אי הרשעת תאגיד שניהל עסק ללא רישיון וביטול כתב האישום שהוגש נגד מנהלי התאגיד

5
(5)

אי הרשעת תאגיד – ניהול עסק ללא רישיון; בוטלה הרשעת תאגיד שניהל עסק ללא רישיון.

 • בית המשפט השלום בפתח תקווה בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים (כבוד השופט נחום שטרנליכט) מאמץ הסדר טעון שגיבש משרדנו עם נציגת היועץ המשפטי לממשלה ומורה לסיים את עניינו של תאגיד (ספק של משרד הביטחון), בקביעה כי למרות שביצע עבירה פלילית של ניהול עסק ללא רישיון, ההליך הפלילי יסתיים באי הרשעת התאגיד.

אי הרשעת תאגיד | ניהול עסק ללא רישיון

אי הרשעת תאגיד | ניהול עסק ללא רישיון


 • בהמשך, על בסיס הסכמת הצדדים, ביטל בית המשפט את כתב האישום שהוגש כנגד שני מנהלי התאגיד וייחס להם עבירה של ניהול עסק ללא רישיון.

ביטול כתב אישום שהוגש כנגד מנהלי התאגיד | ניהול עסק ללא רישיון.

ביטול כתב אישום שהוגש כנגד מנהלי התאגיד | ניהול עסק ללא רישיון.


תחילת הפרשה: כתב האישום שהוגש כנגד התאגיד ושני מנהליו – ניהול עסק ללא רישיון.

 • פרשה זו עוסקת בתאגיד הנותן שירותי קבלנות למשרד הביטחון וליחידות שונות בצה"ל.
 • כנגד התאגיד ושני מנהליו הוגש כתב אישום פלילי המייחס לשלושת הנאשמים עבירה של ניהול עסק ללא רישיון, בניגוד לסעיפים 4, 14 ו- 15 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 ולפי פריט 10.9 מהתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג – 2013.
 • על פי הנטען בעובדות כתב האישום, מאז חודש ינואר 2016, עסקו הנאשמים ללא רישיון בעסק טעון רישיון.
 • כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים ונקבע לדיון לפני כבוד השופט נחום שטרנליכט.
 • בשים לב לראיות החותכות שהחזיקה המאשימה (עיריית ראש העין) להוכחת האישום, כפירה באישום היתה מובילה לשמיעת הראיות, להרשעתם בפלילים של כל הנאשמים, לקנסות כבדים ולצו סגירה.
 • בשל אופי עיסוקיהם, הרשעה בפלילים היתה גורמת לנאשמים נזקים כבדים.
 • עם הגשת כתב האישום כנגדם, החליפו הנאשמים ייצוג משפטי והסמיכו את משרדנו להעניק להם ייצוג משפטי בהליך הפלילי.

אודות מוסד אי ההרשעה, ראו בהרחבה בקישורים הבאים.


אי הרשעת תאגיד – האם ניתן לסיים הליך פלילי כנגד תאגיד באי הרשעה?

 • השאלה האם ניתן להחיל את הוראות הדין שעניינן אי הרשעה על תאגיד שנמצא אחראי בפלילים עמדה במוקד הדיון בבית המשפט העליון ברע"פ 8487/11, אשר השיב עליה בחיוב.
 • בפסק דינו, חזר בית המשפט העליון על ההלכות המוכרות לעניין סיום הליך פלילי באי הרשעה. בכל הנוגע לשאלת אי הרשעת תאגיד פסק ביהמ"ש העליון בין היתר כדלקמן (כב' השופט רובינשטיין, ההדגשה שלנו):

"הרשעת תאגיד עלולה – במקרים מסוימים – לפגוע במוניטין העסקי שרכש, דבר שעלולות להיות לו השלכות על עתידו העסקי. ככלל, במישור האזרחי, הזכות לשם טוב עומדת לתאגיד כשם שעומדת היא לאדם בשר ודם, והפגיעה בה עלולה להביא, בשינויים המתחייבים, לגיבושה של עילת תביעה…".

"…במישור הפלילי, הרשעה בפלילים כשלעצמה עלולה להסב נזק לתאגיד. בפגיעה בשמו הטוב של התאגיד יש – למצער בכוח ואולי גם בפועל – כדי לפגוע ברצונם של אחרים להתקשר עמו, כגון עובדים, לקוחות ובעלי עניין…".

"בפסיקת בית משפט זה נקבע בעבר, כי כשם שנושא תאגיד באחריות הפלילית, ראוי עקרונית כי יעמדו לו אותן הגנות שהחוק מקנה לאדם בשר ודם…". 

השאלה היא האם הטעמים להימנעות מהרשעת אדם מתקיימים – ויכול שבשינויים המתחייבים – גם אצל תאגיד.

כפי שראינו, כאשר בעבריין בשר ודם עסקינן, מקום שאין יחס סביר בין הפגיעה שההרשעה תסב לעבריין לבין חומרתה של העבירה, ישקול בית המשפט לבכר את שיקומו על פני יתר שיקולי הענישה… ואכן, כפי שהובהר, הרשעה בפלילים עלולה לפגוע בתאגיד, ודומה כי אין מניעה מבחינת חומרתה ותוצאותיה של פגיעה זו מקום שבנעלי העבריין ניצב תאגיד. ועוד, כשם שניתן לבחון את חומרתה של עבירה שעבר אדם בשר ודם, ניתן לבחנה מקום שנעברה על-ידי תאגיד. משכך, ראוי באופן עקרוני, כי האפשרות להימנע מהרשעה תעמוד לתאגיד, כשם שעומדת היא לאדם בשר ודם."


אילו עונשים ניתן לגזור על תאגיד שסיים הליך הפלילי באי הרשעה?

 • בשל ההבדלים בין נאשם בשר ודם ותאגיד, התעוררה השאלה איזה עונשים ניתן לגזור על תאגיד שבית המשפט נמנע מהרשעתו.
 • בדיוק על שאלה זו השיב בית המשפט העליון בדנ"פ 8062/12:
  • על תאגיד שלא הורשע, אף שנמצא אחראי בפלילים, ניתן להטיל התחייבות להימנע מעבירה ללא סנקציה נוספת, או לצד חיוב בתשלום פיצוי.
  • לעומת זאת, פיצוי בצד אי הרשעת תאגיד עשוי לבוא רק בצירוף התחייבות להימנע מעבירה.
  • אין אפשרות על פי הדין הקיים להטיל על תאגיד צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, בין אם הורשע ובין אם לאו.
 • יתרה מכך, לא ניתן לגזור על תאגיד שסיים הליך פלילי באי הרשעה קנס כספי.

הסדר טעון שהוביל לאי הרשעת התאגיד ובהמשך, לביטול כתב האישום כנגד מנהלי התאגיד.

 • כאמור, עם הגשת כתב האישום כנגדם לבית משפט השלום בפתח תקווה, פנו הנאשמים למשרדנו והסמיכו את משרדנו לייצגם בהליך הפלילי.
 • לאחר הליך הידברות ממושך, גיבש משרדנו הסדר טעון עם נציגת היועץ המשפטי לממשלה (עורכת דין רוזה דהרי – הלוי), באישור הפרקליטות, על פיו יעתרו הצדדים במשותף לסיים את ההליך הפלילי באי הרשעת התאגיד.

אימוץ הסדר טעון ע"י ביהמ"ש, ביטול הרשעת התאגיד ובהמשך, על בסיס הסכמת הצדדים, ביטול האישום כנגד מנהלי התאגיד.

 • בגזר דינו מיום 6.11.18, עמד בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופט נחום שטרנליכט) על ההלכה לפיה ניתן שלא להרשיע תאגיד, גם אם נמצא שאותו תאגיד עבר עבירה פלילית.
 • בהמשך, איזכר בית המשפט כי בכל הנוגע לעונש, משהסתיים הליך פלילי באי הרשעת תאגיד, ידיו של בית המשפט כבולות;
  • להבדיל מנאשם בשר ודם, לא מוסמך בית משפט לגזור על תאגיד שסיים הליך פלילי באי הרשעה צו מבחן או שירות לתועלת הציבור (וגם לא קנס כספי).
  • "מרחב התמרון" העונשי של בית המשפט לאחר אי הרשעת תאגיד מוגבל להטלת עונשים של תשלום פיצוי וחתימה על התחייבות להימנע מעבירה.
 • חרף חוסר הנוחות שעורר הסדר הטעון, כיבד בית המשפט את הסדר הטעון שגיבש משרדנו, ביטל את הרשעת התאגיד והטיל על התאגיד את העונשים הבאים:
  • פיצוי בסך 40,000 ₪.
  • חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה בניגוד לחוק רישוי עסקים במשך שנתיים, מיום 5.4.19.
  • צו סגירה ואיסור עיסוק בחצרים שיכנס לתוקפו ביום 5.4.19, אלא אם יהא בידי התאגיד רישיון עסק כדין עד אז.
 • בהמשך דיון זה, סוכם כי שני מנהלי התאגיד ימחקו מכתב האישום ובית המשפט פסק כי כתב האישום, ככול שהוא נוגע לשני המנהלים – מבוטל.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד התאגיד ושני מנהליו, בטעונים שנשמעו בעניין אי הרשעת התאגיד, ולבסוף – בהחלטת בית המשפט לבטל את הרשעת התאגיד ולבטל את כתב האישום ביחס למנהלי התאגיד (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • הפרשה התקדימית פורסמה באתר פוסטה.

תיק רע"ס 49255-04-17 בבית משפט השלום בפתח תקווה בשבתו כבית משפט לעניינים מקומיים לפני כב' השופט נחום שטרנליכט. ב"כ הנאשמים: עו"ד גיא פלנטר ועו"ד עמנואל טראץ' ממשרדו. ב"כ המאשימה: עו"ד רוזה דהרי – הלוי.


לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

אי הרשעת תאגיד | הימנעות מהרשעת תאגיד | סיום הליך פלילי כנגד תאגיד ללא הרשעה | עבירות רישוי עסקים | ניהול עסק ללא רישיון 
ארכיון משפט פלילי
 | ארכיון אי הרשעה | ארכיון ביטול הרשעה פלילית | ארכיון הימנעות מהרשעה פלילית | ארכיון סיום הליך פלילי ללא הרשעה | ארכיון עבירות רישוי עסקים | ארכיון ניהול עסק ללא רישיון | עורך דין פלילי בפתח תקווה
 | עורך דין פלילי בשרוןעורך דין פלילי במרכז | עו"ד פלילי במרכז | כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

עבירות רישוי עסקים - דוגמאות למקרים נוספים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה