עבירות מרמה וזיוף – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

5
(5)

עבירות מרמה וזיוף – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולנפגעי עבירה בכל הנוגע לעבירות מרמה וזיוף.
 • בסוף עמוד זה ניתן לעיין במגוון דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בעבירות מרמה וזיוף.

עבירות מרמה וזיוף – מקרה להמחשה שטופל על ידי משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר.

עבירות מרמה וזיוף - ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי גיא פלנטר.

עבירות מרמה וזיוף – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי.

תמצית הפרשה – סיום ההליך הפלילי במאסר על תנאי, ללא פגיעה בזכויות הפנסיה, למרות הודאה בעבירות מרמה וזיוף חמורות.

 • במסגרת עמוד זה בחרנו להציג פרשת מרמה וזיוף הנוגעת לתעשייה האווירית אשר בה טיפלנו. בתמצית, קיבלו במרמה עובדי התעשייה האווירית בחו"ל החזר הוצאות בסכומים של עשרות אלפי דולרים על ידי הגשת קבלות מזויפות אודות הוצאות פיקטיביות.
 • בכיר הנאשמים, ומי שהיה "הרוח החיה" בפרשה, אשר יוצג על ידי עורך דין פלילי גיא פלנטר, נדון למאסר על תנאי בלבד, ללא פגיעה בזכויות הפנסיה שלו וזאת למרות תפקידו המרכזי בפרשה ולמרות שקיבל בעצמו במרמה במשך שנים החזר הוצאות באמצעות הגשת קבלות מזויפות.

טיוטת כתב האישום המייחסת שורה ארוכה של עבירות מרמה וזיוף חמורות.

 • בטיוטת כתב האישום הואשמו הנאשמים בשורה של עבירות פליליות חמורות הנוגעות לעבירות מרמה וזיוף:
  • קשירת קשר לביצוע פשע, עבירה בניגוד לסעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, בכך שהונו את התעשייה האווירית בהגשת החזרי הוצאות מנופחים ופיקטיביים, תוך שימוש במסמכים מזויפים בנסיבות מחמירות והפצת ההונאה בקרב עובדים אחרים של התעשייה האווירית.
  • מרמה והפרת אמונים, עבירה בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין, בכך שכעובדי הציבור ובעת מילוי תפקידם, עשו מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים בציבור.
  • זיוף בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 418 (סיפא) לחוק העונשין, בכך שהכינו קבלות וחשבוניות של בית מלון ושל חברת תקשורת הנחזות להיות אשר אינן ועשויות להטעות, ובכך שחתמו על קבלות בשם בית מלון ובשם חברת תקשורת ללא סמכות כדין.
  • שימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 420 לחוק העונשין, בכך שהגישו בשיטתיות את הקבלות הפיקטיביות והמזויפות לתעשייה האווירית, על מנת לקבל במרמה החזר הוצאות.
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה בניגוד לסעיף 415 (סיפא) לחוק העונשין, כאשר הנסיבות המחמירות מתבטאות בשימוש בחותמות מזויפות, סריקה באמצעות מחשב, מחיקת פרטים ורישום פרטים אחרים, שימוש במסמכים כוזבים וציון עובדות שיקריות, זאת באופן קבוע, שיטתי, פעמים רבות ולאורך שנים ובסכומי כסף גבוהים.

הליך השימוע הפלילי וגיבוש הסדר טעון מקל במיוחד.

 • במסגרת הליך שימוע פלילי, שוכנעה הפרקליטות לתקן את טיוטת כתב האישום המקורית, לכתב אישום מרוכך, שיכלול עבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף בלבד. 
 • לא רק שהוסרו מכתב האישום שהוגש לבית המשפט כל הנסיבות המחמירות אלא גם נמחקו כליל שורה ארוכה של עבירות חמורות שנכללו בטיוטת כתב האישום המקורי:
  • קשירת קשר לביצוע פשע;
  • מרמה והפרת אמונים;
  • קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות;
 • עוד מטעמי ריכוך ומיתון, הוסרה במסגרת הסדר הטעון שגובש בשימוע הטבלה המפרטת את מעשי הזיוף והמרמה ואילו במישור העונשי הוסכם במסגרת הסדר הטעון כי הצדדים יעתרו לעונש מוסכם של מאסר על תנאי בלבד, וקנס כספי.
 • הישגי ההגנה בהסדר טעון זה קיבלו אם כן ביטוי במספר מישורים:
  • במישור האחריות הפלילית:
   • הסכמתה של הפרקליטות למחוק מכתב האישום את כל הטענות והעבירות הנוגעות לעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ביחס לכספים שנתקבלו כתוצאה מהגשת הקבלות המזויפות).
   • מחיקת הטענה שהמעשים נעשו בכובע של עובד ציבור בעת מילוי תפקידו ומחיקת העבירה של מרמה והפרת אמונים, בניגוד לסעיף 284 לחוק העונשין מכתב האישום המוסכם.
  • במישור העונשי:
   • העובדה שהנאשם לא יידרש לרצות ולו יום אחד מאסר, אפילו בעבודות שירות.
   • הנאשם לא חוייב להשיב את כל הכספים שקיבל מהתעשייה האווירית, כתוצאה מהגשת הקבלות המזויפות;
   • תנאיו הסוציאליים של הנאשם לרבות הפנסיה שלו, לא נפגעו.

פרסומים אודות הפרשה בכלי התקשורת.


עבירות מרמה וזיוף – הוראות חוק העונשין בנוגע לעבירות קבלת דבר במרמה וזיוף.

 • בפרק י"א סימן ו' בחוק העונשין ניתן לעיין בהוראות המחוקק בנוגע לעבירות מרמה וזיוף ובעונש המקסימלי שקבע המחוקק לצידן.
 • להלן יובאו העבירות המרכזיות בתחום זה; 

"סימן ו': עבירות מרמה, סחיטה ועושק

414. בסימן זה –

 "דבר" – מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה;

"מרמה" – טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" – להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל;

"מסמך" – תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה;

"זיוף" – אחת מאלה:

(1) עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות;

(2) שינוי מסמך – לרבות הוספת פרט או השמטת פרט – בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין;

(3) חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני;

"שיק" – כמשמעותו בפקודת השטרות, לרבות שטר חליפין משוך על אגודה שיתופית לאשראי שהוא בר פרעון עם דרישה;

"בנקאי" – האדם שעליו משוך השיק.

415. קבלת דבר במרמה

המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים.

416. תחבולה

המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו – מאסר שנתיים.

417. כישוף

(א) המתחזה לעשות מעשה כישוף בכוונה לקבל דבר, דינו – מאסר שנתיים; קיבל דבר בעד מעשה הכישוף או על פיו, דינו – מאסר שלוש שנים; לענין סעיף זה, "כישוף" – לרבות מעשה קוסם והגדת עתידות.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מעשה קוסם או הגדת עתידות שאינם חורגים מגדר שעשוע או בידור, והשעשוע או הבידור ניתנים ללא תמורה, או שתמורתם היא מחיר הכניסה בלבד למקום עריכתם.

418. זיוף

המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים.

419. זיוף המשפיע על עסקאות

המזייף מסמך שיש בו ידיעה על אדם או על תאגיד בכוונה לרמות, דינו – מאסר שלוש שנים; אין נפקא מינה, לענין זה, אם האדם או התאגיד היו קיימים או לא ואם התאגיד עמד להיווסד אך לא נוסד.

420. שימוש במסמך מזוייף

המגיש או מנפק מסמך מזוייף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך.

421. זיוף בידי עובד הציבור

עובד הציבור המזייף מסמך שהוא ממונה על עשייתו או על שמירתו, או שיש לו גישה אליו בתוקף תפקידו, דינו – מאסר שלוש שנים עם או בלי קנס; עשה כן בכוונה לקבל דבר, דינו – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס; קיבל דבר באמצעות מסמך מזוייף כאמור, דינו – מאסר שבע שנים עם או בלי קנס.

422. שידולי מרמה

המשדל אדם במרמה לעשות מסמך או לחתום עליו או להשיג חתימת אדם אחר או חותמת על מסמך, דינו כדין מזייף ודין המסמך כדין מסמך מזוייף; המשדל אדם במרמה להשמיד מסמך ויש בכך כדי לגרום לו הפסד דבר, דינו כדין המקבל דבר במרמה; אין הוראות אלה באות לגרוע מהוראות כל דין אחר בענין שידול".


דוגמאות נוספות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בעבירות מרמה וזיוף.

בסוף עמוד זה ניתן להתרשם ממגוון רחב של מקריפ בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בעבירות מרמה וזיוף.


  עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות מרמה וזיוף – ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות | זיוף | שימוש במסמך מזויף | קבלת דבר במרמה | עבירות הונאה התחזות – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי | עבירות צווארון לבן – ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות מרמה וזיוף - דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו ונושאים קשורים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים