הפרת הוראה חוקית, הפרת צו בית משפט סעיף 287 לחוק העונשין – ייעוץ וייצוג משפטי.

5
(13)
הפרת הוראה חוקית - ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

הפרת הוראה חוקית – ייצוג משפטי וייעוץ משפטי מעורך דין פלילי.


הפרת הוראה חוקית  בניגוד לסעיף 287 לחוק העונשין –
ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

 • משרדנו מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירה של הפרת הוראה חוקית, בכל הערכאות ובכל רחבי הארץ.
 • בהמשך עמוד זה אנו מביאים מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו. בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו – בוטל כתב אישום.

מהי הפרת הוראה חוקית?

 • "(א) המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין, דינו – מאסר שנתיים".

  "(ב) המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו – מאסר ארבע שנים".

 • הפרת הוראה שניתנה על ידי בית משפט או גורם מוסמך אחר (כגון קצין משטרה) מהווה אם כן עבירה פלילית.
 • כל הפרה של פסק דין, צו שיפוטי או החלטה שיפוטית אחרת היא בגדר עבירה פלילית, לרבות הפרה של פסק דין כספי.
 • משמע, למשל, אדם שאינו משלם חוב שנפסק בפסק דין או הוצאות משפט שנפסקו בהחלטת ביניים, נושא באחריות פלילית.
 • בפסיקת בתי המשפט ניתן למצוא דוגמאות להרשעות פליליות בעבירה של הפרת הוראה חוקית במקרים של אי התייצבות לריצוי עונש, הפרת צו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, הפרת תנאי שחרור בערובה, סירוב ליתן טביעות אצבע ואמצעי זיהוי אחרים, אי קיום הסדרי ראיה, אי קיום "צו מניעה" בין בני זוג, אי קיום צו בימ"ש בדבר העברת קטין למשמורת אמו ועוד.

מה תכליתה של עבירה זו?

 • תכילתה של הוראה עונשית זו – לאכוף ציות להחלטות אופרטיביות של בתי המשפט וגורמים מוסמכים אחרים, המשרתים את הציבור ו/או אמונים על שלומו.
 • על תכליתה של העבירה עמד כב' השופט בדימוס י. קדמי בספרו על הדין בפלילים, חלק רביעי, עמ' 1714 באופן הבא:

"תכליתה של ההוראה שבסעיף זה היא להעניש על הפרתם של צווים הניתנים מאת בית משפט או מאת רשות מוסמכת, באותם המקרים שבהם לא ניתן לכפות את ביצוע הצווים או להטיל עונש בשל אי ביצועם, על פי הוראת חוק אחרת; ו"הוראת חוק אחרת" בהקשר זה תהיה, בדרך כלל, הוראה מהוראות פקודת בזיון בית- המשפט או חוק הוצאה לפועל".

מה העונש על הפרת הוראה חוקית?

 • העונש על הפרת הוראה חוקית "רגילה", ללא נסיבות מחמירות, עומד על עד 2 שנות מאסר.
 • הפרת צו שניתן לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם נחשבת כנסיבה מחמירה, ובהתאמה – כפל העונש שלצידה של עבירה זו – עד 4 שנות מאסר.

מה נחשב צו שניתן לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם?

 • סעיף 287(ב) לחוק העונשין מתייחס למצבים של הפרת הוראה חוקית שנועדה להגן על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר, למשל:
  • צו הגנה, שניתן על ידי בית משפט לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, כגון:
   • צו הרחקה האוסר להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחה או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה.
   • צו האוסר להטריד בן משפחה בכל דרך ובכל מקום. 
  • צו מניעת הטרדה מאיימת, שניתן על ידי בית משפט לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, כגון:
   • צו הרחקה האוסר להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
   • צו האוסר לשאת או להחזיק נשק.

מתי תפתח חקירה פלילית בחשד להפרת הוראה חוקית?

 • לא כל הפרת הוראה חוקית תוביל בהכרח לפתיחה בחקירה פלילית. במקרים בהם ניתן לאכוף ציות לצווים שיפוטיים באמצעים אחרים, הקבועים בחוק – לא תיפתח חקירה.
 • כך למשל, ניתן לאכוף ציות לצווים שיפוטיים באמצעות הוראות פקודת ביזיון בית משפט, ובחוקים מסויימים קיימים הסדרים ספציפיים לאכיפת הציות.
 • על פי הנחיות של משטרת ישראל, ככלל, לא תפתח חקירה פלילית בגין הפרת הוראה חוקית כאשר;
  • מעשה ההפרה מהווה עבירה לפי הוראת חוק אחרת;
   • למשל – הפרת צו הפסקת בניה מנהלי, שניתן מכוח סעיף 224 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, מהווה עבירה לפי סעיף 237 לחוק זה. 
   • וכן – הפרת צו לסגירת עסק לממכר משקאות חריפים, שניתן ע"י קצין משטרה בדרגת רפ"ק ומעלה מכוח סעיף 23 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, מהווה עבירה לפי סעיף 25 לחוק זה. 
   • בשני המקרים, תיפתח חקירה בגין אותה עבירה ספציפית בחוק, ולא בגין העבירה של הפרת הוראה חוקית.
  • ניתן לאכוף את ביצוע הצו באמצעות סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט.
  • כאשר מצויה בחוק תרופה אחרת להפרה; למשל, כאשר בית המשפט מצווה על צד במשפט אזרחי לגלות מסמכים ליריבו, קיימת תקנה לפיה תוצאות אי קיום צו זה הינה מחיקת התביעה או כתב ההגנה. במצב כזה, לא תיפתח חקירה פלילית שכן מצויה בחוק תרופה אחרת להפרה של הצו.

פתיחה בחקירה פלילית והגשת כתב אישום בגין הפרת תנאי שחרור בערובה על ידי נאשם או חשוד.

 • ככלל, הפרת תנאי שחרור בערובה מוטפלת באמצעות הגשת בקשה למעצר ולחילוט ערובה.
 • יחד עם זאת, במקרים בהם מדובר בהפרה חמורה או שקיימות נסיבות מחמירות בהפרה, תיפתח חקירה פלילית ויוגש כתב אישום בגין עבירה של הפרת הוראה חוקית.
 • כך למשל, במקרים הבאים קיימת נטיה להגיש כתב אישום, תוך מתן משקל לטיב וסוג ההפרה של תנאי השחרור בערובה:
  • במקרה שבו ההפרה הביאה לפגיעה בשלומו הפיסי או הנפשי של נפגע עבירה;
  • כאשר ההפרה גררה הקצאת משאבים ציבוריים ואכיפתיים ניכרים;
  • כאשר ההפרה לוותה בביצוע של עבירה נוספת או הביאה לפגיעה אחרת באמון ותחושת הביטחון של הציבור.
 • ככלל, הוגש כתב אישום נוסף נגד נאשם בגין עבירה שבוצעה תוך הפרה של תנאי שחרור בערובה, תיכלל בו גם עבירה של הפרת הוראה חוקית.
 • עוד בעניין זה ראו: הנחיית פרקליט המדינה מספר – 14.5 הפרת תנאי ערובה בידי נאשם או חשוד המשוחרר בערובה ו/או בידי ערב.

פתיחה בחקירה פלילית והגשת כתב אישום כנגד סרבני גט.


מקרה להמחשה – בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו, בוטל כתב אישום שייחס עבירה של הפרת הוראה חוקית.

כתב האישום שהוגש כנגד הצעירה המייחס עבירה של הפרת הוראה חוקית.

 • כנגד צעירה ללא עבר פלילי, המועסקת בבית ספר להנדסאים, הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, בניגוד לסעיף 287 לחוק העונשין. 
 • בפרק העובדתי של כתב האישום נטען, כי הצעירה סירבה לקיים הסדרי ראיה שנקבעו בהסכם הגירושין שלה.
 • מאחר והסכם הגירושין (לרבות הסדרי הראיה הכלולים בו) אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה וקיבל תוקף של פסק דין, הואשמה הצעירה בעבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, שניתנה על ידי בית משפט.

ביטול כתב האישום בעקבות הסכמה עם התביעה המשטרתית.

 • עורך דין פלילי גיא פלנטר, אשר ייצג את הנאשמת, הגיש לתביעה המשטרתית בקשה מנומקת בכתב לחזור מכתב האישום. מדובר בעריכת מעין שימוע בדיעבד, לאחר שכבר הוגש כתב האישום.
 • בהגינותה, הסכימה התביעה המשטרתית למחוק את כתב האישום.
 • על בסיס ההסכמה שהשיג עורך דין פלילי גיא פלנטר עם התביעה המשטרתית, הורה בית משפט השלום בכפר סבא על מחיקת כתב האישום.
 • בכך נחסכו מהצעירה כל התוצאות הפוגעניות של משפט פלילי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הצעירה ובהחלטת בית המשפט לבטל את כתב האישום.

לקריאה נוספת.


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירת הפרת הוראה חוקית.

 • לקראת סוף עמוד זה אנו מציגים דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירת הפרת הוראה חוקית.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הפרת הוראה חוקית | סעיף 287 חוק העונשין | הפרת צו בית משפט | הפרת צו הרחקה | הפרת צו הגנה | צו הגנה למניעת אלימות במשפחה | ייצוג משפטי פלילי | ביטול כתב אישוםעורך דין פלילי בכפר סבא | בית משפט השלום בכפר סבא – ייצוג משפטי במשפט פלילי | עו"ד פלילי בכפר סבא | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 13

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירת הפרת הוראה חוקית:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה