סיווג ביטחוני | תחקיר ביטחוני | התאמה ביטחונית – ייעוץ וייצוג משפטי

4.9
(102)

סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית
ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי


סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית - ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין

סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין.


משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי בכל הנוגע לענייני סיווג ביטחוני, לרבות:

 • ייעוץ משפטי בכל הנוגע להליך סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית.
 • ייעוץ משפטי למועמדים לתפקידים רגישים ומסווגים, בכל הנוגע להפללה עצמית בעבירות פליליות במהלך תחקיר ביטחוני (בדיקת התאמה ביטחונית).
 • ערעור על סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
 • ייצוג משפטי בפני וועדות השגה של השב"כ בעניין סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
 • ייצוג משפטי בכל הנוגע לבקשה לעיון חוזר בקביעה של אי התאמה ביטחונית.

לעורכי הדין במשרדנו סיווג ביטחוני גבוה המתאים לטיפול בתיקים ביטחוניים רגישים ולעורך דין גיא פלנטר אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים המאפשר ייצוג בתיקים מסווגים.בדיקת התאמה ביטחונית לקבלת סיווג ביטחוני

מהות ההליך לבדיקת התאמה ביטחונית והתחקיר הביטחוני לקביעת סיווג ביטחוני

 • עובדי מדינה המועסקים בשירות הציבורי וחשופים למידע סודי, חיילים ואנשי קבע המשרתים ביחידות מסווגות ואזרחים המועסקים בארגונים פרטיים המספקים שירותים למערכת הביטחון נדרשים לא פעם לעבור הליך של בדיקת התאמה ביטחונית לקבלת סיווג (תחקיר ביטחוני).
 • הליך זה מעוגן בסעיף 7(ב)(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 אשר מעניק לשירות הביטחון הכללי את הסמכות הבלעדית לקבוע התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני, לרבות על ידי שימוש בבדיקות פוליגרף.
 • בין הארגונים המובילים המחייבים בדיקת התאמה ביטחונית במסגרת הליכי גיוס עובדים ניתן למצוא למשל את רפאלאלביט התעשיייה האווירית והתעשייה הצבאית – תע"ש.
 • במסגרת בדיקת ההתאמה הביטחונית נדרש המועמד למלא שאלון מפורט בכתב ידו ובהתאם להיקף הבדיקה שנקבעה, עשוי המועמד להיות מוזמן לתחקיר פרונטלי ובמקרים מסוימים אף לבדיקת פוליגרף.
 • הליך בדיקת ההתאמה הביטחונית כולל חתימה על הצהרות והתחייבויות שונות להן מחויב המועמד מרגע החתימה.
 • בתום הבדיקה, מקבל המועמד הודעה על התאמה ביטחונית וקבלת הסיווג הביטחוני המיוחל או לחלופין, הודעה בדבר אי התאמה ביטחונית.

ההודעה על קביעת אי התאמה ביטחונית

בדיקת פוליגרף במסגרת הליך קביעת התאמה ביטחונית


ערעור על סיווג ביטחוני | הגשת השגה על החלטת אי התאמה ביטחונית

 • אדם שקיבל הודעה בדבר החלטה על אי התאמתו הביטחונית לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני זכאי להשיג (=לערער) על ההחלטה בכתב לפני ועדת ההשגה והכל בהתאם לסעיף 11 לתקנות.
 • ההשגה צריכה להיות מוגשת בהתאם לסעיף 15 לתקנות ולכלול בין היתר בקשה מנומקת ותצהיר.

פרק הזמן להגשת הערעור על סיווג ביטחוני

 • את ההשגה יש להגיש  30 ימים מהיום בו נמסרה למשיג הודעת אי ההתאמה הביטחונית.
 • במידה וחלף פרק הזמן להגשת ההשגה ניתן לפנות לוועדה בצורה מנומקת והיא רשאית להאריך את המועד שנקבע להשגה אם ראתה את ההצדקה לכך. בהתאמה, בקשת ארכה להגשת ההשגה צריכה להיות משכנעת, ומנומקת היטב.

הרכב וועדת ההשגה של השב"כ (וועדת הערעור) בעניין סיווג ביטחוני

 • וועדת ההשגה של השב"כ מורכבת משלושה – יושב ראש הוועדה הינו שופט מחוזי בדימוס ולצדו יושבים שני שופטי צד, שאינם חייבים בהשכלה משפטית לשם כהונתם בוודעה. ככלל, שופטי הצד יהיו בעלי הכשרה מקצועית הרלוונטית לסיבת קביעת אי ההתאמה (רופא, קצין צה"ל, מומחים אחרים).

סיווג ביטחוני – דיוני וועדת ההשגה של השב"כ בעניין קביעת אי התאמה ביטחונית

 • דיוני וועדת ההשגה של השב"כ בעניין סיווג ביטחוני מתקיימים בדלתיים סגורות והם חסויים.
 • וועדת ההשגה אינה כפופה לדיני הראיות, והיא רשאית לקבל כל ראיה ולקבוע את דרך הצגתה, בכל דרך הנראית לה מועילה.
 • חשוב לציין כי במהלך הדיון בוועדה, רשאי נציג השב"כ לבקש דיון במעמד צד אחד וזאת מטעמי שמירה על ביטחון המדינה.
 • מאותם טעמים של שמירה על ביטחון המדינה ומטעמים אחרים, רשאית וועדת ההשגה להתיר השמעת טענות והבאת ראיות שלא במעמד המועמד ועורך דינו.

קביעה של אי התאמה ביטחונית – בקשה לעיון חוזר

 • מדובר בהליך המוסדר בסעיף 25 לתקנות אשר מאפשר לאדם שלגביו ניתנה הודעת אי התאמה להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה וזאת בתנאי, שלאחר מתן ההחלטה בעניינו נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות בנוגע להנמקה לקביעת אי ההתאמה הביטחונית.
 • את הבקשה לעיון חוזר יש להגיש בכתב, בצירוף מסמכים מתאימים.

חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי ע"י עורך דין בהליכי השגה על אי התאמה ביטחונית, ערעור על סיווג ביטחוני ובקשות לעיון חוזר

 • לקביעה של אי התאמה ביטחונית ולאי מתן הכשר ביטחוני השלכות מרחיקות לכת; בכוחם לקטוע את העסקתו של אדם ואף לגרום להרחקתו ממפעל חייו, לגדוע את מקור פרנסתו, לחסום אפשרויות תעסוקה בעתיד, למנוע קידום מקצועי ולפגוע בשמו הטוב.
 • בהיות וועדת ההשגה מורכבת ממשפטן מובהק (כאמור, שופט בדימוס) וממומחים, קיימת חשיבות להיות מיוצג בפני וועדת ההשגה על ידי עורך דין.
 • עורך הדין המופיע מטעמו של המועמד בפני וועדת ההשגה של השב"כ חייב להיות בקיא באופן התנהלותה של הוועדה ובתקדימיה הקודמים. עליו לדעת כיצד "לתקוף" משפטית את ההחלטה בדבר אי התאמה ביטחונית ומטבע הדברים, עליו להיות בעצמו בעל סיווג מתאים.
 • גם בהקשר להגשת בקשה לעיון חוזר בקביעה בדבר אי התאמה ביטחונית, עשוי עורך דין הבקיא בתחום לסייע רבות למועמד; החל בניסוח הבקשה לעיון חוזר באופן מקצועי, דרך צרוף האסמכתאות המתאימות ועד מתן התייחסות לקריטריונים שונים, העשויים להטות את הכף לשינוי ההחלטה המקורית בדבר אי התאמה ביטחונית.
 • במסגרת תחקיר ביטחוני, נדרשים הנבדקים להשיב בכנות על כל שאלה, כאשר גם הודאה במעשים לא נורמטיביים תישמר בדיסקרטיות. יחד עם זאת, אין מדובר בחסינות מפני הליכים פליליים ובמקרים מסויימים, הפללתו העצמית של הנבדק בעבירות פליליות מסוימות, עלולה להוביל להעברת המידע המפליל לגורמי החקירה הרלוונטיים ולפתיחה בהליכים פליליים כנגדו. להרחבה בעניין זה ראו גם – חובת דיווח על עבירה פלילית – ייעוץ משפטי.
 • הדילמה מה לחשוף במסגרת תחקיר ביטחוני (ומה לא, בשל חשש להפללה עצמית בפלילים) מתחדדת, שעה שהנבדק נדרש לעבור בדיקת פוליגרף על גרסתו ועל מעורבות בפשעים.
 •  לא אחת, פונים למשרדנו מועמדים לתפקידים רגישים, לקבלת ייעוץ משפטי בדיוק בנושאים הללו.

תחומי העיסוק של משרדנו בהליך סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית

 • ייעוץ משפטי:
  • תחקיר ביטחוני – ייעוץ משפטי והכנה.
  • ייעוץ משפטי למועמדים לתפקידים רגישים ומסווגים, בכל הנוגע להפללה עצמית בעבירות פליליות במהלך תחקיר ביטחוני (בדיקת התאמה ביטחונית).
  • ייעוץ משפטי בנוגע לבדיקת פוליגרף במסגרת תחקיר ביטחוני – בהקשר זה ראו: בדיקת פוליגרף – ייעוץ משפטי
 • ייצוג משפטי:
  • ערעור על סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
  • יייצוג משפטי בפני וועדות השגה של השב"כ בעניין סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
  • ייצוג משפטי בכל הנוגע לבקשה לעיון חוזר בקביעה של אי התאמה ביטחונית.
 • ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לבדיקת התאמה תעסוקתית במשטרת ישראל.

במשרדנו עורכי דין יוצאי שב"כ, בעלי סיווג גבוה המתאים לטיפול בעניינים מסווגים.


גיא פלנטר משרד עורכי דין

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סיווג ביטחוני | סיווג ביטחוני 3 | תחקיר ביטחוני | התאמה ביטחונית | וועדת השגה של השב"כ – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי

דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו

 • בהמשך עמוד זה תמצאו מספר דוגמאות להמחשה של מקרים הנוגעים לסיווג ביטחוני אשר טופלו על ידי משרדנו.
 • מטעמים מובנים, כל המקרים המוצגים להמחשה בהמשך עמוד זה יוצגו ללא פרטים מזהים של הלקוחות.

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 102

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

תחקיר ביטחוני | סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה