הפצת פרסום תועבה | פרסום חומר תועבה – ייעוץ וייצוג משפטי, מחיקת אישום וסיום הליך פלילי ללא הרשעה.

5
(8)
הפצת פרסום תועבה | פרסום חומר תועבה – ייעוץ משפטי וייצוג משפטי

הפצת פרסום תועבה | פרסום חומר תועבה – ייעוץ וייצוג משפטי שהוביל לסיום הליך פלילי ללא הרשעה. בתמונה: קטע מכתב האישום המקורי המייחס עבירה של פרסום תועבה.


הפצת פרסום תועבה | פרסום חומר תועבה – ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לחשודים ולנאשמים בכל הנוגע לעבירה של הפצת פרסום תועבה (שנקראת גם פרסום חומר תועבה), והכוונה להפצה של חומר פדופילי.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה בו הובלנו לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה ולקראת סוף העמוד תמצאו דוגמאות נוספות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בתיקי פרסום והחזקת חומר תועבה פדופילי.

תמצית המקרה – מחיקת אישום בעבירת הפצת פרסום תועבה וסיום הליך פלילי ללא הרשעה.

 • כאמור, אנו מביאים כאן מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו. בעקבות ייצוג משפטי שהענקנו ללקוח בהליך שימוע בפרקליטות, נמחקה העבירה של הפצת פרסום תועבה מכתב האישום המקורי, ובהמשך, חרף התנגדות הפרקליטות הובלנו לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.
 • הפרקליטות לא השלימה עם החלטת בית משפט השלום לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי. הצלחנו להגן על החלטה זו בערכאת הערעור ובית המשפט המחוזי דחה את ערעור הפרקליטות באופן שההחלטה על אי הרשעה נותרה על כנה.

 

הוראות חוק העונשין בנוגע לפרסום והצגת תועבה.

סעיף 214 לחוק העונשין שכותרתו "פרסום והצגת תועבה" קובע כדלקמן:

"214. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1) מפרסם פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום;

(2) מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה –

(א) במקום ציבורי;

(ב) במקום שאינו ציבורי – אלא אם כן הוא מקום המשמש למגורים או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ולתקופה רצופה.

(ב) המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב1) המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה, דינו – מאסר שבע שנים.

(ב2) נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בידי האחראי על הקטין כהגדרתו בסעיף 368א, או בהסכמתו של אחראי כאמור, דינו של האחראי – מאסר עשר שנים.

(ב3) המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין או הצורך פרסום כאמור אף בלי להחזיק בו, דינו – מאסר שנה; לענין סעיף קטן זה, "מחזיק" או "צורך" – למעט המחזיק או הצורך באקראי ובתום לב.

(ג) בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ובלבד שלא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 17 אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה לביצוע העבירה ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.

(ד) לא יוגש כתב אישום –

(1) לפי סעיף קטן (א) – אלא בתוך שנתיים מיום ביצוע העבירה, ובידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב; 

(2) לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ב3) – אלא בידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב".


עובדות המקרה – חשד להפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין + החזקת פרסום תועבה.

 • כנגד עיתונאי ממרכז הארץ נפתחה חקירה פלילית בחשד להחזקה של תכני פדופיליה שהוריד מהאינטרנט (תמונות וסרטים) ובחשד כי הפיץ באינטרנט את הקבצים.
 • תכני פדופיליה נקראים בחוק העונשין, תשל"ז – 1977:  " פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ".
 • האיש נחשד על ידי משטרת ישראל בעבירות הפליליות הבאות:
  • הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, עבירה בניגוד לסעיף 214 (ב) לחוק העונשין. על פי סעיף זה, המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים (עבירה מסוג פשע).
  • החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, בניגוד לסעיף 214 (ב3) לחוק העונשין. בהתאם להוראות סעיף זה, המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין דינו- מאסר שנה; "מחזיק" = למעט המחזיק באקראי ובתום לב.

הליך השימוע הפלילי שנערך מול הפרקליטות.

 • בסיום חקירת המשטרה, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות, על מנת שתיבחן האם יש מקום להגיש כתב אישום פלילי כנגד העיתונאי.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבל העיתונאי מכתב שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נסוח משולב], התשמ"ב – 1982" ("מכתב יידוע לחשוד").
 • במכתב זה, ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, נמסרו לחשוד שני דברים מרכזיים:
  • תיק החקירה בו נחקר כחשוד, הועבר לעיון הפרקליטות, על מנת להחליט באם להגיש כתב אישום כנגדו.
  • בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, זכותו לפנות בכתב לפרקליטות בבקשה מנומקת, מדוע יש מקום להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו (קרי: זכות שימוע).
 • עם קבלת ההודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, פנה העיתונאי לעו"ד פלילי גיא פלנטר, אשר ייצג אותו מול הפרקליטות בהליכי השימוע ובהמשך, בהליך הפלילי בבית המשפט.
 • בכל הנוגע לייצוג משרדנו בהליכי שימוע פלילי ראו: בקשה להימנע מהגשת כתב אישום – ייצוג משפטי בשימוע פלילי.

טיוטת כתב האישום שעמדה כנגד הנאשם במועד השימוע כללה עבירה של הפצת פרסום תועבה.

 • לנוכח הודאתו של העיתונאי בחקירתו, כמו גם ראיות נוספות שנאספו לחובתו, החליטה הפרקליטות להגיש כנגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע, והכינה טיוטת כתב אישום.
 • בטיוטת כתב האישום נטען, כי הנאשם התקין במחשבו האישי תוכנת שיתוף קבצים בשם Mirc ובמשך תקופה של למעלה משנתיים, הוריד מהאינטרנט למחשבו אלפי תמונות וסרטים בעלי אופי פורנוגרפי, בהם צולמו קטינים וקטינות בעירום מלא וחלקי וקטינות המקיימות יחסי מין עם בגירים.
 • בכך, נטען בטיוטת כתב האישום, החזיק פרסום תועבה ובו דמותו של קטין שלא באקראי ובתום  לב.
 • עוד נטען בטיוטת כתב האישום כי במשך תקופה של למעלה משנתיים, הפיץ באמצעות תוכנת שיתוף הקבצים את התמונות והסרטים לגולשים אחרים באינטרנט ובתמורה קיבל מהם תמונותת וסרטים פורנוגראפיים אחרים.
 • במעשים אלו, כך נטען בטיוטת כתב האישום, פרסם פרסום תועבה ובו דמות של קטין, בניגוד לסעיף 214 (ב) לחוק העונשין.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין פלילי גיא פלנטר עם הפרקליטות, במסגרת השימוע הפלילי – מחיקת העבירה של הפצת פרסום תועבה.

 • במקרה זה, לנוכח הודאתו של הלקוח במיוחס לו בחקירתו, כמו גם ראיות מוצקות נוספות שנאספו לחובתו במסגרת החקירה הפלילית, לא ניתן היה לשכנע את הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום.
 • משהיה ברור שבכל מקרה יוגש כנגד הלקוח כתב אישום , הציבה ההגנה שלוש מטרות, וזאת בהתחשב כמובן בראיות ובנסיבותיו האישיות של הלקוח:
  • הפחתת חומרת כתב האישום שיוגש כנגד הלקוח לבית המשפט. לצורך מטרה זו, נדרשה ההגנה לשכנע את הפרקליטות למחוק מכתב האישום שיוגש לבית משפט את האישום היותר חמור – הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, עבירה בניגוד לסעיף 214 (ב) לחוק העונשין. כזכור, העונש המקסימלי בגין הפצת פרסום תועבה עומד על 5 שנות מאסר בעוד העונש המקסימלי בגין החזקת פרסום תועבה עומד "רק" על שנת מאסר אחת.
  • סיום ההליך באי הרשעה, באופן שלא תירשם הרשעה פלילית לחובתו של העיתונאי במרשם הפלילי.
  • אי פרסום פרטים מזהים אודות הלקוח.
 • בסופו של יום, שלושת המטרות הללו, הושגו ע"י ההגנה במלואן (ואף ערעור שהגישה פרקליטות המדינה בתיק זה – נדחה).
 • במסגרת הסדר טעון שגובש בהליך השימוע הוסכם עם הפרקליטות כדלקמן:
  • טיוטת כתב האישום תצומצם באופן שתימחק העבירה של הפצת פרסום תועבה, וכן תצומצם תקופת החזקת החומר האסור.
  • הנאשם יודה בעובדות כתב האישום, לא יורשע וישלח לקבלת תסקיר משירות המבחן. התסקיר יתייחס בין השאר גם לאפשרות סיום ההליך ללא הרשעה.
  • הפרקליטות תעתור לסיים את ההליך בהרשעה, מאסר על תנאי, שירות לתועלת הציבור (של"צ), אולם תבחן את עמדתה שוב, לאחר קבלת התסקיר.
  • ההגנה תעתור בפני בית המשפט שלא להרשיע את הנאשם, וכן למתן צו שירות לתועלת הציבור והעמדתו בפיקוח שירות המבחן.

בית המשפט מאמץ את עמדת ההגנה וחרף עמדת הפרקליטות, מסיים את ההליך הפלילי באי הרשעה.

 • לאחר שהוגש לבית המשפט כתב האישום עליו סוכם במסגרת הליך השימוע, ולאחר שהתקבל אודות הנאשם תסקיר חיובי הממליץ להימנע מהרשעתו, נשמעו בפני בית המשפט טעונים לעונש.
 • בעוד ההגנה עתרה להימנעות מהרשעה, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להרשיע את הנאשם ולגזור עליו  מאסר על תנאי, צו שירות לתועלת הציבור וקנס.
 • בפסק דינו, אימץ בית משפט השלום את עמדת ההגנה. בין היתר, פסק בית המשפט הנכבד (כבוד השופטת ליה לב און):

"שותפה אני לעמדה שהובאה בערעור פלילי 756-01-08 מחוזי מרכז, פולק נגד מדינת ישראל כי אנו מצויים בעידן טכנולוגי בו רשת האינטרנט חולשת על הכפר הגלובלי, ומתוקף כך שוררת קלות בלתי נסבלת בביצוע עבירות כנגד קטינים, בעצם ניצולם, ובהמשך גם בהפצת חומרי תועבה ברשת האינטרנט.

כמו כן רואה אני טעם והצדקה בדרישה לבער מעשים קשים אלו מקרבנו כולל לגבי אלו המפיצים חומרי תועבה כמו אלו המחזיקים בהם שהרי באין צרכנים לדברי תועבה אלה, או כאשר יפחת מספרם, יתמעטו גם מעשי הפגיעה בקטינים וניצולם לצורך הפקת חומרי תועבה".

 • יחד עם זאת, פסק בית המשפט הנכבד:

"ברם הענישה במקומותינו אינדיבידואלית ולצד העבריין הכללי יש לשקול מכלול הנסיבות האישיות של הנאשם ונסיבות ביצועה של העבירה שמא על אף ההצדקה שבהרשעה כדי להשיג הרתעה, מקרהו של הפרט חריג יהיה לכלל".

 • בהתחשב בשורה ארוכה של שיקולים, עליהם עמד בית המשפט הנכבד בהחלטתו, נמנע בית המשפט מהרשעת הנאשם, העמיד אותו בפיקוח שירות המבחן למשך שנה והורה כי יבצע צו שירות לתועלת הציבור.
 • הדיון כולו התקיים בדלתיים סגורות עם צו איסור פרסום. בהמשך, התיר בית המשפט לפרסם את ההחלטה ללא פרטים שיש בהם כדי לחשוף את הנאשם.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בטיוטת כתב האישום שהכינה הפרקליטות לפני השימוע, בכתב האישום שהוגש במסגרת הסדר טעון לבית המשפט ובהחלטת בית המשפט לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.

תיק פלילי בבית משפט השלום פתח תקווה , בפני כבוד השופטת ליה לב און.


עדכון – דחיית ערעור הפרקליטות על החלטת בית משפט השלום לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.


לקריאה נוספת.


דוגמאות נוספות לטיפול משרדנו בעבירות פרסום, החזקה והצגת תועבה.

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות פרסום והצגת תועבה.

עורך דין פלילי | עבירות מין ברשת – ייעוץ וייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

אי הרשעה | ביטול הרשעה פלילית | הימנעות מהרשעה פלילית | סיום הליך פלילי ללא הרשעה | ארכיון חזקת פרסום תועבה | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | עורך דין פלילי בשרון | עורך דין פלילי בפתח תקווה | עו"ד פלילי בפתח תקווה | בית משפט השלום בפתח תקווה – ייצוג משפטי |  מכתב יידוע לחשוד

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 8

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

להחלטת בית המשפט המחוזי לדחות את ערעור פרקליטות המדינה ולהשאיר את אי ההרשעה על כנה וכן למקרים נוספים בהם טיפלנו בעבירות דומות ראו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה