התחזות במבחן, קשירת קשר להונות, זיוף תעודת זהות – אי הרשעה.

5
(5)
בית משפט השלום בראשון לציון אי הרשעה- זיוף תעודת זהות, התחזות במבחן, קשירת קשר להונות

התחזות במבחן, זיוף תעודת זהות, קשירת קשר להונות – סיום הליך ללא הרשעה בבית משפט השלום בראשון לציון.


הודה בעבירות התחזות במבחן, קשירת קשר להונות וכן זיוף תעודת זהות וסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.


תמצית הפרשה.

 • בית משפט השלום בראשון לציון (הנשיאה, כב' השופטת עינת רון)  מאמץ הסדר טעון שגיבש עו"ד גיא פלנטר עם הפרקליטות ונמנע מהרשעתו של נאשם אשר הודה בעבירות של קשירת קשר להונות, התחזות כאדם אחר במטרה להונות, זיוף תעודת זהות.
 • הנאשם נעתר לבקשת חבר ילדות ונבחן במקומו במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והכל בניסיון לקבל במרמה עבור החבר פטור מלימודי אנגלית במוסד אקדמאי.

קשירת קשר להונות, זיוף תעודת זהות, התחזות כאדם אחר במטרה להונות במבחן אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 • הלקוח בפרשה זו הינו צעיר ללא עבר פלילי, לוחם מג"ב בעברו, בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים אשר עמד בהצלחה במבחנים לקבלת רישיון יועץ פנסיוני ואלמנטרי ומועסק באחד מהמוסדות הפיננסיים המוכרים.
 • חברו של הלקוח (מי שיהפוך לימים לנאשם מספר 1 בכתב האישום), סטודנט אשר נדרש לעבור בחינת מיון וסיווג לרמות באנגלית – בחינת אמיר"ם – פנה אל הלקוח וביקש ממנו לגשת לבחינה במקומו, תוך שהוא מתחזה לו. לצורך ההתחזות, זייפו השניים את תעודת הזהות של החבר ובהמשך ניגש הלקוח לבחינה, התחזה לחברו באמצעות תעודת הזהות המזויפת  ופתר את הבחינה עבור חברו.
 • מעשה ההונאה נחשף, וכנגד השניים הוגש כתב אישום אשר ייחס ללקוח את העבירות הבאות:
  • קשר להונות – עבירה לפי סעיף 440 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
  • ניסיון קבלת דבר במרמה, עבירה לפי סעיפים 415 רישא + 25 לחוק העונשין.
  • זיוף, עבירה לפי סעיף 418 (אמצע) לחוק העונשין.
  • התחזות כאדם אחר במטרה להונות – עבירה לפי סעיף 441 רישא לחוק העונשין. 
 • התיק הפלילי נקבע לדיון בפני נשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז, כבוד השופטת עינת רון.

השלכותיה של הרשעה פלילית על חייו המקצועיים של הנאשם.

 • על השלכותיה הפוגעניות של הרשעה בפלילים והתנאים לסיום הליך פלילי ללא הרשעה ראו בעמוד: אי הרשעה | ביטול הרשעה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה.
 • בחזרה למקרה בו עסקינן; הלקוח עבר בהצלחה את כל המבחנים הנדרשים על מנת לקבל רישיון של סוכן פנסיוני ואלמנטרי, אולם לאור הגשת כתב האישום כנגדו לא קיבל רישיון. 
 • סעיף 9(ג)(2) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005 קובע:

"9(ג) הממונה רשאי לסרב לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף 5 או שבסעיף 6, לפי הענין, אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(2) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה".

 • הרשעתו של הלקוח בפלילים היתה חוסמת את דרכו לקבלת רישיון יועץ פנסיוני, שכן סעיף 5(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) קובע:

"תנאים לתן רישיון יועץ פנסיוני

5(א) הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא יחיד, אם ראה שהתקיימו לגביו כל אלה:

(3) הוא לא הורשע בעבירה".


האם ניתן לסיים הליך פלילי הנוגע לעבירות קשירת קשר להונות, זיוף תעודת זהות, התחזות כאדם אחר במטרה להונות במבחן אמיר"ם ללא הרשעה?

 • שאלת ההרשעה בפלילים בעבירות הנוגעות להתחזות, זיוף והונאה במבחן אמיר"ם נדונה בהרחבה בבית המשפט המחוזי בעפ"ג 59886-05-17, אשר פסק בעניין זה כדלקמן (ההדגשות שלנו):

"העבירות שביצעו המערערים חמורות במהותן ובנסיבות ביצוען. כאמור, מערער 2 נעתר לבקשתו של מערער 1, לפיה יתחזה למערער 1 ויבחֵן במקומו במבחן "אמיר"ם" באנגלית, המהווה אמת מידה בזיקה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה. מערער 1 העביר למערער 2 את רישיון הנהיגה שלו לתכלית זו. מערער 2 הציג עצמו בכזב בעת ביצוע מבחן האמיר"ם, כמערער 1, והשתתף במבחן.

חומרת המעשים נובעת, הן בהיבט הכללי של מעשי המרמה וההתחזות בכזב, כשלעצמם; והן, ובעיקר, לנוכח הפגיעה ב"טוהר הבחינות". סטייה מטוהר הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה פוגעת הן בערכים של יושר והגינות, הן בתוקף ומעמד התארים הניתנים על-ידי המוסדות, והן בשוויון בקרב הסטודנטים. העבירות שביצעו המערערים ראויות לגינוי והוקעה בדרך של הרשעה בדין; זאת לאור מהות המעשים והפגיעה האמורה בטוהר הבחינות, ולשם הרתעה אפקטיבית למניעת עבירות אלו – שקל יחסית לבצען וקשה לחשפן.

על-כן, מקובלת עלינו עמדת בית-משפט קמא, לפיה – בהתאם למבחן הראשון שנקבע בהלכת כתב, העבירות שביצעו המערערים בנסיבות ביצוען אינן מאפשרות "לוותר" על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האמורים.

את עמדתנו זו הבענו במקרה דומה, אמנם חמור בנסיבותיו מהמקרה שלפנינו, בעפ"ג (י-ם) 47627-12-16 משה אמר נ' מדינת ישראל (11.6.17). באותו מקרה בוצעו עבירות דומות, אגב התחזות באמצעות תעודת זהות מזויפת. ברע"פ 5949/17 משה אמר נ' מדינת ישראל (25.7.17), נדחתה בקשת רשות הערעור שהגיש אותו מערער.

עוד יצוין, כי במקרה דומה של קשירת קשר להונות בבחינת "אמיר"ם", וניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות (שלא באמצעות זיוף תעודות זהות או מסמך רשמי), אשר נדון בע"פ (חי') 17462-04-12 שואהנה נ' מדינת ישראל (6.9.12), נדחה ערעורו של המערער (סטודנט לראיית חשבון) על הרשעתו; כאשר בית-המשפט קבע כי בעבירות מסוג זה יש להעדיף את האינטרס הציבורי על-פני האינטרס האישי, ולנוכח אופיין של העבירות ונסיבות ביצוען יש להותיר את ההרשעה על כנה".


הסדר הטעון שגיבש עורך דין גיא פלנטר עם הפרקליטות – סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.

 • למרות עמדתו העקרונית של בית המשפט המחוזי שהוצגה לעיל, גיבש עורך דין פלילי גיא פלנטר עם פרקליטות מחוז מרכז הסדר טעון כדלקמן:
  • כתב האישום יתוקן באופן שתימחק העבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה ביחס ללקוח.
  • הלקוח יודה בעובדות כתב האישום מתוקן אולם בשלב זה לא יורשע.
  • עובר לטעונים לעונש יבקשו הצדדים מבית המשפט להפנות את הלקוח לשירות המבחן, לקבלת תסקיר אודותיו אשר יתייחס בין היתר גם לשאלת סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.
  • הצדדים יעתרו במשותף לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה תוך הטלת צו של"צ (שירות לתועלת הציבור).

בית משפט השלום בראשון לציון (הנשיאה, כב' השופטת עינת רון) אימץ את הסדר הטעון ופסק כי ההליך הפלילי יסתיים ללא הרשעה.

"בנסיבות המתוארות בתסקיר שירות המבחן ובנסיבות האופפות את העבירה נשןא כתב אישום זה אכן יש מקום לקבל את ההמלצות. אני מורה כי הנאשם לא יורשע בדינו…".

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום המתוקן שהוגש כנגד הלקוח וחברו המייחס ללקוח עבירות של קשר להונות, זיוף וכן התחזות כאדם אחר במטרה להונות, בהסדר הטעון שגיבש עו"ד פלילי גיא פלנטר עם הפרקליטות ובהחלטת בית משפט השלום בראשון לציון (הנשיאה, כב' השופטת עינת רון) לכבד את הסדר הטעון ולסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה פלילית (ללא פרטים מזהים של מי מהמעורבים).
 • בתיק זה ייצגו את הנאשם עורכי הדין גיא פלנטר וירדן זאבי ממשרדו.
 • המקרה פורסם בכתבה של זיו קריסטל באתר פוסטה: עובד בנק עבר בחינה באוניברסיטה על שם חבר שהתקשה באנגלית.

ת"פ 28164-12-17 בבית משפט השלום בראשון לציון לפני כבוד הנשיאה, השופטת עינת רון.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

קשירת קשר להונות | זיוף תעודת זהות | התחזות כאדם אחר במטרה להונות | אי הרשעה | ללא הרשעה | הימנעות מהרשעה | התחזות זיוף קבלת דבר במרמה: בחינות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | משרד עורכי דין פלילי | עורך דין פלילי בשפלה | עורך דין פלילי בראשון לציון | עו"ד פלילי בראשון לציון | בית משפט השלום בראשון לציון – ייצוג משפטי 

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קשירת קשר להונות, זיוף תעודת זהות, התחזות – אי הרשעה - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה