זיכוי עובד מדינה בכיר – הליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

4.9
(87)

זיכוי עובד מדינה בכיר - הליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

זיכוי עובד מדינה בכיר בהליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה מעבירות משמעת.


זיכוי עובד מדינה בכיר בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, הן בירושלים והן בחיפה.
 • אנו מביאים כאן מקרה להמחשה במסגרתו ייצוג משפטי שהענקנו הוביל לזיכוי עובד מדינה בכיר מעבירות של זיוף תעודת זהות, גרימת חבלה במזיד לרכב, פגיעה במשמעת שירות המדינה והתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.

תמצית המקרה – זיכוי עובד מדינה בכיר יל ידי בית הדין למשמעת לש עובדי המדינה בירושלים

 • לאחר שמיעת הראיות עד תום, מורה בית הדין למשמעת של עובדי המדינה על זיכוי עובד מדינה בכיר, סגן מנהל אגף באחד ממשרדי הממשלה הרגישים ביותר, מעבירות של זיוף תעודת זהות וגרימת חבלה במזיד לרכבו של עובד מדינה אחר.
 • בכל הנוגע לאישום המרכזי, מדובר בתיק בו ביקשה התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם באמצעות ראיות נסיבתיות אולם לא רק שלא צלחה בכך, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה קבע כי הנאשם הוכיח את חפותו:

"… בית הדין בחן את מכלול הראיות הנסיבתיות ואת הסבריו של הנאשם במבחני ההיגיון, השכל הישר וניסיון החיים, והגיע לכלל מסקנה כי, לגרסתו של הנאשם ולהסבריו של הנאשם יש לה אחיזה סבירה בחומר הראיות והיא עומדת במבחנים שנקבעו בפסיקה, קרי ניתן להסיק ממנה מסקנה סבירה אחרת שאינה מפלילה את הנאשם. הסבריו סבירים ואמינים ובכך, הרים הנאשם את הנטל המוטל על שכמו והוכיח את חפותו. אשר על כן, בית הדין מזכה את הנאשם, מאישום זה".


החקירה הפלילית המשטרתית והחשדות כנגד עובד המדינה הבכיר

 • בעקבות תלונה שהוגשה כנגד עובד מדינה בכיר, סגן מנהל אגף באחד ממשרדי הממשלה הרגישים ביותר, נפתחה חקירה פלילית המייחסת לו עבירות פליליות חמורות;
 • על פי החשד, לפחות ב- 30 הזדמנויות שונות, הניח החשוד בורג מתחת לצמיג רכבו של המתלונן, בעת שהרכב חנה בחניון המשרד הממשלתי, כאשר ב- 4 הזדמנויות שונות, בעקבות היווצרות תקר בצמיג, התפוצץ צמיג הרכב בעת נסיעה, תוך שגרם סכנה של ממש לחייו של המתלונן.
 • החקירה המשטרתית התמקדה אם כן בשתי עבירות פליליות:
  • סעיף 413ה לחוק העונשין שכותרתו "חבלה במזיד" קובע כי "ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו – מאסר חמש שנים".
  • סעיף 332 (2) לחוק העונשין שכותרתו "סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה" קבוע (בין היתר) כדלקמן:

"העושה אחת מאלה, בכוונה לפגוע בנוסע בנתיב תחבורה או כלי תחבורה או לסכן את בטיחותו, דינו – מאסר עשרים שנים:

(2)  מטפל בנתיב תחבורה או כלי תחבורה או בכל דבר שעליהם או בקרבתם בדרך שיש בה כדי לפגוע בשימוש החפשי והבטוח של נתיב התחבורה או כלי התחבורה או בבטיחותו של נוסע כאמור או כדי לסכן את השימוש או הבטיחות האמורים".

 • במהלך החקירה המשטרתית נערך חיפוש משטרתי ברכבו של החשוד. בעקבות חיפוש זה ותפיסת מה שנחזה כתעודת זהות מזויפת בתא המטען של רכבו של החשוד, נחשד החשוד גם בזיוף תעודת זהות. סעיף 418 לחוק העונשין שכותרתו "זיוף" קובע כי "המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה".

עמדתה של הפרקליטות בסיום החקירה הפלילית – סגירת התיק בחוסר ראיות ודחיית ערר של אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה על ההחלטה לסגור את התיק

 • בתום החקירה הפלילית העבירה היחידה החוקרת במשטרת ישראל את תיק החקירה לפרקליטות מחוז ירושלים.
 • לאחר בחינת הראיות, וגיבוש עמדה כי אין סיכוי סביר להרשעה בתיק, סגרה פרקליטות מחוז ירושלים את התיק בעילה של חוסר ראיות, הן ביחס לעבירה של חבלה במזיד ברכב, והן ביחס לעבירה של זיוף תעודת זהות.
 • המתלונן ואגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, לא השלימו עם החלטת פרקליטות המחוז לסגור את התיק והגישו ערר על  החלטת פרקליטות המחוז להימנע מהגשת כתב אישום.
 • ערר זה נדחה על ידי פרקליטות המדינה, בהחלטה מנומקת לפיה אין סיכוי סביר להרשעה בתיק.

אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה מגיש תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ונציב שירות המדינה מורה על השעייתו של העובד

 • עם החלטת פרקליטות המדינה לדחות את הערר שהוגש ע"י אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה הוגשה תובענה משמעתית  לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, וזאת על בסיס אותן ראיות שעמדו בפני הפרקליטות, עת סגרה את התיק הפלילי ודחתה את הערר שהוגש על סגירתו.
 • כתב התובענה ייחס לנאשם עבירות לפי סעיף 17(1), (2) ו-(3) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג – 1963. סעיף זה קובע שעובד מדינה שעשה אחת מאלה אשם בעבירת משמעת:

(1) עשה מעשה, או התנהג, באופן שפגע במשמעת שירות המדינה;

(2) לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה על פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור.

(3) התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה.

 • בסמוך לאחר הגשת התובענה לבית הדין, ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 47 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג – 1963, הורה נציב שירות המדינה על השעייתו של עובד המדינה, השעיה שנמשכה כמעט שנה וחצי, עד לזיכויו המלא של עובד המדינה ע"י בית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

כתב התובענה שהוגש לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

 • בתמצית, נטען בכתב התובענה שהוגש לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה כדלקמן;
 • על פי הנטען באישום הראשון:
  • זייף הנאשם תעודת זהות לאדם בעל זהות בדויה. בין היתר, שינה הנאשם תמונה של עצמו, תוך שהוסיף לעצמו בתצלום שיער וצירפה לתעודת הזהות שזייף.
  • בעת חיפוש משטרתי, שנעשה ברכב שבאחזקתו ובשימושו של הנאשם, נמצאה תעודת הזהות שזייף הנאשם, בתא המטען של הרכב.
  • במעשיו כמתואר לעיל, כך נטען, זייף הנאשם תעודת זהות והחזיקה בחזקתו.
  • עוד נטען באישום הראשון כי בהתנהגות זו פגע הנאשם במשמעת שירות המדינה, לא קיים את המוטל עליו כעובד מדינה על-פי כללי האתיקה לעובדי המדינה סעיפים 1.02 ו-4.02 והתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה.
 • על פי הנטען באישום שני:
  • לפחות ב-30 הזדמנויות שונות, הניח הנאשם בורג באורך של כ-4-3 ס"מ, מתחת לצמיג האחורי-ימני ברכבו של המתלונן, בעת שהרכב חנה בחניון תת קרקעי של עובדי אותו משרד ממשלתי. בכל אותן הזדמנויות, כאשר החל המתלונן בנסיעה, ננעץ הבורג בצמיג וגרם לתקר.
  • מתוך 30 המקרים שתוארו לעיל, נאלץ המתלונן להחליף לפחות 10 צמיגים וזאת לאור העובדה, שבעקבות התקר, לא ניתן היה לתקנם.
  • לפחות ב-4 הזדמנויות שונות מבין האירועים שתוארו לעיל, כך נטען, בעקבות היווצרות התקר בצמיג, התפוצץ צמיג הרכב בעת נסיעה, תוך שגרם סכנה של ממש למתלונן.
  • במעשיו כמפורט לעיל, כך נטען, חיבל הנאשם, במכוון ובמזיד בצמיגי רכבו של המתלונן, תוך שגרם לו להוצאה כספית כמו גם לסכנה של ממש.
  • בהתנהגות זו, כך נטען, פגע הנאשם במשמעת שירות המדינה, חיבל במזיד ברכב, עבירה לפי סעיף 413ה לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 והתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד מדינה.

זיכוי עובד המדינה הבכיר – בית הדין למשמעת של עובדי המדינה מורה על זיכוי הנאשם משני האישומים שבכתב התובענה

 • כידוע, אמון אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, על הטמעתם, שמירתם ואכיפתם של ערכי המשמעת וטוהר המידות של עובדי המדינה במשרדי הממשלה.
 • בפרשה זו, הטיל אגף המשמעת את כל כובד משקלו על מנת לשכנע את הפרקליטות להגיש כנגד עובד המדינה כתב אישום פלילי, ומשנסגר התיק הפלילי ונדחה הערר על סגירת התיק, פנה אגף המשמעת למישור המשמעתי, ופעל נמרצות להוביל להרשעתו של עובד המדינה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.
 • במשך כמעט שנה וחצי התנהל משפטו של עובד המדינה בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה (יו"ר ההרכב, ניצה אדן ביוביץ – מ"מ אב בין הדין וחברות המותב, גב' רחל פנצ'ר וגב' פנינה סופר) כאשר כמעט לכל אורך תקופה זו היה נתון עובד המדינה בהשעיה, על פי החלטת נציב שירות המדינה.
 • במשך 3 ישיבות בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה נחקר המתלונן בחקירה שכנגד על ידי הסניגור, עורך דין גיא פלנטר ובמסגרת פרשת ההגנה אף הציגה ההגנה חוות דעת מומחה אשר ביססה את חפותו של הנאשם.
 • בהכרעת דין המשתרעת על 72 עמודים, שניתנה ביום 3.5.16, זיכה בית הדין את הנאשם משני האישומים, תוך קביעה ביחס לאישום המרכזי (החבלה במזיד ברכבו של המתלונן) שהנאשם הוכיח את חפותו.


 • את הנאשם ייצגו עו"ד גיא פלנטר, עו"ד רעות רחמן ועו"ד אירנה אינברג, ממשרדו של עו"ד גיא פלנטר. את אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה ייצגה בהליך המשמעתי סגנית ראש אגף המשמעת, והממונה על התביעה, עו"ד אילה הוניגמן.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במסמכים הבאים (ללא פרטים מזהים של המעורבים):
  • כתב התובענה שהוגש כנגד עובד המדינה הבכיר המייחס לו זיוף תעודת זהות וחבלה במזיד ברכב של עובד מדינה אחר.
  • חלק מהכרעת הדין שניתנה על ידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה (בפני כב' השופטים ניצה אדן ביוביץ, יו"ר ההרכב ומ"מ אב בית הדין, הגב' רחל פנצ'ר והגב' פנינה סופר).

בד"מ 66/14, בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בפני כב' השופטים ניצה אדן ביוביץ, יו"ר ההרכב ומ"מ אב בית הדין, הגב' רחל פנצ'ר והגב' פנינה סופר).


לקריאה נוספת


משרד עורכי דין גיא פלנטר עוסק בדיני משמעת ואתיקה מקצועית ומעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים ובחיפה. 


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עובדי מדינה – דין משמעתי | תובענה משמעתית | ייצוג משפטי מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | כללי האתיקה של עובדי המדינה | זיכוי עובד מדינה בכיר | ייצוג משפטי בפני בית דין למשמעת של עובדי המדינה | דין משמעתי – ייצוג משפטי | עבירות זיוף – ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין פלילי | עבירות בקשר לרכב

פסק דין משמעתי | פסקי דין בית הדין למשמעת | פסקי דין משמעת נציבות | פסק דין משמעתי נציבות שירות המדינה | פסקי דין משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה פסקי דין | נציבות שירות המדינה אגף חקירות משמעת | אגף חקירות נציבות שירות המדינה | אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | חקירות משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה משמעת


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 87

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה