שליפת מידע שלא כדין, פגיעה בפרטיות – ייצוג משפטי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

5
(40)

 

שליפת מידע שלא כדין תוך פגיעה בפרטיות - ייצוג משפטי ע"י עורך דין.

שליפת מידע שלא כדין תוך פגיעה בפרטיות – ייעוץ וייצוג משפטי.


שליפת מידע שלא כדין תוך פגיעה בפרטיות – ייצוג משפטי ע"י עורך דין בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה


בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו – ייצוג משפטי של עובדת מדינה בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בנוגע לשורה של עבירות משמעת: עבירות מחשב | שליפות מידע | שליפת מידע שלא כדין | פגיעה בפרטיות.


כתב התובענה אשר הוגש על ידי נציבות שירות המדינה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה – שליפת מידע שלא כדין

 • פרשה זו עוסקת בעובדת מדינה וותיקה, רכזת מעסיקים באחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • בעקבות חקירה משמעתית שהתנהלה כנגד העובדת בחשד לשליפת מידע שלא כדין, ועל בסיס הודאתה של העובדת בעבירות משמעת, הגישה נציבות שירות המדינה כנגד העובדת תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.
 • בתמצית, נטען בכתב התובענה כי בהזדמנויות שונות במהלך עבודתה, נכנסה הנאשמת למאגר המידע של המוסד וביצעה שליפות מידע על אנשים שונים, שלא כדין ושלא לצרכי עבודתה. בשני מקרים, נטען בתובענה, אף העבירה מידע ששלפה לאנשים שלא הוסמכו כדין לקבלו.
 • במעשיה, כך נטען, פגעה הנאשמת במשמעת שירות המדינה, הפרה את כללי האתיקה לעובדי המדינה כמו גם את הוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות תקנון שירות המדינה והתנהגה התנהגותת שאינה הולמת את תפקידה כעובדת המוסד וכעובדת המדינה.
 • באשר לכללי האתיקה לעובדי המדינה, הואשמה העובדת בהפרת כללי האתיקה הבאים:
  • סעיף 9.01 – חובתו של עובד המדינה לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו. עובד מדינה לא רשאי למסור מידע כלשהו, אלא למי שהוסמך כדין לקבלו.
  • סעיף 9.02 – איסור על עובד המדינה להשתמש במישרין או בעקיפין במידע שהגיע אליו בתוקף תפקידיו או בקשר אליהם, לשם קידום ענייניו או ענייניו של כל אדם אחר שלא כדין.
  • סעיף 9.03 – איסור על עובד המדינה להוציא מידע ממחשב או מרשומות שבידו או שבאחריותו או בהישג ידיו, שלא לצורך מילוי תפקידיו ואיסור לעשות במידע זה שימוש שלא כדין.
  • סעיף 12.01 – איסור על עובד המדינה לנצל את מעמדו או תפקידיו בשירות המדינה לקידום עניין אישי שלו או של אדם אחר ולכל מטרה שאינה קשורה במילוי תפקידיו.
 • העובדת הואשמה בתובענה בפגיעה בפרטיות, בניגוד לסעיף 2(7) לחוק הגנת הפרטיות, בכך שהפרה חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
 • באשר להוראות התקשי"ר, הואשמה העובדת בהפרת ההוראות הבאות:
  • סעיף 65.13 לתקשי"ר – סעיף זה קובע כי המידע האצור במאגרי המידע שייך ברובו לצנעת הפרט ועל כן חסוי והגישה אליו מוגבלת רק לעובדים בתחום עיסוקם בלבד. הסעיף מבהיר, כי גישה למידע כוללת גם ראיית הצג של המחשב.
  • סעיף 65.194 לתקשי"ר – איסור להשתמש במחשב או במסוף, אלא לצרכי העבודה בלבד.
  • סעיף 65.195 לתקשי"ר – איסור על עובד מדינה לשלוף נתונים ממאגר מידע, אלא אם הוסמך לכך ולצורך תפקידו בלבד.
 • בהתאמה, למעשים המיוחסים לה, הואשמה העובדת בשורה של עבירות משמעת, בניגוד לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג – 1963:
  • עשיית מעשה או התנהגות הפוגעת במשמעת שירות המדינה, עבירת משמעת בניגוד לסעיף 17(1).
  • אי קיום המוטל עליה כעובדת המדינה, על פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו כדין, או התרשלות בקיום המוטל עליה כאמור, עבירת משמעת בניגוד לסעיף 17(2).
  • התנהגות שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה, עבירה משמעתית בניגוד לסעיף 17 (3) לחוק שירות המדינה (משמעת).

הסדר הטעון שגיבש משרדנו עם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה

 • בעקבות מו"מ שניהל עורך דין גיא פלנטר, מטעם הנאשמת, עם יחידת התביעה של אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, גובש הסדר הטעון הבא:
  • התביעה תגיש לבית הדין תובענה מתוקנת, הכוללת תיקונים עובדתיים משמעותיים לקולא.
  • הנאשמת תורשע על פי הודאתה במיוחס לה בכתב התובענה המתוקן.
  • הצדדים יעתרו לענישה מוסכמת של נזיפה חמורה, הפקעת משכורת קובעת אחת והקפאת דרגה לתקופה של שנה וחצי.
 • יש לציין כי במקרה זה, לרכיב הקפאת הדרגה לא היתה משמעות מעשית כלפי הנאשמת, בהיותה בשיא "מתח הדרגות" של משרתה.

אימוץ הסדר הטעון על ידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

 • בגזר דינו, עמד בית הדין למשמעת בהרחבה על נסיבות המקרה, וקרא להחמיר בעונשם של עובדי מדינה העוברים עבירות של שליפת מידע, שלא כדין:

"הקלות הבלתי נסבלת, בה ניתן להשיג מידע ולהפיצו, מחייבים להציב מנגד אמצעי מרתיע. על כן, מדיניות ענישה ראויה מחייבת להחמיר עם עובד מדינה העובר עבירה של שליפת מידע, שלא כדין, ולהטיל אמצעי משמעת חמורים על העבריינים, שירתיעו עובדים אחרים מביצוע אותה עבירה".

 • יחד עם זאת, בסופו של יום, אימץ בית הדין למשמעת את הסדר בקובעו כדלקמן:

"לאחר עיון ודיון והתלבטות רבה, החלטנו שלא להתערב בהסדר הטעון שהוסכם בין הצדדים, הגם שהוא נוטה לקולא, וזאת בשל התחשבותנו בנסיבותיה האישיות המיוחדות של הנאשמת, שירותה המסור במשך עשרות שנים במוסד לביטוח לאומי והשימוש המוגבל שעשתה במידע".

 • אשר על כן, גזר בית הדין למשמעת של עובדי המדינה על הנאשמת נזיפה חמורה, הפקעת משכורת קובעת אחת שתשולם ב- 10 תשלומים שווים והקפאת דרגה לתקופה של שנה וחצי.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בגזר הדין, ללא פרטים מזהים של המעורבים.

תיק בד"מ בפני הרכב כבוד השופטים: אורי כהן, יו"ר ההרכב, מייק לוין וגלעד נבו בבית הדין לשמעת של עובדי המדינה.


לקריאה נוספת


משרד עורכי דין גיא פלנטר עוסק בדיני משמעת ואתיקה מקצועית ומעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים ובחיפה. 


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עובדי מדינה – דין משמעתי | תובענה משמעתית | ייצוג משפטי מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | ייצוג משפטי בפני בית דין למשמעת של עובדי המדינהעבירות מחשב | שליפות מידע | שליפת מידע שלא כדין | עבירות פגיעה בפרטיות – ייעוץ וייצוג משפטי | דין משמעתי | דיני משמעת | הליכים משמעתיים

פסק דין משמעתי | פסקי דין בית הדין למשמעת | פסקי דין משמעת נציבות | פסק דין משמעתי נציבות שירות המדינה | פסקי דין משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה פסקי דין | נציבות שירות המדינה אגף חקירות משמעת | אגף חקירות נציבות שירות המדינה | אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | חקירות משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה משמעת

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 40

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם ייצגנו עובדי מדינה בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה