מחיקת רישום משטרתי של תיקי חקירה סגורים

5
(83)
מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי – ייעוץ וטיפול משפטי ע"י עורך דין פלילי


מחיקת רישום משטרתי

 • משרדנו עוסק בהגשת בקשות מחיקת רישום משטרתי.
 • קיימים שני מסלולים למחיקת רישום משטרתי, עליהם ניתן ללמוד בעמודים הבאים:
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו ובמסגרתו פעלנו בשני המישורים גם יחד על מנת להוביל למחיקת הרישום המשטרתי;
 • בעקבות בקשות שונות שהוגשו ע"י משרדנו – נמחקו רישומם של 3 תיקי משטרה סגורים (עבירות חבלה במזיד ברכב וכן גניבה) מרישומיה הפנימיים של המשטרה.

מקרה להמחשה – מחיקת רישום משטרתי אודות 3 תיקים סגורים ברישום המשטרתי

 • פרשה זו עוסקת בעובד ציבור המועסק באחד מרשויות האכיפה, אשר קידומו במסגרת השירות הציבורי נבלם בשל 3 תיקי חקירה סגורים שהיו רשומים על שמו ברישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • טיפול משפטי מקצועי של משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר הוביל למחיקת התיקים הסגורים מהרישום המשטרתי, לטיהור שמו, וכפועל יוצא – להסרת כל מגבלה על קידומו בשירות הציבורי.

על תיקי המשטרה הסגורים שהונצחו ברישומיה הפנימיים של המשטרה ונזקפו לחובתו של עובד הציבור

 • כפי שנראה מיד, במקרה זה, מחיקת הרישום המשטרתי אודות תיקי המשטרה הסגורים  – היה מאתגר במיוחד:
  • ראשית, בשל כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי; לחובותיו של לקוח זה עמדו 3 רישומים אודות תיקי משטרה סגורים שונים;
  • מעבר לכך, אחד מהרישומים המשטרתיים עסק בתיק חקירה חדש יחסית (הלקוח פנה למשרדנו למחיקת הרישום המשטרתי כשנה ו- 9 חודשים בלבד לאחר סגירת תיק זה);
  • ולבסוף, מהות העבירות בהן נחשד הלקוח בתיקים הסגורים ומידת חומרתן הקשו אף הם על מחיקת הרישומים המשטרתיים; אחד מתיקי החקירה עסק בעבירה מסוג פשע – חבלה במזיד ברכב (עבירה שדינה המקסימלי 5 שנות מאסר) בעוד שני תיקים אחרים אמנם עסקו בעבירות מסוג עוון – גניבה (עבירה שדינה המקסימלי 3 שנות מאסר) אולם במהותן הצביעו על חוסר יושר ומרמה, מה גם שהיה מדובר בשני מקרים שונים בהם נפל על הלקוח חשד כי שלח ידו ברכושם של אחרים. אחד מתיקי החקירה אף נסגר בזמנו בעילת סגירה פוגענית יחסית (חוסר ראיות, שפירושה – כי נותר ספק בחפותו של החשוד) כך שעל פני הדברים, התקיים אינטרס ציבורי בשמירת הרישומים המשטרתיים ולא במחיקתם.
 • ואלו שלושת התיקים הסגורים שנמחקו מהרישום המשטרתי כתוצאה מהטיפול המשפטי שהעניק משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר ללקוח:
  • תיק חקירה משטרתי של משרד אח"מ אשקלון לכיש העוסק בחשד לעבירה של חבלה במזיד ברכב, בניגוד לסעיף 413ה לחוק העונשין, תשל"ז – 1977. התיק נסגר ביום בעילה של חוסר ראיות.
  • תיק חקירה משטרתי של תחנת אשקלון העוסק בחשד לעבירה של גניבה, בניגוד לסעיף 384 לחוק העונשין. התיק נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור.
  • תיק חקירה משטרתי של תחנת ראשון לציון שפלה, אף הוא עוסק בחשד לעבירה של גניבה. גם תיק זה נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בתדפיס  "רישום משטרתי – תיקים סגורים" של הלקוח, הכולל את שלושת הרישומים המשטרתיים שבסופו של יום נמחקו בעקבות הטיפול המשפטי של משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר (ללא פרטים מזהים של הלקוח כמובן).

מחיקת רישום משטרתי באמצעות שינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה

 • במקרה זה, בשל כמות הרישומים המשטרתיים הגדולה יחסית והעובדה שאחד התיקים (זה העוסק בחשד לחבלה במזיד ברכב) הינו רישום משטרתי חדש יחסית, הנוגע לעבירה חמורה יחסית, ואשר נסגר תוך הטלת ספק בחפותו של הלקוח, בחר עו"ד פלנטר לטפל במחיקת הרישומים המשטרתיים באופן מדורג.
 • תחילה טיפל עו"ד פלנטר במחיקת הרישום המשטרתי העוסק בחשד לחבלה במזיד ברכב שנסגר ב- 2011 בעילה של חוסר ראיות. המסלול היחיד למחיקתו של רישום משטרתי זה היה לשנות את עילת סגירת תיק החקירה לחוסר אשמה, שכן תיק פלילי שנסגר מחוסר אשמה נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • הקושי בשינוי עילת סגירת תיק החקירה מחוסר ראיות לחוסר אשמה – שעל החשוד לשכנע (על בסיס ראיות) שלא נותר ספק בחפותו.
 • בשורה של פסקי דין אימץ בית המשפט העליון את המבחן לפיו, כאשר הראיות הקיימות משאירות ספק סביר בחפותו של החשוד, יש הצדקה לסגור את התיק "מחוסר ראיות" ולא "מחוסר אשמה" (ראו למשל בעניין זה: בג"צ 1993/03, התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה, תק-על 2003(3), 1982, עמ' 2032; בג"צ 4539/92, קבלרו נ' היועץ המשפטי, פ"ד נ(3) עמ' 50, 54-55).
 • נוכח מבחן זה, פעל משרדנו לשכנע את הגורם המוסמך, כי לא נותר ספק בחפותו של אותו עובד ציבור, ולפיכך, יש לשנות את עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה".
 • לצורך כך, קיבל משרדנו ממשטרת ישראל את מלוא חומר החקירה בתיק זה, ניתח אותו, אסף ראיות הגנה והגיש בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה ל"חוסר אשמה", וכפועל יוצא – למחיקת הרישום המשטרתי של תיק זה.
 • משטרת ישראל התייחסה לבקשתנו כערעור על עילת סגירת התיק ולאחר עיון מחודש בתיק ובבקשתנו החליט ראש לשכת חקירות לכיש להיענות לבקשתו של עו"ד פלילי גיא פלנטר ולשנות את עילת הסגירה ל"אין אשמה פלילית".
 • בקובץ בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטתו של ראש לשכת חקירות לכיש להיענות לבקשתנו ולשנות את עילת הסגירה של התיק המשטרתי לחוסר אשמה.
 • לפרטים נוספים אודות אופיו של טיפול משפטי זה ראו: שינוי עילת סגירת תיק חקירה לחוסר אשמה.

מחיקת רישום משטרתי באמצעות ביטול רישומי משטרה אודות 2 תיקי חקירה סגורים שנותרו

 • משנמחק הרישום המשטרתי העדכני יחסית, בעבירה החמורה ביותר אשר בה נחשד הלקוח, עבר משרדנו לטפל בשני הרישומים המשטרתיים הישנים יותר שנותרו ברישום המשטרתי – בחשד לעבירות גניבה, תיקים אשר נסגרו בעילה של העדר עניין לציבור.
 • עו"ד פלילי גיא פלנטר פנה לגורם המוסמך בבקשה לביטול הרישום המשטרתי בשני התיקים וכעבור כחודש בלבד נתקבלה תשובה מראש חוליית ביטול רישום לפיה הוחלט על ידי הגורמים המוסמכים על פי חוק (ראש אגף החקירות והמודיעין או ראש מדור מידע פלילי) לבטל את הרישומים המשטרתיים (תיקים סגורים) שעל שמו של הלקוח.
 • באדיבותה, הבהירה משטרת ישראל במסגרת תשובתה' כי במידה והוחלט לבטל רישומים משטרתיים, הם לא יופיעו עוד, ומידע על רישומים אלה, לא יועבר גם לגורמים הזכאים לקבל מידע על תיקים סגורים.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בתשובת משטרת ישראל בדבר ביטול הרישום המשטרתי.
 • לפרטים נוספים אודות אופיו של טיפול משפטי זה ראו: ביטול רישום משטרתי.

סוף דבר – כל רישומי המשטרה בגין תיקי חקירה סגורים – נמחקו מרישומיה הפנימיים של המשטרה

 • המקרה שהוצג כאן ממחיש כיצד טיפול משפטי מקצועי, של עו"ד פלילי הבקיא ברזי מחיקת רישום משטרתי, הוביל למחיקת רישום משטרתי אודות 3 תיקים סגורים, וכפועל יוצא – לטיהור שמו של אותו עובד ציבור ולהסרת כל מגבלה לקידומו במסגרת השירות הציבורי.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – טיפול משפטי בבקשות מחיקת רישום משטרתי


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום משטרתי – תיקי משטרה סגורים | עבירות בקשר לרכבחבלה במזיד ברכב | עורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | משרד עורכי דין פלילי | עורך דין פלילי בשפלה | עורך דין פלילי בראשון לציון | עו"ד פלילי בראשון לציון | קבלת תדפיס מידע פלילי / הנפקת תעודת מידע פלילי


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 83

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות נוספות למחיקת רישום משטרתי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה