עבירות בקשר לרכב – ייעוץ וייצוג משפטי. מקרה המחשה – גניבת רכב – ביטול כתב אישום.

5
(5)
עבירות בקשר לרכב - ייעוץ וייצוג משפטי.

עבירות בקשר לרכב – ייעוץ + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי גיא פלנטר.


עבירות בקשר לרכב – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי מעורך דין פלילי.

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לחשדות ולאישומים של עבירות בקשר לרכב, בכל רחבי הארץ.
 • בעמוד זה אנו מציגים מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו – אישום בעבירה של גניבת רכב שהסתיים בביטול כתב האישום.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים נוספים בהם הענקנו ייצוג משפטי בעבירות בקשר לרכב כגון גניבת רכב, חבלה במזיד ברכב ועוד.

קצת על עבירות בקשר לרכב.

הרקע לענישה המחמירה בעבירות בקשר לרכב.

 • סימן ה' 1 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 שכותרתו "עבירות בקשר לרכב" קובע ענישה מחמירה לעבירות הקשורות ברכב, כגון גניבת רכב, פריצה לרכב, חבלה במזיד ברכב, מסחר ברכב גנוב או מסחר בחלקי חילוף גנובים.
 • עוד באמצע שנות ה- 90, במסגרת פרשת עימאד גנימאת (בקשות שונות פלילי מס' 537/95), עמד בית המשפט העליון על חומרתה של עבירת גניבת רכב, ועל התיקון שהכניס המחוקק במגמה לטפל בעבירות בקשר לרכב;

"…לא יחלוק איש על כך שהעבירות של גניבת רכב וגניבה מרכב הפכו "מכת מדינה" – "המכה האחת עשרה" כפי שכונתה באחת ההחלטות (בש"פ 5537/94). הגיעו הדברים כדי כך שהמחוקק אף הוא התערב, ובשנת תש"ן- 1990הוסיף לחוק העונשין, תשל"ז-1977, חטיבת עבירות מיוחדת הקרויה "עבירות בקשר לרכב" (סעיפים 413א עד 413יג שהוספו בחוק העונשין (תיקון מס' 28) תש"ן-1990).

הוראות חוק אלו כולן יוחדו לעבירות ברכב, והעונשים שנקבעו בצדן הוחמרו באורח ניכר משהיו בעבר (לעניינו של חוק זה ראה דברי ההסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 32), תש"ן-1989, בעמ' 2426).

כך, למשל, החוק שנקבע בצד העבירה של גניבת רכב הוא שבע שנות מאסר. כולנו ידענו כי רבים מכלי הרכב הנגנבים – אפשר רובם המכריע – הולך אל "משחטות רכב" לפירוקם לגורמים, ועל-כן קבע המחוקק עונש מיוחד וחמור בצד העבירה הקרויה "מסחר ברכב או בחלק גנובים" – עשר שנות מאסר (סעיף 413יא לחוק העונשין).

תיקון החוק בשנת 1990 הועיל, ככל הנראה, אך במעט, והמכה האחת-עשרה ממשיכה וחובטת בחוזקה בחברה בישראל; ואם בתחילתה ייסרה היא אותנו בשוטים הנה כיום מייסרת היא אותנו בעקרבים. הנה כי כן, כך למדנו…בישראל נגנבת מכונית, בממוצע, כל כעשרים דקות. עד כאן – נפוצותה של העבירה המכה בנו מכל עבר.

לא נדע מה טעם כך נפוצה העבירה, ומדוע רבה היא והולכת. לא שמענו על כך טיעון, וממילא אין אנו מצויים אלא בתחום ההשערות (תזכורת: הגונב לא יגנוב אלא אם במחילה ובסתר ימתין לו מקבל רכוש גנוב; ומקבל רכוש גנוב לא ימתין לגנב אלא אם יימצא קונה ממנו). ואולם, השכל הישר וניסיון החיים יורונו, כי ביצועה של העבירה אינו קשה כלל ועיקר (שעת לילה; הרחוב נם את שנתו; מבט לימין, מבט לשמאל; ניפוץ זגוגית; חיבור חוטים; נסיעה מהירה); כי הסיכון שמא יילכד הגנב אינו רב יתר על המידה; כי ה"תשואה" הצפויה מן הגניבה רבה מן הסיכון; וכנגזר מכל אלה: כי המדובר ב"מקצוע" שסוגי אנשים מסוימים יסברו כי ראוי להיספח אליו – בין היספחות של קבע בין היספחות לשעה – וכי ראוי להוסיף ולהתמיד בו.

לשון אחר: מהותה של העבירה בתורת שכזו, ושכיחותה בחיינו, מלמדות – כשהן לעצמן – על סבירות כי הגונב רכב יאמר לחזור על מעשהו. ובלשון החוק: הגונב רכב "קיים יסוד סביר לחשש" כי ימשיך בעיסוקו. כך הוא, כך ימשיך ויהיה, והכול עד אם יחול שינוי עקרוני במערכת השיטור, האבטחה והענישה".


הערכים המוגנים הנפגעים מביצוע עבירות בקשר לרכב.

 • לא אחת פסקו בתי המשפט בישראל, כי הערכים המוגנים הנפגעים מביצוע עבירות בקשר לרכב הם שמירה על קניינו של אדם והגנה על פרטיותו ותחושות ביטחונו של הפרט.
 • מעבר לפגיעה בפרט שרכושו נגזל או ניזוק, בעבירות בקשר לרכב, כך פסקו בתי המשפט, יש פגיעה בכלכלת המדינה והציבור כולו באופן שפוליסות הביטוח של המכוניות מתייקרות עקב ריבוי תביעות. 

עבירות בקשר לרכב – הוראות חוק העונשין.

גניבת רכב.

413ב. (א) הגונב רכב, דינו – מאסר שבע שנים.

          (ב) הנוטל רכב ללא רשות מבעליו, והוא מעבירו למקום אחר או לאדם אחר בנסיבות המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעליו, אף אם עשה כל אחד מאלה על-ידי אחר, דינו כדין גונב רכב.

שימוש ברכב ללא רשות.

413ג. הנוהג, משתמש או מעביר ממקום למקום, רכב ללא רשות מבעליו, ונוטש אותו במקום ממנו נלקח או בסמוך אליו, דינו – מאסר שלוש שנים; עושה כן ונוטש את הרכב בכל מקום אחר, דינו – מאסר חמש שנים.

גניבה מרכב או פירוק רכב.

413ד.  (א) הגונב דבר מתוך רכב, דינו – מאסר שלוש שנים.

          (ב) המפרק חלק מרכב ללא רשות מבעליו, בין אם החלק מחובר לרכב דרך קבע בין אם לאו, דינו – מאסר חמש שנים.

          (ג) העושה כאמור בסעיף קטן (ב) ביודעו שהרכב גנוב, דינו – מאסר שבע שנים.

חבלה במזיד.

413ה. ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו – מאסר חמש שנים.

פריצה לרכב.

413ו. הפורץ רכב או מתפרץ לרכב, דינו – מאסר שלוש שנים; עשה כן בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו – מאסר שבע שנים.

החזקת מכשירי פריצה.

413ז. מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לרכב ואין לו הסבר סביר לכך, דינו – מאסר שלוש שנים.

גניבה או זיוף של מסמך.

413ח. הגונב או מזייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר –

(1)   המסמך קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב; או

(2)   המעשה נעשה כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו – מאסר חמש שנים.

שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב.

413ט. המזייף או מטשטש סימני זיהוי של רכב, או של חלק של רכב, או עושה מעשה המקשה על זיהוים, דינו – מאסר שבע שנים.

קבלת רכב או חלק גנובים.

413י. המקבל בעצמו או על-ידי אחר רכב או חלק של רכב ביודעו שהרכב או החלק הושגו בעבירה לפי סימן זה, או הנוטל עליו, בעצמו, על-ידי אחר, או ביחד עם אחר, את השליטה ברכב או בחלק כאמור, דינו – מאסר שבע שנים.

מסחר ברכב או בחלק גנובים.

413יא. העוסק ביודעין במכירה, בקניה, בפירוק או בהרכבה של רכב גנוב, או של חלק גנוב של רכב, דינו – מאסר עשר שנים.

 פסילה מהחזקת רשיון.

413יב. הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה, לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע.


מקרה להמחשה שטופל במשרדנו – גניבת רכב לפי סעיף 413ב לחוק העונשין – ביטול כתב אישום.

 • כעת אנו עוברים להציג מקרה להמחשה אשר טופל במשרדנו במסגרתו הובלנו לביטול כתב אישום בעבירה של גניבת רכב.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות נוספות של מקרים בהם טיפלו בעבירות בקשר לרכב.

בית משפט השלום תל אביב - יפו מורה על ביטול כתב אישום - עבירות בקשר לרכב: גניבת רכב, סעיף 413ב חוק העונשין

ביטול כתב אישום: עבירות בקשר לרכב: גניבת רכב, סעיף 413ב חוק העונשין. בתמונה: בית משפט השלום תל אביב – יפו שם בוטל כתב האישום.


כתב האישום שהוגש כנגד הנאשם לבית משפט השלום בתל אביב – אישום בגניבת קטנוע.

 • כנגד אדם ללא עבר פלילי, קבלן בניין במקצועו, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גניבת רכב, בניגוד לסעיף 413ב לחוק העונשין.
 • על פני הנטען בעובדות כתב האישום, גנב הנאשם קטנוע מסוג סאן יאנג ברמת השרון, בכך שהעמיס את הקטנוע על רכב אחר ונסע עימו מן המקום, בכוונה לשלול אותו שלילת קבע מבעליו.
 • במסגרת החקירה הפלילית נאספו לכאורה ראיות חותכות בדבר אשמתו של הנאשם בגניבת הקטנוע לרבות עדותו של בעל הקטנוע שלא התיר לנאשם ליטול את הקטנוע וכי הקטנוע היה נעול בשרשרת, עדותה של עדת ראיה אובייקטיבית (שכנה) שראתה את הנאשם מעמיס ביחד אחרים את הקטנוע על רכב אחר ו"מלכת הראיות" – הודאתו של הנאשם עצמו, אשר הודה בכך שנטל את הקטנוע ללא רשות מבעליו, והעבירו למקום אחר מתוך כוונה שלא להחזירו לבעליו.
 • במסגרת החקירה המשטרתית אף הוברר, כי הנאשם העביר את הקטנוע לאדם אחר, ולא ניתן להשיבו לבעליו החוקיים.
 • בהסתמך על הראיות המוצקות שברשותה, האשימה התביעה המשטרתית את הנאשם בעבירה פלילית של גניבת רכב, בניגוד לסעיף 413ב לחוק העונשין.
 • בהתחשב בחומרת העונש המקסימלי הקבוע לצד העבירה של גניבת רכב, העומד על 7 שנות מאסר כמו גם העובדה שעבירות של גניבת רכב הפכו ל"מכת מדינה", הודיעה התביעה המשטרתית לנאשם בכתב האישום על עמדתה העונשית בתיק זה, קרי – שישנה אפשרות שתעתור למאסר בפועל בנוגע לנאשם.

בעקבות ייצוג משפטי של משרדנו – ביטול כתב האישום על ידי בית משפט השלום בתל אביב.

 • כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בתל אביב ונקבע לדיון בפני כבוד השופטת הדסה נאור. בשלב זה פנה הנאשם לעורך דין פלילי גיא פלנטר, על מנת שיעניק לו ייצוג משפטי במשפט הפלילי.
 • לאחר איסוף ראיות מצד ההגנה, נפגש עורך דין פלילי גיא פלנטר עם גורם מוסמך ביחידת תביעות תל אביב של משטרת ישראל, וגיבש הסכמה עם התביעה המשטרתית לפיה, בכפוף לכך שהנאשם יפצה את המתלונן, תחזור בה משטרת ישראל מכתב האישום, וכתב האישום יבוטל.
 • משפיצה הנאשם את המתלונן, ביקש עו"ד פלילי גיא פלנטר, בהסכמת התביעה המשטרתית, לבטל את כתב האישום.
 • לאור הסכמת משטרת ישראל, הורה בית משפט השלום בת"א (כב' השופטת הדסה נאור) על מחיקת כתב האישום, גניזת התיק וביטול הדיון שהיה קבוע בהמשך.
 • משבוטל כתב האישום כנגד הקבלן, לא הוכתם שמו בפלילים ונסללה דרכו לקבל תעודת יושר.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד הנאשם (ללא פרטים מזהים כמובן) ובהחלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופטת הדסה נאור) בדבר ביטול כתב האישום.

תיק פלילי בבית משפט השלום בתל אביב – יפו, בפני כב' השופטת הדסה נאור.


לקריאה נוספת.


עבירות בקשר לרכב – דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו.

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים נוספים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי בעבירות בקשר לרכב.

עורכי דין פליליים

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | ייצוג במשפט פלילי | ייעוץ משפטי פלילי | ביטול כתב אישום | עבירות בקשר לרכב | ארכיון עבירות בקשר לרכב | גניבת רכב | עבירות גניבה – ייצוג משפטי | ארכיון בית משפט השלום בתל-אביב – יפו | עורך דין פלילי בתל אביב | עו"ד פלילי בתל-אביב | כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עבירות בקשר לרכב - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה