השעיית עובדי רשויות מקומיות: ייצוג משפטי ע"י עורך דין בהליך שימוע לפני השעיה

5
(70)

השעיית עובדי רשויות מקומיות: ייצוג משפטי ע"י עורך דין בהליך שימוע לפני השעיההשעיית עובדי רשויות מקומיות – ייצוג משפטי בהליך שימוע לפני השעיה לעובדי הרשויות המקומיות

מניעת השעיית עובדי רשויות מקומיות – משרד עורכי דין גיא פלנטר מייצג עובדי רשויות מקומיות אשר התגבשה כוונה להשעותם מעבודתם או להעבירם לתפקיד אחר.


השעיה דחופה של עובדי רשויות מקומיות

 • בהתאם להוראות סעיף 48 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג – 1963 ולסעיף 46.216 לתקשי"ר, החלים בשינויים המחויבים גם על עובדי הרשויות המקומיות, לראש הרשות המקומית נתונה סמכות להשעות עובד בהשעיה דחופה, או להעבירו לתפקיד אחר ברשות.
 • השימוש בסמכות להשעות עובד רשות מקומית בהשעיה דחופה או בהעברה דחופה לתפקיד אחר קמה בהתקיים התנאים הבאים:
  • יסוד סביר להניח שעובד הרשות המקומית עשה ביודעין אחד מאלו:
  • מעל בתפקידו או השתמש בו לרעה.
  • הפר את המשמעת הפרה זדונית וחמורה.
  • עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון. 
  • המשך עבודתו של העובד יביא לפגישה חמורה בשירות הרשות המקומית.
 • משך ההשעיה הדחופה או ההעברה הדחופה לתפקיד אחר, לא יעלה על 14 ימים, אולם רשאי ראש הרשות להאריך את ההשעיה לתקופה של עד 30 ימים.
 • בטרם קבלת החלטה על השעיית עובד רשות מקומית בהשעיה דחופה או העברה דחופה, יש לתת לעובד הזדמנות להביא טענותיו בפני ראש הרשות.

השעיה של עובד רשות מקומית בעקבות הליכים משמעתיים

 • ראש רשות מקומית, בהתייעצות עם מועצת הרשות או עם עדה מיוחדת שמינתה המועצה לנושא פיטורי עובדים, רשאי להשעות מעבודתו עובד רשות מקומית שהוגשה כנגדו תלונה או קובלנה על ביצוע עבירת משמעת.
 • תקופת ההשעיה הראשונית לא תעלה על 45 ימים, אך ראש הרשות רשאי, לפי בקשת תובע, להאריך מפעם לפעם את השעיה, ובלבד שסך כל ימי הארכה לא יעלה על 45 ימים נוספים.
 • במקרה בו בעקבות התלונה הוגשה נגד העובד תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת, רשאי ראש הרשות להשעות את העובד (או להאריך את תקופת ההשעיה שהחלה עם הגשת התלונה) עד לסיום ההליכים המשמעתיים.
 • בידי ראש הרשות סמכות לנקוט באמצעי פחות פוגעני בעובד, ובמקום להשעות את העובד כליל מהעבודה – להעבירו זמנית לתפקיד אחר ברשות המקומית.

השעיית עובדי רשויות מקומיות בעקבות חקירה פלילית

 • עובד רשות מקומית שהחלה נגדו חקירה פלילית של המשטרה, בחשד לעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו, רשאי ראש הרשות המקומית, לאחר שנועץ ביועמ"ש הרשות, להשעות את העובד לתקופה שלא תעלה על 45 ימים.
 • לבקשת ראש הרשות המקומית, רשאי בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות להורות על הארכת תקופת ההשעיה לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 6 חודשים.

השעיית עובדי רשויות מקומיות בעקבות הגשת כתב אישום

 • עובד רשות מקומית שהוגש נגדו כתב אישום, רשאי בית הדין למשמעת, לבקשת ראש הרשות המקומית, להורות על השעיית העובד עד תום ההליכים הפליליים.
 • בית הדין יורה על השעיית עובד שהוגש נגדו כתב אישום אם נוכח שבנסיבות העניין מדובר באישום בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין העובד ראוי להמשיך לשמש בתפקידו.

השעיית עובדי רשויות מקומיות בעקבות כתב אישום בגין עבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע במסגרת תפקיד

 • ראש הרשות המקומית מחויב להודיע לבית הדין למשמעת מיד עם היוודע לו על עובד רשות מקומית שהוגש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירת מין או אלימות חמורה בקטין או בחסר ישע עליו הוא אחראי במסגרת עבודתו.
 • בית הדין למשמעת יקיים דיון במעמד הצדדים בעניין השעיית העובד, בהקדם האפשרי.
 • בית הדין יורה על השעיית העובד עד תום ההליכים הפליליים נגדו, אלא אם שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא להשעות את העובד ובכללם האפשרות להעבירו לעבודה אחרת וכי לא ייגרם נזק לקטין או לחסר ישע, בשל אי השעייתו של העובד.
 • עובד שהושעה יהיה רשאי לפנות לבית הדין למשמעת בתום 6 חודשים בבקשה להפסיק את ההשעיה. אם החליט בית הדין לדחות את הבקשה, יהיה רשאי העובד לפנות בבקשה חוזרת בחלוף 9 חודשים, אלא אם התגלו עובדות חדשות או השתנו נסיבות, שאז יוכל להגיש בקשה להפסקת ההשעיה קודם לכן.

שיקולים רלוונטיים להחלטה האם להשעות עובד רשות מקומית בעקבות חקירה פלילית נגדו או הליכים משמעתיים

 • אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה פרסם נוהל שכותרתו "השעיה והעברה זמנית לעבודה אחרת על ידי נציב שירות המדינה", הקובע אמות מידה מנחות לקבלת החלטה בדבר השעיית עובד מדינה.
 • כל עוד לא פורסם על ידי משרד הפנים נוהל מקביל שיחול ספציפית על מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות, על הרשויות המקומיות להיעזר בעקרונות המנחים שנקבעו בנוהל של נציבות שירות המדינה.
 • את הוראות הנוהל ניתן למצוא כאן: נוהל השעיה והעברה זמנית לעבודה אחרת על ידי נציב שירות המדינה.

עריכת שימוע בטרם החלטה האם להשעות עובד רשות מקומית או להעבירו זמנית לתפקיד אחר וחשיבות הייצוג המשפטי על ידי עורך דין בשימוע

 • לעובד רשות מקומית שקיימת כוונה להשעותו או להעבירו לתפקיד אחר עומדת זכות שימוע;
 • בכל מקרה, ראש רשות מקומית לא ישעה עובד ולא יעבירו לתפקיד אחר, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לעניין ההשעיה או ההעברה לפני ראש הרשות המקומית או לפני מי שהוסמך לכך.
 • עובד שלא ימסור טיעוניו במסגרת הזמן שהוקצבה לשימוע, יראו אותו כאילו ויתר על זכותו לשימוע.
 • מטרת השימוע להבטיח הליך תקין והוגן כלפי העובד, על ידי כך שבפני ראש הרשות המקומית, בבואו להכריע בשאלת ההשעיה, תעמוד תמונה מקיפה של כלל הנסיבות והנתונים הרלבנטיים, לרבות גרסת העובד, עמדתו וההשלכות של השעיה על העובד. 
 • לשימוע עשויות להיות השלכות משמעותיות בכל הנוגע לעתידו של עובד הרשות, שמו הטוב, מעמדו ומטה לחמו. כמו כן, בחלק מן המקרים, טיעונים המועלים במסגרת שימוע לעניין השעיה עשויים להשפיע גם על "ההליך העיקרי" לאורו התגבשה הכוונה להשעות את העובד, משמעתי או פלילי.    
 • ככלל, בהודעה לעובד על אפשרות השעייתו יפורטו נימוקים כללים בלבד וכל עוד לא הוגש נגדו כתב אישום או לא הוגשה נגדו תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת, לא יתאפשר לו לעיין בחומר החקירה שנאסף בעניינו הנוגע לחשדות. מכאן, שבשימוע לעניין השעיה שנערך לפני הגשת כתב אישום או תובענה משמעתית מתעורר קושי בהעלאת טיעונים הנוגעים למישור הראייתי של החשדות, כיוון בשלב זה העובד אינו חשוף לראיות שנאספו כנגדו.  
 • מכאן החשיבות הרבה לכך שעובד רשות מקומית שיש כוונה להשעותו יעמיד לעצמו ייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בדין המשמעתי וייצג אותו בהליך השימוע.

גיא פלנטר משרד עורכי דין – ייצוג משפטי לעובדי הרשויות המקומיות בשימוע לפני השעיה


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עובדי הרשויות המקומיות – ייצוג משפטידין משמעתי – ייצוג משפטי ע"י עורך דין | עובדי הרשויות המקומיות | השעיית עובדי רשויות מקומיות – ייצוג משפטי | שימוע לפני השעיה

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 70

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה