרור תפוסים מהמשטרה.
 • מומלץ לקרוא ביחד עם עמוד זה את העמוד אודות חקירה במשטרה.

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה – כללי

 • תפיסה של חפץ ע"י המשטרה פוגעת בזכות הקניין, זכות המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואם החפץ משמש את בעליו בעיסוקו או במשלח ידו – פוגעת התפיסה בחופש העיסוק, זכות יסוד נוספת המעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק.
 • שעה שמדובר בתפיסת טלפון נייד (סמארטפון), מחשב או מסמכים, נפגעת גם הזכות לפרטיות ולצנעת הפרט והתפיסה מאיימת גם לפגוע בכבודו של בעל החפץ, שוב – זכויות המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 • נמצא, כי תפיסת חפצים ע"י המשטרה מאיימת על זכויות יסוד מרכזיות בחייו של כל אזרח, ולפיכך, הפגיעה בזכויות חייבת להיעשות בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש.
 • לא אחת פסק בית המשפט העליון כי תפיסת חפצים ורכוש ע"י המשטרה היא אמצעי דרסטי הפוגע בזכויות יסוד ולפיכך יש לנקוט באמצעי זה לא רק לתכלית ראויה, אלא כאמצעי אחרון, בהיעדר חלופה אחרת אשר תשיג את תכלית התפיסה, אך פגיעתה בבעל הזכות ברכוש תהא פחותה.
 • ברוח זו, נפסק על ידי כבוד השופט שמאי בקר בבית משפט השלום בת"א:

"כאשר ביד המדינה ניתנת סמכות כה מרחיקת לכת, המתירה לה לפגוע בקניינו של הפרט, עד כדי תפיסת רכושו של מי שאך חשוד כי נטל חלק בביצוע פשע, עוד טרם הוחלט כלל להגיש כתב אישום, וזאת לתקופה ארוכה מאוד, בת שישה חודשים תמימים, הרי שברי כי חובה עליה, על המדינה, להקפיד ולעמוד על קוצו של יו"ד, בהפעילה את אותה סמכות."

ה"ת (שלום ת"א) 40969-08-10 יצחק מוסלטי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 19.10.2010)‏

 • אלא, שרטוריקה משפטית מבורכת זו לא תואמת את המציאות בשטח. למעשה, הקושי מתחיל בכך שהדין הנוגע לתפיסת חפצים ולהחזרת תפוסים מוסדר בפקודה שחוקקה לפני כ- 51 שנים (פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט – 1969, כאשר התיקון האחרון בפקודה זו נערך לפני כ- 15 שנים, בהקשר להוראות הנוגעות לתפיסת מחשבים.
 • יתרה מכך, בפועל, כדבר שבשגרה, מפעילה משטרת ישראל את סמכות התפיסה (ולא כאמצעי אחרון), כאשר לא אחת נתפסים חפצים גם כאשר אין עילה חוקית לתפוס אותם.
 • ולבסוף – פעמים רבות, מעכבת המשטרה את שחרור החפצים התפוסים שלא כדין ושלא לצורך (וראו למשל בהקשר זה הכתבה: "משטרת ההחרמות: המשטרה לא מחזירה אלפי סמארטפונים ששימשו כראיות").
 • מכאן מתעורר הצורך לפעול להחזרת רכוש תפוס מהמשטרה ויש להסתייע בעניין זה בעורך דין פלילי בעל נסיון מוכח בכל הנוגע להחזרת תפוסים.

סמכות המשטרה לתפוס חפצים

תכלית תפיסת חפצים על ידי המשטרה

 • שלוש תכליות עיקריות יכולות לבסס מקור סמכות לתפיסת חפצים, ולאחר התפיסה – להמשך ההחזקה בחפץ התפוס:
  • תכלית סיכולית: לצורך מניעת ביצוע עבירות בעתיד.
  • תכלית עונשית: לצרכי חילוט.
  • תכלית ראייתית: לצורך שימוש בחפץ כראיה בבית המשפט.

מקור הסמכות לתפיסת חפצים על ידי המשטרה

 • תפיסת חפצים על ידי המשטרה יכולה להיעשות על בסיס אחד מאלה:
  • צו חיפוש שניתן על ידי בית משפט.
  • סמכותו הכללית של שוטר לתפוס חפצים ללא צו.
  • סמכות תפיסה לפי הוראות מיוחדות בחוק.
 • נפרט להלן בקצרה לגבי כל אחד מקורות הסמכות לתפיסת חפצים ע"י המשטרה;

תפיסת חפצים על בסיס צו חיפוש שניתן על ידי בית משפט (המשמש גם כצו תפיסה)

 • תפיסת חפצים לפי צו חיפוש שיפוטי, מוסדרת בסעיף 24 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט – 1961.
 • ניתן לתפוס על פי צו שיפוטי חפץ הנחזה להיות החפץ המתואר בצו.
 • ניתן לתפוס גם חפץ שלא מוזכר בצו השיפוטי כאשר יש לשוטר יסוד סביר להניח שנעברה, או שמתכוונים לעבור עבירה בחפץ או לגביו (במצב דברים זה על המשטרה להגיש לבית המשפט שנתן את הצו בקשה להחזקת המשטרה בתפוס).
 • לעיתים, ישתמש בית המשפט בסמכות אשר הוענקה לו בחוק להורות למשטרה לתפוס חפצים ספציפיים – למשל תפיסת נשק לפי חוק למניעת אלימות במשפחה – התשנ"א – 1991 או חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב – 2001.

תפיסת חפצים ללא צו שיפוטי, על בסיס סמכות כללית של שוטר לתפוס חפצים

 • תפיסת חפצים על ידי המשטרה ללא צו שיפוטי מוסדרת בסעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי.
 • שוטר מוסמך לתפוס כל חפץ שלגביו יש לו יסוד סביר להניח כי:
  • נעברה בחפץ עבירה, או עומדים לעבור בחפץ עבירה כלשהי.
  • החפץ עשוי לשמש ראיה בהליך פלילי בקשר לעבירה כלשהי (כלומר שלחפץ תרומה בהוכחת עבירה פלילית).
  • החפץ ניתן כשכר עבור ביצועה של עבירה כלשהי, או כאמצעי לביצועה של עבירה כלשהי (הן ביחס לעבירה שבוצעה בעבר והן ביחס לעבירה שיש כוונה לבצע בעתיד).

סמכויות לתפיסת חפצים ללא צו שיפוטי, המעוגנות בחוקים ספציפיים

 • בחוקים מסויימים, קיימות הוראות המקנות לשוטרים סמכות לתפוס חפצים ללא צו שיפוטי, כגון:
  • חוק העונשין, התשל"ז-1977 (לעניין תפיסת כלים או מכשירים המשמשים לארגון הימורים אסורים וכספים שיש לשוטר יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מהימורים אסורים, או תפיסת רכוש לשם חילוט בעבירות של סחר בבני אדם או תפיסת שטרות ומטבעות שיש יסוד סביר לחשד שהם מזויפים).
  • חוק כלי ירייה, התש"ט-1949 (כשיש לשוטר יסוד לחשוב שבנשק מסוים נעברה עבירה לפי חוק זה, רשאי הוא לתפוס את הנשק; והמשטרה רשאית להחזיק בנשק עד שבית משפט יחליט מה ייעשה בנשק).
  • חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954 (לעניין תפיסת חומרי נפץ).
  • פקודת  הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973 (למשל – לעניין חיפוש ללא צו אחרי סמים על גופו של אדם או בכלי רכב).
  • חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013 (לעניין סמכויות כניסה, חיפוש ותפיסה של חומר מסכן).
  • חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 (לעניין סמכות תפיסה והשמדה של משקה משכר).
  • חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (לעניין תפיסת חפצי רוכל).
  • חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998 (לעניין תפיסת דבר שיש יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או עשוי לשמש ראיה במשפט לפי חוק זה).

איזה חפצים יכולה המשטרה לתפוס?

 • למונח "חפץ" ניתנה פרשנות רחבה הכוללת למעשה כל רכוש וכל נכס, לרבות זכות במקרקעין, זכות כספית, כלי רכב, כסף מזומן, חשבונות בנק (כאשר "תפיסה" כוללת גם הקפאת חשבון בנק), חומר מחשב, מסמכים ואפילו קווי ייצור ובעלי חיים (כגון כלבים ש"נתפסים" על ידי פקחים).
 • יחד עם זאת, קיימות הוראות מיוחדות ביחס:
  • לתפיסת מחשבים וחומר מחשב,
  • לתפיסת זכויות במקרקעין;
  • לתפיסת זכויות כספיות;
  • לתפיסת חפצים שנטענה לגביהם טענת חיסיון.

סמכות המשטרה להחזיק בחפצים תפוסים כאשר טרם הוגש כתב אישום

 • סמכות המשטרה להחזיק בחפצים תפוסים מוגבלת לפרק זמן של 6 חודשים.
 • לא הוגש כתב אישום בפרשה שבמסגרתה נתפס החפץ תוך 6 חודשים – ובית המשפט לא הורה על הארכתה של תקופה זו – חייבת המשטרה (על פי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי הנ"ל) להחזיר את החפץ לגורם ממנו נתפס.
 • יחד עם זאת, פתוח בפני המשטרה לקבל מבית המשפט ארכה להחזקה בחפץ מעבר ל- 6 חודשים, גם אם לא הוגש כתב אישום בתקופה זו, וגם אם בקשת הארכה הוגשה לאחר שחלפו ששת החודשים.
 • מטבע הדברים, כאשר מדובר בתפוס שהוחזק שלא כדין (למשל סמים מסוכנים או נשק בלתי מורשה), ללא קשר לתקופה בה מחזיקה המשטרה את התפוס וללא קשר לשאלה האם הוגש כתב אישום – לא תחזיר המשטרה תפוסים שהוחזקו שלא כדין.

החזרת תפוס והנסיבות בהן תימנע המשטרה מלהחזיר תפוס לאדם שממנו נתפס החפץ

 • כעניין של מדיניות, תימנע משטרת ישראל מלהחזיר חפץ תפוס לאדם שממנו הוא נתפס, באם לשיטתה:
  • יש לחלט את החפץ התפוס.
  • טיפול בתיק החקירה הסתיים בלא שהורשע אדם בעבירה שהחפץ התפוס קשור אליה, אולם האדם שממנו נתפס החפץ לא טוען לזכות בחפץ התפוס.
  • יש למשטרה ספק אם האדם שממנו נתפס החפץ התפוס זכאי להחזיק בו.
  • נודע לגורם המוסמך במשטרה כי אדם אחר, שאינו האדם שממנו נתפס החפץ התפוס, זכאי לכאורה להחזיק בחפץ או טוען לזכות בחפץ התפוס.
  • החזקת אותו האדם בחפץ התפוס אסורה על פי החוק, או שהיא טעונה רישיון או היתר ואין לאותו האדם רישיון או היתר כזה (למשל כאשר נתפס נשק מאדם שאין לו רישיון להחזיק בנשק).
  • האדם שממנו נתפס החפץ התפוס נפטר או שהוא במצב בריאותי או נפשי שאינו מאפשר לו לקבל את החפץ חזרה לרשותו.
  • באם סבורה המשטרה שאין להחזיר את החפץ התפוס לאדם שממנו נתפס החפץ, עליה להגיש בקשה לבית המשפט לקבוע מה יעשה בחפץ התפוס.
 • להרחבה בעניין נוהלי המשטרה בהקשר לתפיסת חפצים והחזרת תפוסים ראו: פקודת המטה הארצי של משטרת ישראל מספר 14.01.45: תפיסת חפצים הקשורים לעבירה והטיפול בהם.

ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע להשבת רכוש תפוס מהמשטרה

 • משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר מעניק יעוץ משפטי וייצוג משפטי בכל הנוגע להשבת רכוש תפוס במשטרה.
 • להלן נעמוד בקצרה על היבטים שונים בפעילות משרדנו בתחום השבת תפוסים מהמשטרה.

הגשת בקשה להחזרת תפוס | תביעה להשבת תפוס מהמשטרה

 • השבת תפוס מהמשטרה הוסדרה בסעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969), שכותרתו "מסירת התפוס לפי צו".
 • בהתאם להוראות סעיף זה, אדם התובע זכות בחפץ שנתפס על ידי המשטרה יכול להגיש בקשה להשבת התפוס לבית משפט שלום המוסמך לדון בבקשה.
 • מדובר בבקשה משפטית לכל דבר, שתוכרע על ידי בית המשפט על פי עובדות המקרה הספציפי, הראיות שנאספו בשלב זה, הוראות החוק, הלכות בית המשפט העליון בעניין, פסיקת בתי המשפט במקרים דומים ועוד שיקולים משפטיים. 
 • בין היתר, יבחן בית המשפט האם תפיסת הרכוש ע"י המשטרה נעשתה בסמכות, לתכלית ראויה, ואם אין בנמצא חלופה אחרת אשר תשיג את תכלית התפיסה, שפגיעתה בבעל הזכות ברכוש תהא פחותה.
 • משרדנו מגיש לבתי משפט השלום ברחבי הארץ בקשה להחזרת תפוס מהמשטרה (שנקראת גם בלשון עממית "תביעה להשבת תפוס מהמשטרה") ומעניק ייצוג משפטי בהליך המשפטי המתנהל בעניין זה בפני בית המשפט.

ערר על החזרת תפוס

 • על החלטת בית משפט השלום בשאלת החזרת רכוש תפוס מהמשטרה, קיימת זכות ערעור שנקראת "ערר".
 • זכות ערר זו מעוגנת בסעיף 38א לפקודה הנ"ל, ורשאים להגיש ערר על החלטה שניתנה בעניין החזרת תפוס:
  • שוטר מוסמך;
  • אדם שהחפץ נלקח ממנו;
  • אדם התובע זכות בחפץ (כלומר גם צד ג' הטוען שיש לו זכויות בחפץ או בנכס שנתפס ע"י המשטרה).
 • הערר מוגש לבית המשפט המחוזי, כאשר על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערור לבית המשפט העליון רק אם ניתנה רשות לכך, משופט של בית המשפט העליון.
 • משרדנו מגיש מטעם לקוחותיו ערר על החלטה שניתנה בעניין השבת רכוש תפוס מהמשטרה ומעניק ייצוג משפטי בעניין זה, בכל בתי המשפט ברחבי הארץ ובכל הערכאות המשפטיות.

החזרת מחשב מהמשטרה | הגשת בקשה להחזרת מחשב התפוס במשטרה

 • הביטוי "חומר מחשב" בו משתמש המחוקק כולל תוכנה או מידע, כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
 • "מוסד" בהקשר הנדון כאן = עסק או כל מי שמספק שירות לציבור לרבות רשויות המדינה ורשויות מקומיות.
 • תפיסת מחשב שבשימוש של מוסד:
  • במגמה לצמצם את הפגיעה בפעילות העסקית של מוסדות במשק, קבע המחוקק כללים מיוחדים בנוגע לתפיסת מחשב שבשימושו של מוסד.
  • כך למשל, מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, הנמצא בשימושו של מוסד – לא יתפסו על ידי המשטרה והמשטרה גם לא תחזיק בהם אלא על פי צו של בית משפט ולפרק הזמן שנקבע בצו השיפוטי.
  • צו שיפוטי שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות.
 • תפיסת מחשב שלא בשימושו של מוסד:
  • נתפס ע"י המשטרה מחשב שאינו בשימושו של מוסד, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו, בכפוף לכך:
   • שהמחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית המשפט.
   • שניתן להפריד את המחשב מתוכנה או מידע הנמצאים במחשב (למשל – להשאיר בידי המשטרה רק את הדיסק הקשיח הרלוונטי לחקירה).
  • יחד עם זאת, רשאי בית משפט להאריך את התקופה האמורה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.
  • גם לאחר תפיסת מחשב ניתן לבקש מהמשטרה לקבל העתק מהתוכנות ו/או המידע הקיימים על המחשב התפוס. הוגשה בקשה כזו, חייבת המשטרה לאפשר קבלת העתק בתוך 4 ימים מיום התפיסה.
  • קצין משטרה בדרגה בכירה ובית המשפט רשאים להורות שמסירת ההעתק תידחה לתקופות הנקובות בחוק.
  • בכל מקרה, קצין משטרה בכיר רשאי שלא לאפשר מסירת העתק כאמור אם סבר כי קיים חשש סביר שמסירת ההעתק תביא לשיבוש החקירה או לביצוע עבירה.
  • על דחיית בקשה לקבל העתק מהתוכנה ו/או המידע הנמצאים על מחשב שנתפס ניתן להגיש ערר לבית משפט השלום.
 • חדירה לחומר מחשב:
  • חדירה למידע שנמצא במחשב ו/או לתוכנה במחשב נחשבת על פי דין כחיפוש לכל דבר, וכך גם הפקת פלט תוך חדירה כזו. 
  • חדירה שכזו ניתן לבצע:
   • רק על פי צו של שופט, המציין במפורש בצו את ההיתר לחדור לחומר מחשב או להפיק פלט, לפי הענין, והמפרט את מטרות החיפוש ותנאיו שייקבעו באופן שלא יפגעו בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש.
   • רק על ידי בעל תפקיד המיומן לביצוע החדירה.
 • בשל הפוטנציאל הראייתי העצום האגור במחשבים, תופסת משטרת ישראל רבבות של מחשבים מדי שנה ולא אחת נעשה הדבר בניגוד לדין, בחוסר סמכות או תוך חריגה מהוראות המחוקק בעניין.
 • משרדנו עוסק בכל הנוגע להחזרת מחשב מהמשטרה ומעניק ייצוג משפטי בהליכי החזרת מחשב התפוס במשטרה המתנהלים בבתי משפט השלום ברחבי הארץ ובערכאות הערעור.

החזרת טלפון מהמשטרה | הגשת בקשה להחזרת טלפון מהמשטרה

 • כמעט בכל חקירה פלילית, שמה לה היחידה החוקרת כמטרה, לשים את ידה על מכשיר הטלפון הנייד של החשוד (סמארטפון) שכן בדרך כלל, מדובר ב"מכרה זהב" של ראיות.
 • בדומה, אפילו במפגש ראשוני והבלתי מתוכנן בין שוטר לחשוד, מעבר לחיפוש אחר חפצים שיכולים לסכן את השוטר עצמו או את הציבור (כגון כלי נשק חמים או קרים) וחיפוש אחר חפצים אסורים בהחזקה (כגון סמים), יחתור השוטר לתפוס את הטלפון הנייד של החשוד.
 • נקודת המוצא של השוטר היא, שהמידע האגור בפלאפון יכול לקדם את החקירה הפלילית (למשל – בחשיפת התכתבויות מפלילות או תמונות מפלילות), ודי בכך שהטלפון (לרבות המידע האגור בו) עשוי לשמש ראיה בהליך פלילי בקשר לעבירה כלשהי, על מנת לבסס סמכות משטרתית לתפוס אותו.
 • יתרה מכך, די בכך שקיים חשד סביר להניח כי נעברה בטלפון עבירה (למשל סחר בסמים או קשירת קשר לביצוע עבירה) על מנת לבסס סמכות תפיסה של הטלפון.
 • הוסף על כך, שלשוטר סמכות לתפוס את הטלפון גם במצב שיש לו יסוד סביר להניח כי עומדים בעתיד לעבור בטלפון עבירה (כגון תיאום גירסה, שיבוש מהלכי חקירה ומשפט, הדחה או הטרדה של עדים, בידוי ראיות או השמדת ראיה, או מעשה אחר בגדר הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו) ונמצא כי לכל שוטר מוטיבציה רבה לתפוס את הטלפון.
 • מנגד, בעידן הסמארטפון, טלפון נייד הינו מחשב לכל דבר, ובכל הנוגע למחשבים קיימות הוראות מיוחדות (ראו לעיל), החל מעצם הסמכות לתפוס טלפון, דרך  החדירה לטלפון, אותו רואים כחיפוש לכל דבר, דרך חיוב המשטרה במקרים מסוימים לאפשר לקבל העתק מחומר הנמצא בטלפון ועד להוראות שונות לצורך שמירה על הפרטיות.
 • הפלאפון המודרני הפך לאמצעי חיוני בחיינו, אמצעי האוגר במקרים רבים את כל עולמנו, הפרטיים, האינטימיים, המקצועיים והעסקיים כאחד. תפיסתו של הטלפון ע"י המשטרה פוגעת ישירות בכל היבטי חייו של האזרח ובשורה ארוכה של זכויות יסוד, מהזכות לקניין, חופש העיסוק, הזכות לפרטיות ולצנעת הפרט, הזכות לכבוד ולשם טוב ועוד.
 • פעמים רבות, תפיסת הטלפון נעשית שלא כדין, ואפילו נתפס הטלפון כדין – ניתן לפעול להשבתו של התפוס.
 • במסגרת פעילות משרדנו להשבת תפוסים, אנו פועלים גם בעניין החזרת טלפון מהמשטרה.

החזרת רכב תפוס | שחרור רכב תפוס במשטרה | הגשת בקשה להחזרת רכב תפוס

 • לעיתים, נתפס רכב ע"י המשטרה לשם שימוש בו כראיה בהליך משפטי.
 • במקרים אחרים, משמתקיים יסוד סביר להניח שרכב שימש לשם ביצוע עבירה, נתפס הרכב ע"י המשטרה על מנת שבסופו של ההליך הפלילי יוכל בית המשפט להורות על חילוטו של הרכב, אם יורשע החשוד.
 • עצם תפיסת הרכב ובהמשך, החזקתו על ידי המשטרה, מהווים פגיעה בזכות הקניין, בחופש התנועה ולעיתים אף פגיעה בחופש העיסוק, אולם פגיעות אלו נתפסות כענישה לגיטימית שעה שהרכב הוכתם בעבירה.
 • משהפך החילוט לנדבך מרכזי בפעילות רשויות אכיפת החוק, חלה עליה משמעותית בכמות כלי הרכב הנתפסים לחילוט.
 • יחד עם זאת, על פי דין, רשאית המשטרה להמשיך ולהחזיק ברכב רק בהעדר אמצעים חלופיים להבטחת התכלית שלשמה מוחזק הרכב.
 • לפיכך, לעיתים, ניתן לשחרר את הרכב בתנאים הכוללים:
  • הפקדת לפחות 30% מערך הרכב לחשבון בנק ייעודי.
  • רישום איסור דיספוזיציה (שינוי כלשהו במצב הזכויות ברכב) במשרד הרישוי.
  • רישום משטרת ישראל כמוטב ראשון בפוליסת הביטוח של הרכב.
 • לא ישוחררו במסלו זה כלי רכב ששימשו סוחרי סמים למטרות סחר, כלי רכב ששימשו לביצוע עבירות אחרות בעבר, וכלי רכב ששימשו לביצוע פשע חמור.
 • משרדנו עוסק בהגשת בקשה להחזרת רכב תפוס ומעניק ייצוג משפטי בהליכי שחרור רכב תפוס מהמשטרה (שחרור רכבים תפוסים).

לקריאה נוספת

 • בהמשך עמוד זה תמצאו:
  • נושאים נוספים הקשורים להחזרת תפוסים מהמשטרה.
  • מאמרים נוספים הנוגעים לפעילות משרדנו בתחום המשפט הפלילי ורישוי נשק.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

החזרת תפוס | החזרת תפוסים | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | בקשה להחזרת תפוסים | בקשה להחזרת תפוס | בקשה להשבת תפוס | תביעה להשבת תפוס | תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית | שחרור תפוס מהמשטרה | החזרת טלפון מהמשטרה | החזרת פלאפון מהמשטרה | החזרת רכב תפוס מהמשטרה | המשטרה לקחה לי את הטלפון | שחרור רכב תפוס במשטרה | שחרור רכבים תפוסים במשטרה | בקשה לשחרור רכב תפוס | בקשה להחזרת רכב תפוס | החזרת מחשב מהמשטרה | החזרת מחשב תפוס במשטרה | החזרת מוצג במשטרה | ערר על החזרת תפוס מהמשטרה | תביעה להשבת תפוס | עורך דין מעצרים – שחרור ממעצר

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 62

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

החזרת רכוש התפוס במשטרה - מאמרים רלוונטיים נוספים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה