הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח – ביטול קובלנה משמעתית בלשכת עורכי הדין

5
(4)
הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח - ביטול קובלנה משמעתית בלשכת עורכי הדין

הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח – בעקבות ייצוג משפטי שהעניק משרדנו – ביטול קובלנה משמעתית בלשכת עורכי הדין

 


הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח – ביטול קובלנה משמעתית

 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו; בעקבות ייצוג משפטי שהענקנו לעורך דין, ביטל בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א – יפו קובלנה אשר ייחסה לעורך דין הנקבל עבירה של הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח.
 • להלן פסק דינו של בית הדין המשמעתי, אשר ניתן ביום 17.6.20:

הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח - ביטול קובלנה משמעתית

פסק דין – הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח – ביטול קובלנה משמעתית.


כתב הקובלנה שהוגש כנגד עורך הדין – הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח

 • זהו סיפורו של עורך דין מצליח, מקצועי ובעל מוניטין רב – אשר נקלע לסכסוך עם לקוח, ונאלץ להגיש נגדו כתב תביעה לקבלת שכר הטרחה לו היה זכאי.
 • במסגרת כתב התביעה, פירט עורך הדין בהרחבה אודות נסיבות הליווי המשפטי שהעניק ללקוח, ודרש כי זה האחרון יחויב לשלם לו שכר טרחה.
 • אלא שאותו "לקוח" טען כי בין השניים מעולם לא נחתם הסכם מחייב – בעל פה או בכתב, ולכן הוא אינו זכאי לשכר הטרחה שדרש עורך הדין.
 • במקביל, ועל מנת ליצור לחץ על עורך הדין', אותו "לקוח" הגיש כנגד עורך הדין תלונה לוועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין, במסגרתה הלין כנגד עורך הדין על הפרת חובת הסודיות כלפיו, בטענה כי בכתב התביעה שהוגש נחשפו פרטי מידע רבים – וזאת, כך לטענת "הלקוח", שלא לצורך, הרבה מעבר לנדרש – ובאופן שחותר תחת חובת הסודיות.
 • עורך הדין הגיש לוועדת האתיקה תגובה מפורטת לתלונה, הכחיש את המיוחס לו וסבר כי בכך נסתיים העניין.
 • אלא שבפתח שנת 2020, הופתע עורך הדין לקבל זימון לבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א – יפו  בצירוף קובלנה שהוגשה נגדו, המבוססת על תלונתו של אותו "לקוח".
 • בכתב הקובלנה טענה וועדת האתיקה, להפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח, שכן לשיטתה, עורך הדין גילה בהליך משפטי דברים ומסמכים שהוחלפו בינו לבין המתלונן, אשר יש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שנתן לו, וזאת מבלי שהמתלונן וויתר על חסינותם.
 • בהתאמה, הואשם עורך הדין בעבירה של הפרת חובת השמירה על סוד מקצועי, עבירה לפי סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 1961, בצירוף סעיף 61(1) לחוק.
 • מדובר בעבירת משמעת מכוערת, המעיבה על שמו הטוב של עורך הדין ויש בכוחה לחרב באחת מוניטין שנבנה משך זמן רב, ביזע ועמל.

על חיסיון עורך דין – לקוח וחובת סודיות בין עורך דין ללקוח

 • לא פעם חל בלבול בין חיסיון עו"ד – לקוח החל מכוח פקודת הראיות, ובין חובת סודיות בין עורך דין ללקוח, הקבועה בכללי לשכת עורכי הדין.

חסיון עורך דין – לקוח

"דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון"

 • כלומר, על מנת שיחול חסיון עורך דין – לקוח, יש צורך בהתקיימות שני תנאים מצטברים:
  • שמדובר בדברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך הדין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח.
  • שמדובר במידע שיש לו קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח.
 • בהמשך לכך קובע סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין :

"דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, לא יגלה אותם עורך הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם".

חובת הסודיות החלה על עורכי דין

"עורך דין ישמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו, תוך כדי מילוי תפקידיו, זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת; הוראה זו אינה חלה על גילוי בהליך משפטי, חקירה או חיפוש שאינו חסוי על פי סעיף 90 לחוק."

 • חובת הסודיות חלה על כל מידע שהוחלף בין עורך דין ללקוח. מכאן – שמדובר בחובה רחבה יותר מחסיון עורך דין-לקוח, המקיפה פרטי מידע רבים יותר – גם אם אין לאותו מידע קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן ללקוח.
 • במאמרה של דר. זר גוטמן "חובת הסודיות של עורך הדין וחסיון עורך דין-לקוח: הגיעה השעה להיפרד" (הפרקליט מו 168), מבהירה דר' גוטמן מהי בדיוק חובת הסודיות:

"חובת הסודיות מלווה את עורך הדין בכל אשר יפנה, בין אם במסגרת עבודתו ובין אם בחייו החובה לשמור על סודות הלקוח תקפה בבית-המשפט, במהלך הניהול של משא ומתן, במגעיו עם לקוחות פרטיים אחרים, בשיחות החולין שמנהל עורך הדין, בהופעותיו באמצעי התקשרת וכיוצא באלה".

חובת הסודיות חלה על כל דבר המובא לידיעת עורך הדין בידי הלקוח או מטעמו, תוך כדי מילוי תפקידיו כאשר המידע אינו חייב להיות קשור לשירות המקצועי הניתן ללקוח. השוני הזה – התנאי המרכזי והמצמצם הקיים רק לגבי חסיון – מוביל למצב שבו מידע שלא יוכר כחומר חסוי עדיין יחייב את עורך הדין לשמור אותו בסוד, בהיותו מידע שחובת הסודיות חלה לגביו…".

 • אודות היקפה של חובת סודיות בין עורך דין ללקוח עמד בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט צבי סגל) בתיק עמלא 18530-10-11:

חובת הסודיות בין עורכי דין ללקוחותיהם הינה אבן הראשה של מערכת היחסים הזו, של הנאמנות, השוררת, והחובה שתשרור, בין עורכי הדין ללקוחותיהם…חובה זו רחבה היא. נפרסת היא כמצודה על פני מרחב המגע שבין עורך הדין ללקוחו. ראשיתה, בעת הגעת הלקוח למשרדו של עורך הדין לשם היוועצות ראשונית, כזו שייתכן אף שכלל לא תבשיל לכדי ייצוגו בפועל בהמשך; ואין חובה זו תמה, ולעולם תיוותר עומדת, זאת אף משתמו יחסי עורך הדין ולקוחו. חובת הסודיות הינה של הלקוח, ובעינה תעמוד עד אשר יאות הלקוח לוותר עליה".


החריג לכלל – סכסוך בין עורך דין ללקוח בגין שכר טרחה

 • בשורה של החלטות קבעה וועדת האתיקה, כי במקרה של סכסוך שכר טרחה בין עורך דין ללקוחו – מותר לעורך הדין לחשוף מידע חסוי כדי לבסס את טענתו, ובלבד שאותו מידע חסוי הכרחי לעילת התביעה, והגילוי נעשה רק לגבי מידע הכרחי ולא מעבר לכך.
 • דברים דומים נקבעו גם בפסיקת בתי המשפט – ראו למשל על"ע 17/86 פלונית נ' לשכת עורכי הדין, פד"י מא(4) 770.
 • בעניינו, טען המתלונן כי בתביעתו, חשף עורך הדין הנקבל מעבר לצורך את הפרטים והראיות שנמסרו לו ע"י המתלונן, וכן חשף מעבר לצורך פרטים אודות אופן התנהלותו של המתלונן בפגישתם, ואך על מנת לפגוע במתלונן ולחייבו לשלמו סכומי עתק במסווה של "שכר טרחה".
 • וועדת האתיקה קיבלה את טענותיו של "הלקוח", אימצה את הסבריו – והחליטה כאמור על הגשת קובלנה משמעתית כנגד עורך הדין.

ביטול קובלנה משמעתית המייחסת הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח

 • עם קבלת הקובלנה, פנה עורך הדין הנקבל למשרדנו ושכר את שירותינו ללוות אותו ולייצגו בהליך המשמעתי בפני בית הדין המשמעתי המחוזי מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין.
 • לאחר קבלת חומר התלונה, ניתוחו ואיסוף ראיות הגנה, נפגשו עו"ד גיא פלנטר ועו"ד רעות רחמן עם בא כוח הקובל, עו"ד אריאל שניאור; ושטחו בפניו טיעוניהם בהרחבה, מדוע יש לחזור מהקובלנה שהוגשה כנגד עורך הדין הנקבל.
 • חזרה מקובלנה אינה עניין של מה בכך, ורק במקרים חריגים תחזור בה ועדת האתיקה מקובלנה שהוגשה לבית הדין.
 • וועדת האתיקה קיבלה את טענות משרדנו, וכך, עוד בטרם החל ההליך המשמעתי בפני ביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין הוגשה הודעה מוסמכת לבית הדין המשמעתי לפיה:
  • הקובלת הודיעה על חזרתה מהאישומים שבקובלנה.
  • בהסכמת הצדדים התבקש בית הדין להורות על ביטול הקובלנה.
 • להלן העתק מהודעה המוסכמת שהוגשה לבית הדין המשמעתי: 

הפרת חובות סודיות בין עורך דין ללקוח - הודעה מוסכמת על חזרה מאישומים שבקובלנה.

הפרת חובות סודיות בין עורך דין ללקוח – הודעה מוסכמת על חזרה מאישומים שבקובלנה.


 • בהחלטה מיום 17.6.20, הורה בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א – יפו על ביטול הקובלנה, ובכך הסתיימה הפרשה.
 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בהודעה המוסכמת על חזרה מקובלנה ופסק הדין במסגרתו בוטלה הקובלנה.

תיק בד"מ  13/20, ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין מחוז ת"א נגד עו"ד פלוני, בית הדין המשמעתי המחוזי מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין, בפני הרכב אב"ד, באשי שלומי, עו"ד וחברי ההרכב ליאור גלברד, עו"ד ודב דוניץ, עו"ד.

ב"כ הקובלת: עו"ד אריאל שניאור ב"כ הנקבל: עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן.


לקריאה נוספת


גיא פלנטר משרד עורכי דין – ייעוץ וייצוג משפטי לעורכי דין ומתמחים בענייני אתיקה מקצועית


ייצוג עורכי דין – אתיקה מקצועית | ביטול קובלנה משמעתית – הפרת חובת השמירה על סוד מקצועי | הפרת חובת סודיות בין עורך דין ללקוח

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי | עורכי דין – אתיקה מקצועית | ביטול קובלנה משמעתית – הפרת חובת סודיות

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה