תחקיר ביטחוני | סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית | בדיקת פוליגרף

5
(4)
סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית - ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין

סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין

ערעור על סיווג ביטחוני | קביעת אי התאמה ביטחונית | בדיקת פוליגרף – ייעוץ וייצוג משפטי בעניינים הבאים:

 • בדיקת פוליגרף – ייעוץ משפטי בכל הנוגע לסוגיות העשויות להתעורר סביב עצם הדרישה לבצע בדיקת פוליגרף ולסוגיות הנוגעות לבדיקת הפוליגרף עצמה ולהשלכותיה.
 • ייעוץ משפטי למועמדים לתפקידים רגישים ומסווגים, בכל הנוגע להפללה עצמית בעבירות פליליות במהלך תחקיר ביטחוני (בדיקת התאמה ביטחונית) ובדיקת פוליגרף.
 • ערעור על סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
 • ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בפני וועדות השגה של השב"כ בעניין סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
 • ייצוג משפטי בכל הנוגע לבקשה לעיון חוזר בקביעה של אי התאמה ביטחונית.

לעורכי הדין במשרד עורכי דין גיא פלנטר סיווג ביטחוני גבוה המתאים לטיפול בתיקים ביטחוניים רגישים ולעורך דין גיא פלנטר אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים המאפשר ייצוג בתיקים מסווגים.


בכל הנוגע להליך התאמה תעסוקתית במשטרת ישראל ראו בעמוד: בדיקת התאמה תעסוקתית במשטרה.


תחקיר ביטחוני | התאמה ביטחונית | בדיקת פוליגרף ייעוץ משפטי – ראשי פרקים (לחיצה על כותרת תוביל לפרק הנבחר):

בדיקת התאמה ביטחונית לקבלת סיווג ביטחוני

 • עובדי מדינה המועסקים בשירות הציבורי וחשופים למידע סודי, חיילים ואנשי קבע המשרתים ביחידות מסווגות ואזרחים המועסקים בארגונים פרטיים המספקים שירותים למערכת הביטחון נדרשים לא פעם לעבור הליך של בדיקת התאמה ביטחונית לקבלת סיווג (תחקיר ביטחוני).
 • הליך זה מעוגן בסעיף 7(ב)(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 אשר מעניק לשירות הביטחון הכללי את הסמכות הבלעדית לקבוע התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני, לרבות על ידי שימוש בבדיקות פוליגרף.
 • בין הארגונים המובילים המחייבים בדיקת התאמה ביטחונית במסגרת הליכי גיוס עובדים ניתן למצוא למשל את רפאלאלביט התעשיייה האווירית והתעשייה הצבאית – תע"ש.
 • במסגרת בדיקת ההתאמה הביטחונית נדרש המועמד למלא שאלון מפורט בכתב ידו ובהתאם להיקף הבדיקה שנקבעה, עשוי המועמד להיות מוזמן לתחקיר פרונטלי ובמקרים מסוימים אף לבדיקת פוליגרף.
 • הליך בדיקת ההתאמה הביטחונית כולל חתימה על הצהרות והתחייבויות שונות להן מחויב המועמד מרגע החתימה.
 • בתום הבדיקה, מקבל המועמד הודעה על התאמה ביטחונית וקבלת הסיווג הביטחוני המיוחל או לחלופין, הודעה בדבר אי התאמה ביטחונית.
 • במידה ונתקבלה הודעת אי התאמה ביטחונית עליה להיות מפורטת ומנוסחת במדויק על פי   תקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית וועדה השגה על קביעת אי התאמה  ביטחונית), תשס"ג-2003 (להלן: "התקנות"). בתמצית:
  • הודעת אי ההתאמה חייבת להתייחס לתפקיד ומשרה מסוימים;
  • עליה לכלול הנמקה לקביעת אי ההתאמה;
  • משך הזמן המקסימלי לאי ההתאמה הביטחונית לא יעלה על 5 שנים;
  • ולבסוף, קיימת חובה לעדכן את המועמד כי קיימת לו זכות ההשגה, המועד להגשתה של ההשגה והמען להגשת ההשגה.

סיווג ביטחוני ובדיקת פוליגרף

 • לעתים, במסגרת תחקיר ביטחוני ובדיקת התאמה ביטחונית יתבקש המועמד לעבור בדיקת פוליגרף.
 • מעמדה של בדיקת הפוליגרף, הוסדר בסעיף 7 ב(3) לחוק שירות הביטחון הכללי, בו הוכרה בדיקת הפוליגרף כאחד מהכלים העומדים לרשות השב"כ לצורך קביעת התאמה ביטחונית.
 • בשל הכרה סטאטוטרטית זו, זוכה בדיקת פוליגרף המבוצעת במסגרת בדיקת התאמה ביטחונית למעמד מיוחד ושונה מבדיקות פוליגרף המבוצעות במסגרת חקירות פליליות או עניינים אזרחיים, ובמקרים מסויימים, השלכותיה עלולות להיות רחבות יותר.

ערעור על סיווג ביטחוני | הגשת השגה על החלטת אי התאמה ביטחונית

 • אדם שקיבל הודעה בדבר החלטה על אי התאמתו הביטחונית לתפקיד או למשרה שסווגו בסיווג ביטחוני זכאי להשיג (=לערער) על ההחלטה בכתב לפני ועדת ההשגה והכל בהתאם לסעיף 11 לתקנות.
 • ההשגה צריכה להיות מוגשת בהתאם לסעיף 15 לתקנות ולכלול בין היתר בקשה מנומקת ותצהיר.

פרק הזמן להגשת הערעור על סיווג ביטחוני

 • את ההשגה יש להגיש  30 ימים מהיום בו נמסרה למשיג הודעת אי ההתאמה הביטחונית.
 • במידה וחלף פרק הזמן להגשת ההשגה ניתן לפנות לוועדה בצורה מנומקת והיא רשאית להאריך את המועד שנקבע להשגה אם ראתה את ההצדקה לכך. בהתאמה, בקשת ארכה להגשת ההשגה צריכה להיות משכנעת, ומנומקת היטב.

הרכב וועדת ההשגה של השב"כ (וועדת הערעור) בעניין סיווג ביטחוני

 • וועדת ההשגה של השב"כ מורכבת משלושה – יושב ראש הוועדה הינו שופט מחוזי בדימוס ולצדו יושבים שני שופטי צד, שאינם חייבים בהשכלה משפטית לשם כהונתם בוודעה. ככלל, שופטי הצד יהיו בעלי הכשרה מקצועית הרלוונטית לסיבת קביעת אי ההתאמה (רופא, קצין צה"ל, מומחים אחרים).

סיווג ביטחוני – דיוני וועדת ההשגה של השב"כ בעניין קביעת אי התאמה ביטחונית

 • דיוני וועדת ההשגה של השב"כ בעניין סיווג ביטחוני מתקיימים בדלתיים סגורות והם חסויים.
 • וועדת ההשגה אינה כפופה לדיני הראיות, והיא רשאית לקבל כל ראיה ולקבוע את דרך הצגתה, בכל דרך הנראית לה מועילה.
 • חשוב לציין כי במהלך הדיון בוועדה, רשאי נציג השב"כ לבקש דיון במעמד צד אחד וזאת מטעמי שמירה על ביטחון המדינה.
 • מאותם טעמים של שמירה על ביטחון המדינה ומטעמים אחרים, רשאית וועדת ההשגה להתיר השמעת טענות והבאת ראיות שלא במעמד המועמד ועורך דינו.

קביעה של אי התאמה ביטחונית – בקשה לעיון חוזר

 • מדובר בהליך המוסדר בסעיף 25 לתקנות אשר מאפשר לאדם שלגביו ניתנה הודעת אי התאמה להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה וזאת בתנאי, שלאחר מתן ההחלטה בעניינו נתגלו עובדות חדשות או נשתנו הנסיבות בנוגע להנמקה לקביעת אי ההתאמה הביטחונית.
 • את הבקשה לעיון חוזר יש להגיש בכתב, בצירוף מסמכים מתאימים.

חשיבות הייעוץ והייצוג המשפטי על ידי עורך דין בהליכי השגה על אי התאמה ביטחונית, ערעור על סיווג ביטחוני ובקשות לעיון חוזר

 • לקביעה של אי התאמה ביטחונית ולאי מתן סיווג ביטחוני השלכות מרחיקות לכת; בכוחם לקטוע את העסקתו של אדם ואף לגרום להרחקתו ממפעל חייו, לגדוע את מקור פרנסתו, לחסום אפשרויות תעסוקה בעתיד, למנוע קידום מקצועי ולפגוע בשמו הטוב.
 • בהיות וועדת ההשגה מורכבת ממשפטן מובהק (כאמור, שופט בדימוס) וממומחים, קיימת חשיבות להיות מיוצג בפני וועדת ההשגה על ידי עורך דין.
 • עורך הדין המופיע מטעמו של המועמד בפני וועדת ההשגה של השב"כ חייב להיות בקיא באופן התנהלותה של הוועדה ובתקדימיה הקודמים. עליו לדעת כיצד "לתקוף" משפטית את ההחלטה בדבר אי התאמה ביטחונית ומטבע הדברים, עליו להיות בעצמו בעל סיווג ביטחוני מתאים.
 • גם בהקשר להגשת בקשה לעיון חוזר בקביעה בדבר אי התאמה ביטחונית, עשוי עורך דין הבקיא בתחום לסייע רבות למועמד; החל בניסוח הבקשה לעיון חוזר באופן מקצועי, דרך צרוף האסמכתאות המתאימות ועד מתן התייחסות לקריטריונים שונים, העשויים להטות את הכף לשינוי ההחלטה המקורית בדבר אי התאמה ביטחונית.

ייעוץ משפטי בנוגע לדילמת ההפללה העצמית בעבירות פליליות, במהלך בדיקת ההתאמה הביטחונית, תחקיר ביטחוני ובדיקת הפוליגרף

 • במסגרת התחקיר הביטחוני, נדרש הנבדק לפתיחות מלאה ועליו להשיב בכנות על כל שאלה אשר ישאל, כאשר דבריו זוכים להישמר בדיסקרטיות מצד הגורם האמון על בדיקת התאמתו הביטחונית.
 • יחד עם זאת, אין מדובר בחסינות מפני הליכים פליליים ובמקרים מסויימים, הפללתו העצמית של הנבדק בעבירות פליליות מסוימות, עשויה להוביל להעברת המידע המפליל לגורמי החקירה הרלוונטיים ולפתיחה בהליכים פליליים כנגדו.
 • הדילמה מה לחשוף במסגרת התחקיר (ומה לא – בשל חשש להפללה עצמית בפלילים) מתחדדת, שעה שהנבדק נדרש לעבור בדיקת פוליגרף על גרסתו ועל מעורבות בפשעים.
 •  לא אחת, פונים למשרדנו מועמדים לתפקידים רגישים, לקבלת ייעוץ משפטי בדיוק בנושאים הללו.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר עוסק בתחומים הבאים:

 • בדיקת פוליגרף – ייעוץ משפטי בכל הנוגע לסוגיות העשויות להתעורר סביב עצם הדרישה לבצע בדיקת פוליגרף ולסוגיות הנוגעות לבדיקת הפוליגרף עצמה ולהשלכותיה.
 • ייעוץ משפטי למועמדים לתפקידים רגישים ומסווגים, בכל הנוגע להפללה עצמית בעבירות פליליות במהלך תחקיר ביטחוני (בדיקת התאמה ביטחונית) ובדיקת פוליגרף.
 • ערעור על סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
 • ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בפני וועדות השגה של השב"כ בעניין סיווג ביטחוני או קביעת אי התאמה ביטחונית.
 • ייצוג משפטי בכל הנוגע לבקשה לעיון חוזר בקביעה של אי התאמה ביטחונית.
 • ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לבדיקת התאמה תעסוקתית במשטרת ישראל.

לעורכי הדין במשרד סיווג ביטחוני גבוה המתאים לטיפול בתיקים ביטחוניים רגישים ולעורך דין גיא פלנטר אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים המאפשר ייצוג בתיקים מסווגים.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

ערעור על סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית | וועדת השגה של השב"כ | בדיקת פוליגרף – ייעוץ וייצוג משפטי


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 4

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

תחקיר ביטחוני | סיווג ביטחוני | התאמה ביטחונית - דוגמאות למקרים שטופלו על ידי משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים