אי הרשעה בהליך משמעתי – קבלת ערעור וביטול הרשעה בעבירת הונאה בעבודה אקדמאית

5
(1)
אי הרשעה בהליך משמעתי

אי הרשעה בהליך משמעתי – פיסקה תקדימית בבית הדין לערעורים של המכללה למינהל.


דין משמעתי – סטודנטים | אי הרשעה בהליך משמעתי – אימוץ עקרונות ממוסד "אי ההרשעה" בדין המשמעתי – קבלת ערעור וביטול הרשעה משמעתית בעבירת הונאה בעבודה אקדמאית.


תמצית המקרה.

 • באופן תקדימי ותוך אימוץ עקרונות ממוסד "אי ההרשעה" הקיים במשפט הפלילי, מקבל בית הדין לערעורים לענייני משמעת של המסלול האקדמי המכללה למינהל את ערעור משרדנו ומבטל הרשעתו של סטודנט למשפטים בעבירת הונאה בעבודה אקדמאית.
 • על מנת להימנע מפגיעה במטה לחמו של הסטודנט, מרשיע בית הדין לערעורים את הסטודנט בעבירת הפרת הוראות בלבד, עבירה שאין בה אלמנטים של חוסר יושר וקלון.

 

דין משמעתי סטודנטים. אי הרשעה בהליך משמעתי - קבלת ערעור, ביטול הרשעה בעבירת הונאה.

דין משמעתי סטודנטים. אי הרשעה בהליך משמעתי – קבלת ערעור, ביטול הרשעה בעבירת הונאה בעבודה אקדמאית.


ההליך המשמעתי בפני הממונה על המשמעת – המסלול האקדמי המכללה למינהל – הרשעת סטודנט למשפטים בעבירת הונאה בעבודה אקדמאית.

 • כנגד סטודנט למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל הוגשה תלונה משמעתית המייחסת לו העתקה בהיקף נרחב בעבודה שהגיש בקורס משפט בינלאומי פומבי.
 • כל ניסיונותיו של הסטודנט למנוע הגשת קובלנה משמעתית כנגדו – לא צלחו. הממונה על התביעה המשמעתית, ד"ר  אלעד שילד, עו"ד הגיש כנגד הסטודנט קובלנה משמעתית לדיון בפני הממונה על המשמעת.
 • בכתב הקובלנה הואשם הסטודנט בעבירות הונאה בעבודת בית וכן הפרה של הוראות המתייחסות לעבודת בית, עבירות משמעת בניגוד לסעיפים 13.4 ו- 13.6 לתקנון המשמעת המסלול האקדמי, המכללה למינהל.
 • הסטודנט בחר להיות מיוצג בהליך המשמעתי בפני הממונה על המשמעת על ידי סטודנט אחר, נציג מטעם אגודת הסטודנטים.
 • טענות שונות שהעלו הסטודנט ונציג אגודת הסטודנטים אשר ייצג אותו נדחו אחת לאחת על ידי ד"ר תמיר שאנן, הממונה על המשמעת.
 • את עובדות המקרה, תאר הממונה על המשמעת בהכרעת הדין באופן הבא:

"במסגרת הקורס במשפט בינלאומי פומבי, הגיש הסטודנט מטלה אקדמית. בבדיקת העבודה התגלה שחלקים רבים מתוך העבודה מועתקים ממקורות אחרים ללא הפניה ספציפית למקורות מהם חלקים אלה לקוחים, ולמעלה מכך התגלו משפטים רבים המועתקים בעיקר מפסק דין שעליו התבססה המטלה מבלי שהסטודנט ציטט את המשפטים המועתקים, כנדרש".

 • לעניין היקף המשפטים המועתקים, ציין הממונה על התביעה כי היקף המשפטים המועתקים עמד על למעלה ממחצית הטקסט במטלה.
 • בהרשיעו את הסטודנט בעבירת הונאה, הפנה הממונה על המשמעת לשורה של מקרים קודמים בהם נפסק כי העתקת קטעים נרחבת, מבלי ציון מפורש לכך – מהווה הונאה אקדמית.
 • עוד הפנה הממונה על המשמעת בהכרעת דינו לסעיף 13.4(2) לתקנון המשמעת, שם נקבעה חזקה לפיה, יש לראות בהתנהלות סטודנט כאילו עשה את המעשה מתוך מטרה להונות במקרה של "הגשת עבודה הכוללת קטעים שהועתקו, שוכתבו או תורגמו ממקור אחר מבלי לציין את מקורם באופן ברור".
 • גם בהקשר זה, כל טענותיהם של הסטודנט ונציג אגודת הסטודנטים שייצג אותו נדחו. הנאשם הורשע בעבירה של הונאה לפי סעיף 13.4 לתקנון הלימודים והממונה על המשמעת, ד"ר תמיר שאנן,  גזר עליו את העונשים הבאים:
  • פסילת המטלה והקורס.
  • הרחקה בפועל לשנה אקדמית מלימודים. לפנים משורת הדין, נקבע כי באפשרותו של הסטודנט לחזור על קורסים בהם ציונו נכשל.
  • הרחקה על תנאי מלימודים לשנה אקדמית.

בית הדין לערעורים לענייני משמעת של המכללה למינהל מאמץ את עקרונות ממוסד "אי ההרשעה" במשפט הפלילי, מקבל ערעור שהגיש משרדנו ומבטל את הרשעתו של הסטודנט בעבירת הונאה.

 • סעיף 7.12 לתקנון המשמעת קובע כי סטודנט יכול להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין.
 • משהורשע בהונאה פנה הסטודנט למשרדנו, על מנת שנעניק לו ייצוג משפטי בערעור על הרשעתו בפני בית הדין לערעורים לענייני משמעת של המסלול האקדמי המכללה למינהל.
 • בפסק דין תקדימי, קיבל בית הדין לערעורים לענייני משמעת את הערעור וביטל את הרשעתו של הסטודנט בעבירת הונאה.

אי הרשעה בהליך פלילי.

 • מקורו של "מוסד" אי ההרשעה – במשפט הפלילי. על פי מצוות המחוקק, במקרים חריגים במסגרת המשפט הפלילי, מוסמך בית משפט הדן בפלילים לקבוע – כי למרות שהנאשם בפניו ביצע עבירה פלילית – לא יורשע, ושמו לא יוכתם בהרשעה פלילית במרשם הפלילי.
 • על המסלול לסיום הליך פלילי ללא הרשעה ועל השיקולים המרכזיים המנחים את בתי המשפט בנוגע לסיום הליך פלילי ללא הרשעה ראו בהרחבה בעמוד: אי הרשעה | ביטול הרשעה | הימנעות מהרשעה פלילית.
 • פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי סיום הליך פלילי ללא הרשעה הינו חריג לכלל, שכן משהוכח ביצועה של עבירה יש להרשיע את הנאשם וראוי להטיל אמצעי זה רק במקרים יוצאי דופן, בהם אין יחס סביר בין הנזק הצפוי לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה.
 • עוד פסק בית המשפט העליון בהקשר למשפט הפלילי, כי הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם; ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים.

אי הרשעה בהליך המשמעתי – האם ניתן לסיים הליך משמעתי באי הרשעה?

 • ראינו אם כן, כי בכל הנוגע להליך הפלילי, הסדיר המחוקק את האפשרות לסיים הליך פלילי ללא הרשעה בדין, ובית המשפט העליון עיצב את התנאים להימנעות מהרשעה, על אף קביעה שיפוטית, כי הנאשם ביצע את העבירה הפלילית המיוחסת לו.
 • לא כך הם פני הדברים בהליכים משמעתיים; חוקים העוסקים בהסדרת הדין המשמעתי במוסדות שונים (למשל ביחס לעורכי דין ולעובדי מדינה) לא כוללים אפשרות לקבוע, כי הנאשם ביצע עבירה משמעתית אולם לא יורשע בדין.
 • כך גם תקנון המשמעת של המכללה למינהל:
  • סעיף 7.15 לתקנון קובע כי הממונה על המשמעת רשאי למצוא את הסטודנט חייב בדין על פי הודאתו.
  • סעיף 7.19 לתקנון קובע כי הממונה על המשמעת ייתן פסק דין המורכב מהכרעת דין (בשאלת האחריות לעבירת המשמעת), ואם יימצא את הסטודנט חייב בדין, אף גזר דין (בשאלת העונש).
  • אין בתקנון המשמעת תרחיש של סיום ההליך המשמעתי באי הרשעה, כלומר בקביעה שלמרות שהסטודנט נמצא אחראי לעבירת המשמעת המיוחסת לו, לא יימצא חייב בדין ולא יורשע.
 • מכאן ברור עד כמה חריגה החלטתו של בית הדין לערעורים לענייני משמעת לבטל את ההרשעה.

בית הדין לערעורים קובע אי הרשעה בהליך משמעתי.

 • על דעת כל חברי הרכב בית הדין לערעורים (ד"ר נילי קרקו אייל, נשיאת בית הדין, ד"ר רועי פלד ומר זוהר בלקינד) נפסק כדלקמן (ההדגשה שלנו):

"בין השאר, טען המערער במהלך הדיון כי בהיותו נותן שירותים למדינה הרשעתו בעבירה של הונאה עשויה לפגוע במטה לחמו. כתימוכין לכך, העביר בא כוחו של המערער לעיון ההרכב את הוראות החוק הרלוונטיות וכן חוזה התקשרות של המערער עם הרשות.

אף שמעיון בחומר שהעביר אלינו המערער לא עולה בוודאות כי הרשעתו בהונאה צפויה לפגוע במטה לחמו, הרי שחברי ההרכב סבורים שהמערער עמד בחובה להוכיח כי יש אפשרות כזאת על פי מאזן ההסתברויות.

שאלה אחרת היא אם יש במסקנה זו כדי להשפיע על ההחלטה אם להרשיע את המערער בעבירה של הונאה אם לאו. חברי ההרכב סברו שהתשובה לכך חיובית.

אכן, השאלה עם התנהלותו של המערער הגיעה לכדי הונאה מנותקת מההשלכות שעשויות להיות לכך על העסקתו בעתיד. זו שאלה שההכרעה בה צריכה להיעשות בהתבסס על עובדות המקרה.

עם זאת, בית הדין אינו יכול להתעלם מהאפשרות שמא הרשעתו של המערער בעבירה של הונאה תהיה בעלת השלכות קשות על אפשרותו להשתכר בעתיד.

תוצאות אלו חורגות מכוונת הענישה של בית הדין, ולכן הן תומכות במסקנה כי יש להימנע מהרשעת המערער בעבירה של הונאה. משהחלטנו כך, לא מצאנו לנכון להכריע בשאלה אם מעשיו של המערער הגיעו לכדי הונאה".

 • אשר על כן, החליט בית הדין לערעורים לענייני משמעת לקבל את ערעור משרדנו, לא להרשיע את המערער בעבירה של הונאה אלא בעבירה של הפרת הוראות בלבד, וזאת לאור נסיבות העסקתו המיוחדות של המערער, ולא משום שנמצא כי לא בצע את העבירה של הונאה. בכך, לראשונה ובאופן תקדימי, אימץ בית הדין לערעורים לענייני משמעת עקרונות ממוסד "אי ההרשעה" במשפט הפלילי.
 • מטבע הדברים, עבירת הונאה כוללת אלמנט של חוסר יושר. סיום סיום ההליך המשמעתי ללא הרשעה בעבירת הונאה, איפשרה לסטודנט להמשיך ולתת שירותים למדינה.
 • פסק הדין ניתן ביום 4.9.18 על דעת כל חברי כל הרכב בית הדין לערעורים לענייני משמעת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל (ד"ר נילי קרקו אייל, נשיאת בית הדין לערעורים לענייני משמעת וחברי ההרכב, ד"ר רועי פלד ומר זוהר בלקינד).
 • את המערער ייצגו בפני בית הדין לערעורים לענייני משמעת עורכי הדין גיא פלנטר ורעות רחמן ממשרדו. מנגד ייצג הממונה על התביעה המשמעתית, ד"ר  אלעד שילד, עו"ד.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין במסמכים הבאים (ללא פרטים מזהים של הסטודנט):
  • בתלונה המשמעתית שהוגשה כנגד הסטודנט למשפטים;
  • בקובלנה והזימון לדיון משמעתי בפני הממונה על המשמעת;
  • בהכרעת הדין של הממונה על המשמעת, ד"ר תמיר שאנן;
  • בפסק הדין של בית הדין לערעורים לענייני משמעת במלואו. 

תיק 5/2018, בפני בית הדין לערעורים לענייני משמעת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל. 


משרד עורכי דין גיא פלנטר – ייצוג משפטי של סטודנטים בהליכים משמעתיים.


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דין משמעתי – סטודנטים | ייצוג משפטי בהליך משמעתי בפני בית הדין לערעורים לענייני משמעת, המסלול האקדמי המכללה למינהל | אי הרשעה בהליך משמעתי | הונאה בעבודה אקדמאית | הפרת הוראות המתייחסות לעבודה

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דין משמעתי סטודנטים - דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים ופליליים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה