הונאה, מרמה, התחזות במבחן אמיר"ם מרכז ארצי לבחינות ולהערכה – אי הרשעה

5
(1)
הונאה, מרמה, התחזות במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה - סיום הליך פלילי ללא הרשעה.

ניסיון לקבל במרמה ציון במבחן של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה באמצעות הונאה, התחזות ומרמה – סיום הליך פלילי ללא הרשעה.


הונאה, מרמה, התחזות במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – סיום הליך פלילי ללא הרשעה.

תמצית הפרשה.

 • בית משפט השלום בפתח תקווה מאמץ הסדר טעון שגיבש עו"ד גיא פלנטר ונמנע מהרשעתו של צעיר אשר הודה במקרה של הונאה והתחזות  במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (נסיון לקבל במרמה פטור מלימודי אנגלית במוסד אקדמאי).

הונאה, מרמה, התחזות במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – כתב האישום שהוגש כנגד לקוח משרדנו.

 • כנגד צעיר ללא עבר פלילי, לוחם בסדיר ובמילואים ביחידה צבאית מובחרת, הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בפתח-תקווה המייחס לו ניסיון לקבל במרמה פטור מלימודי אנגלית, במסגרת לימודיו האקדמאיים.
 • בתמצית, נטען בכתב האישום כדלקמן:
  • מבחן אמיר"ם (הנערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה) הינו מבחן אשר בוחן את רמת הידע בשפה האנגלית והשגת ציון גבוה במבחן זה מקנה פטור מלימודי אנגלית במסגרת לימודי השכלה גבוה.
  • לבקשת הנאשם, הגיע אדם שזהותו אינה ידועה להיבחן במבחן אמיר"ם במקום הנאשם.  
  • אותו אלמוני התחזה לנאשם, הציג ומילא בכזב את פרטיו של הנאשם, נבחן במקומו ואף קיבל ציון גבוה במבחן אמיר"ם, כזה המעניק פטור מלימודי אנגלית.
  • לאחר המבחן התעורר חשד במכרז הארצי לבחינות ולהערכה כי מבחנו של הנאשם נעשה באמצעות אחר וכך נחשף ניסיונו של הנאשם לקבל ברמה ציון המעניק פטור מלימודי אנגלית.
  • במעשיו המתוארים ניסה הנאשם לקבל דבר במרמה – פטור מלימודי אנגלית במסגרת לימודיו האקדמאיים.
 • בהתאמה, הואשם הנאשם בעבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה, בניגוד לסעיפים 415 רישא + 25 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
 • התיק הפלילי נקבע לדיון בפני כב' השופט חגי טרסי, סגן נשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז.

השלכותיה של הרשעה פלילית על חייו המקצועיים של הנאשם.

 • על השלכותיה הפוגעניות של הרשעה בפלילים והתנאים לסיום הליך פלילי ללא הרשעה ראו בעמוד: אי הרשעה | ביטול הרשעה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה.
 • בחזרה למקרה בו עסקינן; במהלך 5 השנים שחלפו מאז ביצוע העבירה, חלו תמורות רבות בכל מישורי חייו של הנאשם ובין היתר, סיים בעמל רב תואר אקדמאי בהנדסה.
 • בשלב גזירת הדין היה רשום הנאשם הן בפנקס המהנדסים והאדריכלים והן בפנקס ההנדסאים ולפיכך, הרשעתו בפלילים היתה חושפת אותו לסנקציות במישור המקצועי: 
  • בהתאם להוראות סעיף 19א לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958, בית משפט שהרשיע מהנדס או אדריכל בעבירה פלילית, ימציא למועצת ההנדסה והאדריכלות העתק מפסק הדין.
  • בדומה, סעיף 18(א)(4) לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג – 2012 קובע כי זכאי להירשם במרשם מי שלא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת ועדת ההסמכה, להירשם במרשם.

האם ניתן לסיים הליך פלילי הנוגע לעבירות הונאה, מרמה והתחזות במבחן אמיר"ם ללא הרשעה?

 • בכל הנוגע לשאלת ההרשעה בפלילים בעבירות הנוגעות להונאה, מרמה והתחזות במבחן אמיר"ם פסק בית המשפט המחוזי ביום 31.10.17 את הדברים הבאים (עפ"ג 59886-05-17, ההדגשות שלנו):

"העבירות שביצעו המערערים חמורות במהותן ובנסיבות ביצוען. כאמור, מערער 2 נעתר לבקשתו של מערער 1, לפיה יתחזה למערער 1 ויבחֵן במקומו במבחן "אמיר"ם" באנגלית, המהווה אמת מידה בזיקה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. מערער 1 העביר למערער 2 את רישיון הנהיגה שלו לתכלית זו. מערער 2 הציג עצמו בכזב בעת ביצוע מבחן האמיר"ם, כמערער 1, והשתתף במבחן.

חומרת המעשים נובעת, הן בהיבט הכללי של מעשי המרמה וההתחזות בכזב, כשלעצמם; והן, ובעיקר, לנוכח הפגיעה ב"טוהר הבחינות". סטייה מטוהר הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה פוגעת הן בערכים של יושר והגינות, הן בתוקף ומעמד התארים הניתנים על-ידי המוסדות, והן בשוויון בקרב הסטודנטים. העבירות שביצעו המערערים ראויות לגינוי והוקעה בדרך של הרשעה בדין; זאת לאור מהות המעשים והפגיעה האמורה בטוהר הבחינות, ולשם הרתעה אפקטיבית למניעת עבירות אלו – שקל יחסית לבצען וקשה לחשפן.

על-כן, מקובלת עלינו עמדת בית-משפט קמא, לפיה – בהתאם למבחן הראשון שנקבע בהלכת כתב, העבירות שביצעו המערערים בנסיבות ביצוען אינן מאפשרות "לוותר" על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האמורים.

את עמדתנו זו הבענו במקרה דומה, אמנם חמור בנסיבותיו מהמקרה שלפנינו, בעפ"ג (י-ם) 47627-12-16 משה אמר נ' מדינת ישראל (11.6.17). באותו מקרה בוצעו עבירות דומות, אגב התחזות באמצעות תעודת זהות מזויפת. ברע"פ 5949/17 משה אמר נ' מדינת ישראל (25.7.17), נדחתה בקשת רשות הערעור שהגיש אותו מערער.

עוד יצוין, כי במקרה דומה של קשירת קשר להונות בבחינת "אמיר"ם", וניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות (שלא באמצעות זיוף תעודות זהות או מסמך רשמי), אשר נדון בע"פ (חי') 17462-04-12 שואהנה נ' מדינת ישראל (6.9.12), נדחה ערעורו של המערער (סטודנט לראיית חשבון) על הרשעתו; כאשר בית-המשפט קבע כי בעבירות מסוג זה יש להעדיף את האינטרס הציבורי על-פני האינטרס האישי, ולנוכח אופיין של העבירות ונסיבות ביצוען יש להותיר את ההרשעה על כנה".


הסדר הטעון שגיבש עורך דין גיא פלנטר עם הפרקליטות – סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • למרות העמדה שהוצגה לעיל, גיבש עורך דין פלילי גיא פלנטר עם פרקליטות מחוז מרכז הסדר טעון כדלקמן:
  • הנאשם יודה בעובדות כתב האישום אולם בשלב זה לא יורשע.
  • שירות המבחן יגיש אודות הנאשם תסקיר שיבחן בין היתר את שאלת סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.
  • ככל שהתסקיר יהיה חיובי ויעיד על שיתוף פעולה עם שירות המבחן והפנמת חומרת העבירה, יעתרו הצדדים במשותף לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה תוך הטלת צו של"צ (שירות לתועלת הציבור).
 • בטיעוניה לעונש הדגישה הפרקליטות כי:

"…עתירתנו על פי רוב היא לעבודות שירות או לשל"צ והרשעה. עם זאת, במקרה דנן הוצגו בפנינו נסיבות חריגות, בגינן הסכמנו לפנים משורת הדין לענישה המקלה".


אימוץ הסדר הטעון ע"י בית משפט השלום בפתח תקווה וסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • בהחלטתו מיום 11.1.18 כיבד בית המשפט את הסדר הטעון ופסק:

"אציין כי תמים דעים אני עם המאשימה על כך שבנסיבות רגילות יש מקום להרשיע נאשמים המבצעים עבירות מעין אלה, אשר למרבה הצער אינן נדירות, אך בנסיבותיו המיוחדות של הנאשם כפי שהן עולות מהתסקיר, מהמסמכים שהוגשו ומהטיעונים, אין מדובר בסטייה קיצונית מרף הענישה הראוי ועל כן אכבד את ההסדר.

לפיכך אני מורה כי ההליכים בעניינו של הנאשם יסתיימו ללא הרשעה בדין".

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם המייחס לו ניסיון קבלת דבר במרמה ובהחלטת בית משפט השלום בפתח תקווה (כב' השופט, סגן נשיאה חגי טרסי) לאמץ את הסדר הטעון ולסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה פלילית (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • בתיק זה ייצגו את הנאשם עורכי הדין גיא פלנטר וירדן זאבי ממשרדו (כיום תובעת בפרקליטות המדינה).

ת"פ 28999-03-17 בבית משפט השלום בפתח תקווה לפני כבוד השופט, סגן הנשיאה חגי טרסי (כיום שופט בית המשפט המחוזי מרכז – לוד).


לקריאה נוספת.

עבירות הונאה, מרמה והתחזות בבחינות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.


אי הרשעה, עבירות הונאה, מרמה, זיוף והתחזות.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

 התחזות זיוף קבלת דבר במרמה: בחינות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | עורך דין פלילי בפתח תקווה | עו"ד פלילי בפתח תקווה | בית משפט השלום בפתח תקווה – ייצוג משפטי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

הונאה, מרמה, התחזות במבחן אמיר"ם מרכז ארצי לבחינות ולהערכה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה