ניהול עסק ללא רישיון: ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי – ביטול כתב אישום

5
(3)
ניהול עסק ללא רישיון - ביטול כתב איששום בעקבות ייצוג משפטי של עורך דין פליליץ

ניהול עסק ללא רישיון – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

ניהול עסק ללא רישיון. ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי שהוביל לביטול כתב אישום.

 • משרדנו מעניק ייצוג משפטי בכל רחבי הארץ באישומי ניהול עסק ללא רישיון.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה בו טיפלנו במסגרתו הובלנו לביטול כתב אישום אשר ייחס עבירה של ניהול עסק ללא רישיון.

ניהול עסק ללא רישיון – מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.


כתב האישום שהוגש כנגד חב' פלאפון ו-4 אנשי עסקים בכירים – ניהול עסק ללא רישיון.

 • כנגד פלאפון תקשורת בע"מ ו-4 אנשי עסקים, לרבות יו"ר דירקטוריון חברת בזק (חברת האם של פלאפון) והבעלים בשרשור של מניות השליטה בבזק הוגש כתב אישום המייחס להם עיסוק בעסק הטעון רישיון מאת הרשות המוסמכת ללא רישיון – עבירה לפי סעיפים 4, 14, ו- 15 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 ופריטים 6.5 א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התנש"ה – 1995.
 • בתמצית, על פי הנטען בכתב האישום:
  • ניהלו הנאשמים עסק בראשון לציון (סניף ראשל"צ של חב' פלאפון) הטעון רישיון מאת הרשות המוסמכת, עירית ראשון לציון.
  • במועד הנקוב בכתב האישום, כך נטען, ניהלו הנאשמים את העסק מבלי שיהיה בידם רישיון כדין מאת הרשות המוסמכת ולמרות שהעסק טעון רישיון כאמור.
  • פלאפון הואשמה כמי שמטולת עליה החובה להשיג רישיון כדין לעסק בעוד יתר הנאשמים הואשמו בתור מנהליה הפעילים של פלאפון ו/או מנהליה הרשומים ו/או בתוקף היותם עובדים מנהליים בכירים בפלאפון ואחראים לעניין הנדון.
 • להרחבה אודות חוק רישוי עסקים ומטרותיו ועל העבירה הפלילית של ניהול עסק ללא רישיון ראו בעמוד – עבירות רישוי עסקים.

ניהול עסק ללא רישיון – על העבירה.

 • ככלל, עסק המופעל ללא רישיון עסק, עובר עבירה פלילית. 
 • כזכור, הואשמו הנאשמים בפרשה זו בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון, בניגוד לסעיפים 4, 14, ו- 15 לחוק רישוי עסקים + פריטים 6.5א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
 • סעיף 4 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "רישיון עסק, היתר זמני  והיתר מזורז", קובע כדלקמן:

"4. לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו; עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם ברישיון או בהיתר הזמני שבידו, מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק".

 • סעיף 14 לחוק רישוי עסקים שכותרתו: "עונשים על עיסוק ללא רישיון, היתר זמני או היתר מזורז ואי קיום תקנות ותנאים", קובע כדלקמן:

"14 (א) אדם שעסק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רישיון או היתר זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 9 עד 11ב דינו – מאסר שמונה עשר חודשים ואולם אם לא קיים תנאי כאמור בסעיף 2ו(א) ו-(ג), דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה – חוק העונשין);

ואם עסק או לא קיים כאמור אחרי שקיבל התראה מאת הממונה על המחוז, רופא מחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – רופא מחוזי), מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן – הממונה על איכות הסביבה), מפקד משטרת המחוז, מפקד מחוז כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012 (בחוק זה – מפקד כבאות מחוזי) או ראש הרשות המקומית, דינו – קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי מתן ההתראה.

(ב) לעניין סעיף זה אין נפקא מינה – 

1. אם האדם עסק בעצמו או על ידי עובדו או מורשהו; 

2. אם עסק בעסק של עצמו או של אחר; 

3. אם היה אחראי לניהול עסקו של אחר, בין בשכר ובין ללא שכר, ולעניין זה מי שניהל בפועל עסקו של אחר, רואים אותו כאחראי לניהול העסק כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר;

4. אם היה העיסוק מוגבל מראש בזמן או חד-פעמי.

(ג) לא יאשם בעבירה לפי סעיף זה מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק".


אחריותו של תאגיד לניהול עסק ללא רישיון.

 • סעיף 15 לחוק רישוי עסקים שכותרתו "אחריות של תאגיד", קובע כדלקמן:

"15. נעברה עבירה לפי סעיף 14 על ידי תאגיד –

1. רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס שלא יעלה על כפל שיעור הקנס שהיה רשאי להטילו אילולא סעיף זה; 

2. יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או מנהל רשום לפי כל דין, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מנהלי בכיר באותו תאגיד ואחראי לעניין הנדון, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה".


בית המשפט לעניינים מקומיים בראשון לציון מורה על ביטול כתב האישום, בטרם פתיחת המשפט.

 • בטרם מתן מענה לכתב האישום, נפגש עו"ד פלילי גיא פלנטר, בא כוחם של חברת פלאפון וארבעת אנשי העסקים, עם עו"ד עפרה יעקב, נציגת היועץ המשפטי לממשלה וסגנית היועצת המשפטית של עיריית ראשון לציון וגיבש עמה הסכמה לפיה תוגש לבית המשפט הודעה על חזרה מכתב האישום ובית המשפט יתבקש לבטל את כתב האישום.
 • משחזרה בה התביעה מכתב האישום החליט בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון (כב' השופט אילן בן-דור) להורות על ביטול כתב האישום ובכך נסתיימה הפרשה כאשר שמם של פלאפון וארבעת אנשיי העסקים הבכירים טוהר לחלוטין מכל אשמה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש, הודעת נציגת היועץ המשפטי לממשלה בדבר חזרה מהאישום והחלטת בית משפט לעניינים מקומיים בראשון לציון (כב' השופט אילן בן-דור) לבטל את כתב האישום.

תיק רע"ס 7632-02-13 מדינת ישראל נגד פלאפון תקשורת בע"מ ואחרים.


לקריאה נוספת.


עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייצוג משפטי פלילי ביטול כתב אישום | עבירות רישוי עסקים |  ניהול עסק ללא רישיון | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז עורך דין פלילי בשפלה | עורך דין פלילי בראשון לציון | עו"ד פלילי בראשון לציון | בית משפט השלום בראשון לציון – ייצוג משפטי | כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו בעבירות רישוי עסקים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה