מעשה סדום – הגדרה, ענישה, דוגמאות למקרים בהם טיפלנו

5
(64)

מהו מעשה סדום?

 • אחת מעבירות המין היותר חמורות בספר החוקים הישראלי הינה "מעשה סדום". בעמוד זה נעמוד בקצרה על הגדרת העבירה, על העונשים הקבועים לצידה ונציג מקרה להמחשה בו טיפל משרדנו.
 • לקראת סוף עמוד תמצאו קישורים למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו, שנגעו לעבירה של מעשה סדום.
 • חוק העונשין בישראל מגדיר מעשה סדום כהחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם (סעיף 347(ג) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977).
 • למען הסר ספק, מעשים מיניים אלו, בפני עצמם, לא מהווים עבירה פלילית. רק בהתקיים נסיבות מסוימות, אשר נקבעו ע"י המחוקק מפורשות בחוק העונשין, מתגבשת העבירה הפלילית של מעשה סדום.

באיזה נסיבות מעשים מיניים יגבשו עבירה פלילית של מעשה סדום?

 • המחוקק קבע מספר מצבים בהם החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם מגבשים את העבירה הפלילית של מעשה סדום.
 • לצד אותם מצבים שמגבשים עבירות פליליות, קבע המחוקק עונש מקסימלי, בהתאם לחומרת הנסיבות;
 • ואלו המצבים והעונשים המקסימליים שנקבעו לאותן עבירות:
נסיבות מעשה הסדום העונש המקסימלי הסעיף בחוק העונשין
באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 16 שנים. 5 שנות מאסר סעיף 347(א) רישא.
באדם שמלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.  5 שנות מאסר סעיף 347(א) סיפא.
באדם שמלאו לו 18 שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. 3 שנות מאסר סעיף 347א(א1).
באדם שלא בהסכמה חופשית. 16 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(א)(1).
בהסכמת האדם, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה. 16 שנות מאסר  סעיף 347(ב) + סעיף 345(א)(2).
בקטין או קטינה שטרם מלאו להם 14 שנים, אף בהסכמתם. 16 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(א)(3).
תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרוי האדם, או מצב אחר המונע ממנו לתת הסכמה חופשית. 16 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(א)(4).
תוך ניצול היותו של האדם חולה נפש או לקוי בשכלו, אם בשל מחלתו או בשל הליקוי בשכלו לא היתה הסכמתו למעשה הסכמה חופשית. 16 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(א)(5).
בקטינים שטרם מלאו להם 16 שנים שלא בהסכמתם החופשית, או בהסכמה חופשית שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או תוך ניצול מצב של חוסר הכרה, או מצב אחר המונע לתת הסכמה חופשית, או תוך ניצול היותם סובלים ממחלת נפש או לקוי שכלי, אם בשל מחלתם או בשל הליקוי השכלי לא היתה הסכמתם למעשה הסכמה חופשית. 20 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(ב)(1).
באיום בנשק חם או קר. 20 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(ב)(2).
תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית. 20 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(ב)(3).
תוך התעללות, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו. 20 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(ב)(4).
בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד לביצוע מעשה סדום בידי אחד או אחדים מהם. 20 שנות מאסר סעיף 347(ב) + סעיף 345(ב)(5).

מעשה סדום של מטפל נפשי במטופל

 • החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם עלולה לגבש עבירה פלילית של מעשה סדום כאשר מדובר בניצול של יחסי תלות.
 • בהתאמה, מטפל נפשי העושה מעשה סדום במטופלים, שמלאו להם 18 שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום 3 שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, עונשו המקסימלי 4 שנות מאסר (סעיף 347א(ב) לחוק העונשין).
 • "מטפל נפשי" מוגדר כ"מי שעוסק, או שמציג את עצמו כעוסק, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד".
 • "טיפול נפשי" מוגדר כ"אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי".

מעשה סדום של כהן דת באדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה.

 • לא אחת, יחסים בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה פנים אל פנים, מלווים בתלות נפשית. ניצול אותה תלות נפשית ע"י כהן הדת לביצוע מעשה סדום, תגבש עבירה פלילית.
 • חוק העונשין קובע כי כהן דת העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים, במהלך התקופה שבה העניק לאותו אדם ייעוץ או הדרכה או סמוך לאחר מכן, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בייעוץ או בהדרכה שניתנו, עונשו המקסימלי 4 שנות מאסר (סעיף 347ב(ב) לחוק העונשין).
 • "כהן דת" מוגדר בחוק העונשין כ"כהן דת, מי שמציג את עצמו ככזה או אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות".
 • "ייעוץ או הדרכה" מוגדרים בחוק העונשין כ"ייעוץ או הדרכה שניתנו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים".

מעשה סדום במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

 • "בן משפחה" בהקשר הנדון כאן מוגדר בחוק העונשין כאחד מאלו:
  • הורה; בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו; סב או סבתא.
  • מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות; אח או אחות חורגים; דוד או דודה; גיס או גיסה. 
  • אומן; בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו; אביו או אמו של אומן;
  • מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;
 • המבצע מעשה סדום לפי סעיף 347(ב) לחוק העונשין באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו או באדם שהוא חסר ישע והוא אחראי עליו, עונשו המקסימלי 20 שנות מאסר (סעיף 351(א) לחוק העונשין).
 • המבצע מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים והוא בן משפחתם, עונשו המקסימלי 16 שנות מאסר (סעיף 351(ב) לחוק העונשין).
 • בחוק העונשין הגדרות מפורטות למושג "אחראי על חסר ישע".

מהו גרם מעשה סדום?

 • לעניין האחריות לעבירה, אין זה משנה באם מבצע העבירה:
  • ביצע בעצמו את המעשים המיניים האסורים הנזכרים בהגדרה באדם אחר, או;
  • גרם שהמעשים המיניים האסורים יעשו ע"י אדם אחר בו עצמו, או;
  • גרם שהמעשים המיניים האסורים יעשו ע"י אדם אחר בצד שלשי.
 • בכל שלושת המצבים המתוארים לעיל, הגורם למעשים המיניים האסורים אחראי בדיוק באותו מידה לעבירה פלילית של מעשה סדום (סעיף 350 לחוק העונשין).

מקרה להמחשה בו הענקנו ייצוג משפטי; דייט שהסתיים בתלונה על מעשה סדום – הפרקליטות סגרה את התיק

 • לאחר שזוג צעירים יצאו לדייט, התלוננה הצעירה במשטרה כי הבחור כפה עליה בכח מין אוראלי. התלונה הובילה למעצרו המיידי של הבחור ולפתיחה בחקירה פלילית בחשד לביצוע עבירת מין חמורה – מעשה סדום.
 • משרדנו הוזעק להעניק לבחור ייעוץ משפטי דחוף במקום מעצרו, ובהמשך ליווה משרדנו את הלקוח בייעוץ משפטי, עד סיום פעולות החקירה.
 • משעבר תיק החקירה מהמשטרה לפרקליטות, נעתרה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לבקשתנו להימנע מהגשת כתב אישום, וסגרה את התיק.

התלונה במשטרה והחקירה הפלילית

 • פרשה זו עוסקת בתלונה פלילית שהגישה צעירה כנגד חייל, ספורטאי מצטיין באזור מגוריו.
 • מיד לאחר הדייט, הגישה הצעירה כנגד החייל תלונה במשטרה, המייחסת לו מעשה סדום שלא בהסכמתה החופשית, עבירה בניגוד לסעיף 347(ב) לחוק העונשין.
 • מדובר בתלונה על עבירת מין חמורה, אשר לצידה עונש מקסימלי של 16 שנות מאסר.
 • בתלונתה, טענה הצעירה כי החייל תפס אותה מאחורה, הפיל אותה לקרקע, הצמיד את ראשה לאיבר מינו וכפה עליה מין אוראלי, בכוח ובצעקות.
 • לאחר מכן, כך טענה, משך אותה בכוח לרכבו וגם שם כפה עליה מין אוראלי שלא בהסכמתה החופשית, עד שהגיע לסיפוקו. עוד טענה הצעירה בתלונתה, כי כתוצאה מהפלתה בכוח על הקרקע, נגרמו לה חבלות בברכיה.
 • את טענותיה, גוללה המתלוננת גם ב- Whatsapp באופן הבא;

מעשה סדום | תלונת שווא | עורך דין פלילי | סגירת תיק פלילי


 • כל הכחשותיו של החייל לא עזרו לו, ועל בסיס תלונתה של הצעירה נעצר מיד על ידי משטרת ישראל.
 • משרדנו ליווה את חקירתו הפלילית של החייל והעניק לו ייעוץ משפטי בחקירה.
 • יחידת המשטרה שחקרה את התלונה (תחנת אשדוד/לכיש), פעלה נמרצות לברר את האמת, וכבר לאחר שנערך עימות בין הצדדים, שוחרר הצעיר בהסכמתנו למעצר בית של 4 ימים, תוך התחייבות לא ליצור קשר בכל דרך שהיא או להיפגש עם המתלוננת ולהתייצב לחקירה בכל עת שיידרש.

בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – התיק הפלילי נסגר ע"י פרקליטות מחוז דרום

 • בהמשך, פעל משרדנו למניעת כתב אישום. פרקליטות מחוז דרום (פלילי) נעתרה לבקשתנו, סגרה את תיק החקירה ובכך הסתיימה הפרשה.
 • להלן הודעה פרקליטות מחוז דרום (פלילי) בדבר סגירת תיק החקירה הפלילי;
 • תיק זה טופל במשרדנו ע"י עורכי הדין גיא פלנטר ועמנואל טראץ', ממשרד עורכי דין גיא פלנטר.

סגירת תיק חקירה - מעשה סדום - הודעת פרקליטות מחוז דרום (פלילי)

תלונה על מעשה סדום (כפיית מין אוראלי) – הודעת פרקליטות מחוז דרום (פלילי) על סגירת תיק חקירה.


מעשה סדום – דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | עבירות מין |ארכיון מעשה סדום 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 64

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

מעשה סדום - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה