קבלת ערר על החלטת פקיד רישוי נשק שלא לאשר רישיון נשק, בשל העדר כשירות נפשית

4.8
(11)

משרדנו עוסק בכל הנוגע לרישיון נשק ומגיש מטעם לקוחותיו ערר על החלטת פקיד רישוי נשק בענייני רישוי נשק. בעמוד זה:

 • נשיב בקצרה לשאלות הנוגעות לדרישה לעבור בדיקת כשירות נפשית, כתנאי לקבלת רישיון נשק.
 • נציג דוגמא למקרה בו התקבל ערר שהגשנו, מטעם לקוח המשרד, שבקשתו לקבל רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני סורבה ע"י הרשות המוסמכת, לאחר שפסיכולוג אליו הופנה סרב לתת לו אישור כשירות נפשית. כתוצאה מקבלת הערר שהגשנו, אושרה בקשתו של הלקוח לקבל רישיון נשק ארגוני.

כשירות נפשית לקבל רישיון נשק - קבלת ערר על סירוב לאשר רישיון נשק

כשירות נפשית לקבל רישיון נשק – קבלת ערר על סירוב לאשר רישיון נשק


כשירות נפשית לקבל רישיון נשק

 • מאבטחים ובעלי רישיון נשק ארגוני לא רשאים לבצע את ההכשרה הנדרשת לקבלת רישיון לנשק, מבלי שעברו בהצלחה בדיקת כשירות נפשית אצל פסיכולוג מורשה.
 • אותם מבקשי רישיון נשק שנמצאו בלתי כשירים בבדיקת הכשירות הנפשית – לא יקבלו רישיון נשק.
 • יחד עם זאת, פסילה בשל אי כשירות נפשית איננה סוף פסוק – וניתן להגיש באמצעות משרדנו ערר על דחיית הבקשה או על ביטול הרישיון לכלי ירייה, בשל העדר אישור כשירות נפשית.

מה הבסיס החוקי לדרישת בדיקת כשירות נפשית, כתנאי לקבלת רישיון נשק?

 • ב- 2015 נכנס לתוקף תיקון מספר 17 לחוק כלי ירייה,, שהוסיף את הדרישה לקבל אישור כשירות נפשית, כתנאי לקבלת רישיון נשק, ביחס לחלק מהמבקשים, שמפורטים בחוק.
 • ואלו הוראות החוק בעניין זה בסעיף 11ב1 – שכותרתו "כשירות נפשית":

"(א) לא יינתן רישיון, כמפורט בתוספת השנייה, להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי ירייה מאת פסיכולוג מומחה קליני, רפואי, שיקומי או תעסוקתי, שאישר השר, בהתאם לאמות מידה שהורה עליהן לאחר התייעצות עם שר הבריאות; תוקף אישור כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שש שנים".


על מי חלה חובה לעבור בדיקת כשירות נפשית, כתנאי לקבלת רישיון נשק?

 • על פי דין, החובה לעבור בהצלחה בדיקת כשירות נפשית כתנאי לקבלת רישיון נשק, חלה על המבקשים הבאים:
  מאבטחים (שומרים חמושים).
 • המבקשים לקבל רישיון נשק ארגוני – כלומר – המבקשים רישיון נשק מיוחד, בארגונים המפורטים בחוק.

מתי מתעוררת החובה לבצע בדיקת כשירות נפשית?

 • החובה לבצע בדיקת כשירות נפשית, מתעוררת בשלושה מצבים:
 • בעת הגשת הבקשה לרישיון נשק חדש;
 • בחידוש רישיון הנשק.
 • בחלוף שש שנים ממתן אישור כשירות נפשית אחרון (תוקף אישור הכשירות הנפשית לשש שנים).

מי מפנה את המבקש לבדיקת כשירות נפשית?

 • במסגרת תהליך הגשת הבקשה לרישיון נשק או לחידוש רישיון נשק מופנה המבקש על ידי חברת השמירה או המטווח לבדיקת כשירות נפשית.

מה קורה אם למבקש יש קושי לבצע את בדיקת הכשירות הנפשית בעברית?

 • בטופס ההפניה לבדיקת הכשירות הנפשית לצורך רישוי נשק נרשם מפורשות, כי במידה ולדעת המבקש הוא יתקשה לעשות את מבחני הערכת המסוכנות בעברית, מתבקש המבקש לבדוק עם המכון הפסיכולוגי האם הוא ערוך לעשות לו את המבחן בשפתו.

בתוך כמה זמן חייבים לבצע את בדיקת הכשירות הנפשית?

 • תוקף ההפניה לבדיקת הכשירות הנפשית הוא 90 יום בלבד.
 • משחלף מועד זה יחויב המבקש להתחיל את כל התהליך מחדש.

מי מבצע את בדיקת הכשירות הנפשית?


מה עושים בבדיקת הכשירות הנפשית לרישיון נשק?

 • תהליך האבחון הפסיכולוגי כולל מבחנים אותם מבצעים באמצעות מענה לשאלונים ממוחשבים וכן – ראיון פסיכולוגי.
 • תחילה נבחן הנבדק במשך שעתיים במתן תשובות לשאלונים ממוחשבים.
 • לאחר מכן נערך לנבדק במשך כשעה ראיון קליני פרטני, על-ידי פסיכולוג מומחה הנמנה על רשימת הפסיכולוגים המורשים לאשר כשירות נפשית לרישיון נשק.

ערר על החלטת פקיד רישוי שלא לאשר רישיון נשק בשל העדר אישור כשירות נפשית

נסיבותיו האישיות של הלקוח – ללא רקע נפשי

 • פרשה זו עוסקת באזרח אשר שירת שירות צבאי מלא בתפקיד מבצעי, כלוחם במקצוע גשש, התנדב במשך מספר שנים במשטרת ישראל, ללא כל עבר נפשי, שמעולם לא נזקק לטיפול נפשי.
 • לבקשתו לקבל רישיון כלי ירייה ארגוני, צרף הלקוח אישור מטעם רופא המשפחה שלו, אשר עיין בתיקו הרפואי האישי ואישר בטופס המתאים, שלא מצא כל בעיה רפואית או נפשית שיש בה מניעה לנשיאת נשק.
 • זמן קצר לפני בדיקת הכשירות הנפשית שלו, סיים הלקוח שירות צבאי קרבי, כאשר מפקדיו העריכו אותו כ:

"…אדם ערכי, חרוץ, צנוע, עצמאי במילוי תפקידו, עובד באופן יסודי, מצטיין במילוי תפקידו, משמש דוגמא אישית לזולת… מדובר בחייל מצטיין אשר בצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר, תרומה אדירה למערך הגששים, אחראי, יוזם, מגדיל ראש בכל משימה…".


דחיית בקשה לקבל רישיון נשק ארגוני, בשל העדר אישור כשירות נפשית

 • מאחר והלקוח ביקש לקבל רישיון נשק ארגוני, הופנה הלקוח לבדיקת כשירות נפשית לצורך רישוי כלי ירייה.
 • להלן צילום של ההפניה לבדיקת כשירות נפשית, תוך הסתרת פרטיו המזהים של הלקוח:
הפניה לבדיקת כשירות נפשית לצורך רישוי נשק

הפניה לבדיקת כשירות נפשית לצורך רישוי כלי ירייה.

 • הלקוח נפגש עם הפסיכולוג אליו הופנה, שהתבקש לחוות דעתו בדבר כשירותו הנפשית של הלקוח.
 • לאחר שהלקוח ביצע מבחנים ונערך לו ראיון אישי, סירב הפסיכולוג להעניק ללקוח אישור כשירות נפשית.
 • כתוצאה מסירוב זה, החליטה הרשות המוסמכת לדחות את בקשתו של הלקוח לקבל רישיון לנשיאת נשק ארגוני.

קבלת ערר על החלטת פקיד רישוי נשק שלא לאשר רישיון נשק, בשל העדר כשירות נפשית

 • על פי דין, מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת, רשאי להגיש עליה ערר בכתב בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה.
 • בשלב זה פנה הלקוח למשרדנו על מנת שנעניק לו ייצוג משפטי בערר על החלטת פקיד רישוי נשק.
 • בעקבות הגשת הערר כונסה וועדת מומחים, אשר הזמינה את הלקוח להופיע בפניה בלשכת רישוי כלי ירייה במחוז תל אביב:  
זימון לוועדת ערר בעניין כשירות נפשית לקבל רישיון נשק

זימון לוועדת ערר בעניין כשירות נפשית לקבל רישיון נשק

 • ממצאי בדיקת הפסיכולוג שבדק את הלקוח ביחד עם הערר שהגשנו הועברו לוועדת המומחים שקבעה, לאחר שהלקוח הופיע בפניה, כי על פי התרשמותה, לא קיימים אצל הלקוח גורמי סיכון שמצדיקים את פסילתו והמליצה לאשר ללקוח לקבל רישיון לכלי ירייה.
 • לאור קבלת המלצת ועדת המומחים לאשר ללקוח רישיון נשק, החליט הממונה בערר לקבל את הערר, ולאפשר ללקוח לעבור הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני.
 • להלן ההחלטה לקבל את הערר שהגיש משרדנו:
כשירות נפשית לקבל רישיון נשק - קבלת ערר

כשירות נפשית לקבל רישיון נשק – קבלת ערר שהגיש משרדנו

 • בערר זה, כמו בעררים רבים אחרים, טיפל עורך דין עמנואל טראץ', המרכז במשרדנו את תחום רישוי הנשק.

רישוי נשק – תחומי הטיפול שלנו


דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפלנו

 • בעמוד ערר על ביטול רישיון נשק תמצאו דוגמאות לעררים שהתקבלו על החלטות לבטל או שלא לחדש רשיונות נשק.
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו קישורים:
  • למידע נוסף אודות רישוי כלי ירייה;
  •  לדוגמאות נוספות למקרים בהם הוביל משרדנו לקבלת רישיון לנשק, חידוש רישיון נשק והחזרת נשק מהמשטרה.

גיא פלנטר משרד עורכי דין 

רישיון נשק – ייצוג משפטי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

רישיון נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון אקדח | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון נשק | החזרת רישיון אקדח | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערעור על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשק | ערר על ביטול רישיון נשק


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.8 / 5. כמות הצבעות 11

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו ברישיון נשק והחזרת נשק מהמשטרה:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה