השבת תפוסים | השבת רכוש תפוס מהמשטרה – המשטרה חויבה להחזיר 71 רובי איירסופט לבעליהם.

4.9
(16)
השבת תפוסים | השבת רכוש תפוס מהמשטרה - רובי איירסופט.

השבת תפוסים | השבת רכוש תפוס מהמשטרה – המשטרה חויבה ע"י בית המשפט המחוזי להחזיר 71 רובי איירסופט לבעליהם.


השבת תפוסים | השבת רכוש תפוס מהמשטרה. מקרה להמחשה – המשטרה חויבה להשיב 71 רובי איירסופט למטווח ממנו תפסה את הכלים. ערר שהגישה המשטרה – נדחה ע"י ביהמ"ש המחוזי.

 • לא חייבים להשלים עם תפיסת רכוש ע"י המשטרה. ניתן לתקוף את החלטת תפיסת הרכוש ולחייב את המשטרה להשיב את הרכוש לבעליו. להרחבה בעניין ראו – החזרת תפוס | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה.
 • אנו מציגים כאן מקרה להמחשה אשר טופל על ידי משרדנו במסגרתו חויבה משטרת ישראל ע"י בית משפט השלום בירושלים להשיב 71 רובי איירסופט למטווח ממנו תפסה את הכלים.
 • ערר המשטרה על החלטת בית משפט השלום נדחה ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר חייב את המשטרה לקיים את החלטת בית משפט השלום, ולהשיב את רובי האיירסופט התפוסים חזרה למטווח.
 • משביקשה המשטרה לעכב את ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי, וזאת על מנת להגיש בקשת רשות ערר לבית המשפט העליון בנושא, שוכנעה פרקליטות המדינה שאין מקום להביא את העניין לפתחו של בית המשפט העליון ב"גלגול שלישי" ובכך הסתיימה הפרשה, בהשבת רובי האיירסופט התפוסים למטווח.

רובי איירסופט – במה מדובר?

 • איירסופט Airsoft הוא ענף ספורט אתגרי שעניינו במשחק המדמה שימוש בכלי נשק. במסגרת המשחק, משתמש השחקן בכלי המדמה נשק, ובמקרה הנדון כאן, מתאמן השחקן בקליעה במטרה דיגיטלית או מטרה מנייר במטווח מאושר.
 • מדובר בכלי שאין בכוחו להרוג ובשימוש במיגון מתאים (משקף ו/או מיגון פנים) גם לא מסוגל לפצוע. יודגש כי לא מדובר ברובה אוויר (היורה קליעי מתכת, מסוגל לפצוע ולהרוג ומצריך רישיון) ולמרות שמדובר בהעתקים של כלי נשק, איירסופט אינו בגדר אמצעי לחימה או "נשק" כהגדרתו בדין.
 • בהיותם צעצועים המהווים חיקוי של כלי ירייה ונראים ככלי ירייה, נכנסים כלי איירסופט תחת הגדרה של "צעצוע מסוכן" המופיעה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצוא, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז – 1986 ומפוקחים ע"י משרד הכלכלה.

החיפוש המשטרתי במטווח איירסופט, תפיסת 71 רובי איירסופט וסירוב המשטרה להחזיר את התפוסים.

 • על בסיס צו חיפוש, ערכה משטרת ישראל חיפוש במטווח איירסופט ותפסה 71 רובי איירסופט עם אביזריהם, מחשב ששימש את המטווח ואת הטלפון הנייד של בעל המטווח.
 • בו ביום, במהלך חקירתו, הציג בעל המטווח את כל הרישיונות הדרושים להחזקת המלאי העסקי וכן רישיון עסק בתוקף וביקש להשיב למטווח את רובי האיירסופט התפוסים, הדרושים לניהולו התקין של המטווח.
 • בהמשך פנה משרדנו בכתב ליחידה החוקרת בבקשה מנומקת להשבת התפוסים.
 • משטרת ישראל הסכימה כבר בשלב זה להחזיר את המחשב שנתפס במטווח אולם טענה כי יתר התפוסים נתפסו כדין במסגרת סמכויותיה של המשטרה וכי עד לסיום החקירה לא יוחזרו רובי האיירסופט והטלפון הנייד.

בית משפט השלום בירושלים מורה למשטרת ישראל להשיב את הרכוש התפוס לבעליו.

 • לנוכח סירוב משטרת ישראל להחזיר את התפוסים, הגיש משרדנו בקשה להחזרת התפוסים לבית משפט השלום בירושלים.
 • בתמצית, טען משרדנו בבקשה להחזרת תפוסים כדלקמן:
  • לא התקיימו התנאים המאפשרים ביצוע תפיסת המלאי העסקי של המטווח והטלפון הנייד.
  • צו החיפוש שעל בסיסו נתפסו רובי האיירסופט והטלפון הנייד, ניתן על בסיס מצגים עובדתיים מטעים של היחידה החוקרת.
  • הצו השיפוטי שניתן – לא מאפשר תפיסת המלאי העסקי של המטווח.
  • הטלפון הנייד נתפס שלא כדין, בניגוד לחוק ולפקודות המשטרה.
  • התפיסה גורמת נזק בלתי מידתי ובלתי סביר.
 • שני דיונים התקיימו בבקשה להחזרת התפוסים בפני כבוד השופט ביאלין אלעזר בבית משפט השלום בירושלים, כאשר בתום הדיון הראשון, ואף בטרם מתן החלטה שיפוטית, הסכימה המשטרה להשיב את הטלפון הנייד ללקוח.
 • משעמדה המשטרה בסירובה להשיב את 71 רובי האיירסופט למטווח, קיבל בית משפט השלום את בקשת משרדנו והורה על שחרור כל רובי האיירסופט, ללא תנאים.
 • החלטת בית משפט השלום בירושלים בדבר השבת התפוסים מוצגת במלואה בהמשך עמוד זה. בתמצית, נימק בית משפט השלום את החלטתו להורות על השבת רכוש תפוס מהמשטרה כדלקמן:
  • המבקשים מחזיקים בכל האישורים הנדרשים להחזקת כלי איירסופט ואף לייבא ולמכור אותם לאחרים.
  • לא ניתן לקשור את המבקשים להסבת כלי איירסופט לנשק חם והמבקשים גם לא ידעו כי כלי איירסופט שנרכשו מהם לכאורה נועדו להסבה לנשק חם.
  • אין חולק כי בכלי האיירסופט התפוסים לא בוצעה עבירה כלשהי.
  • אין עילת תפיסה ברורה ומובהקת להמשך החזקתם של התפוסים. נציג המשטר התקשה להשיב על השאלה אילו עבירות מיוחסות למבקשים ומהי עילת התפיסה.
  • ככול שקיים חשד לביצוע עבירות בהתאם לחוק הפיקוח על המצרכים והשירותים והצווים שניתנו מכוחו, הרי שפעילות במישור זה צריכה להיות מנהלית.
  • לא נראה שיש מקום לתת משקל גבוה לעילת התפיסה המניעתית.
 • כאמור, את החלטת בית משפט השלום המורה על השבת התפוסים תמצאו בהמשך עמוד זה.

בית המשפט המחוזי בירושלים דוחה ערר שהגישה המשטרה ושב ומצווה על השבת תפוסים.

 • משטרת ישראל לא השלימה עם החלטת בית משפט השלום בירושלים והגישה ערר על החלטה זו לבית משפט המחוזי.
 • את טיעוניה בערר מיקדה המשטרה בעיקר בטענה, כי רובי איירסופט ניתנים להסבה לנשק חם, וכי החזרת רובי האיירסופט התפוסים חזרה למטווח מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור;
ערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי על החלטת בית משפט השלום להשיב רובי האיירסופט התפוסים חזרה למטווח.

בתמונה: נימוקי הערר שהגישה משטרת ישראל לבית המשפט המחוזי.

 • למרות מצב החירום במערכת המשפט (בעקבות משבר נגיף הקורונה), נקבע ערר המשטרה לדיון בפני כבוד השופט אריה רומנוב, בבית המשפט המחוזי בירושלים.
 • בית המשפט המחוזי בירושלים החליט לדחות את ערר המשטרה, ופסק בין היתר כדלקמן:

"…מקובלת עליי התוצאה אליה בית משפט קמא הגיע, שלפיה אין מקום להורות על המשך החזקתם של הכלים בידי העוררת.

כאמור, שני המשיבים מפעילים את עסקיהם במשך שנים לא מעטות כשהן מצוידים בכל האישורים הנדרשים. אין טענה שהמשיבים מכרו כלים למאן דהו בידיעה שבכוונתו להסב אותם לכלי נשק. כך גם אין טענה שבכלים שנתפסו בעסקיהם של המשיבים נעברה עבירה כלשהי או שהייתה למשיבים כוונה לעבור בהם עבירה.

וגם אם יסתבר בסופו של דבר כי המשיבים, או מי מהם, מכרו כלים בניגוד להוראות הפיקוח, לא יהא זה מידתי לתפוס מהם כבר עכשיו את הכלים המשמשים לעסקיהם, ובכך להביא לפגיעה קשה בעסקיהם.

לטענת משיב 1, "תפיסת המלאי העסקי של העסק…שיתקה את החנות, עצרה יכולת לתפעל את המטווח, פגעה בחברי המועדון, והסבה פגיעה כלכלית לעסק ולבעליו. לא ניתן כמובן לנהל מטווח איירסופט ללא הכלים" (סעיף 43 לבקשה שהוגשה לבית משפט השלום).

סוף דבר. מהטעמים עליהם עמדתי החלטתי לדחות את הערר".

 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת בית המשפט המחוזי במלואה. 

משטרת ישראל מבקשת מבית המשפט המחוזי לעכב את החלטתו ב- 3 חודשים, על מנת להגיש בקשת רשות ערר לבית המשפט העליון.

 • באם סברתם שבהחלטת בית המשפט המחוזי לדחות את ערר המשטרה הסתיים העניין, טעיתם.
 • משטרת ישראל לא השלימה עם החלטת בית המשפט המחוזי והגישה בקשה לעיכוב ביצוע השבת התפוסים ב- 90 ימים (!). 
 • בין היתר, טענה המשטרה בבקשה לעיכוב ביצוע כדלקמן:
  • כלי איירסופט נסחרים שלא כדין ומגיעים לידי גורמים המסבים אותם לאמצעי לחימה המסוגל לירות ולהמית אדם.
  • משטרת ישראל מנסה להתמודד עם תופעה זו:

"…מתוך כוונה למגר את השימוש בכלי איירסופט, לגביהם נקבע ע"י מומחי תוכן כי לאחר מספר פעולות הסבה פשוטות משמשים כאמל"ח בעל פוטנציאל ממשי להרוג ולהמית".

  • לאור פוטנציאל המסוכנות של כלי איירסופט, מתבקש עיכוב השבת הכלים התפוסים ב- 90 ימים לטובת ביצוע השלמות חקירה ופגישות לשם הגשת כתבי אישום פליליים.
  • מתקיימים מגעים עם פרקליטות המדינה על מנת לגבש עמדה בכל הקשור להגשת ערר לבית המשפט העליון בסוגיה זו.

פרקליטות המדינה משתכנעת שאין מקום להגיש בקשת רשות ערר לבית המשפט העליון – רובי האיירסופט התפוסים מוחזרים למטווח.

 • משרדנו הגיש תגובה לבית המשפט המחוזי, מדוע יש לדחות את בקשת עיכוב הביצוע שהגישה משטרת ישראל.
 • בד בבד, פנה משרדנו לפרקליטות המדינה וביקש מהפרקליטות לדחות את בקשת משטרת ישראל לנסות ולהביא עניין זה לפתחו של בית המשפט העליון ב"גלגול שלישי", לשים קץ לפגיעה הממושכת והבלתי סבירה בזכויות יסוד ולהורות למשטרת ישראל לכבד את החלטות השיפוטיות שניתנו ולהשיב את התפוסים,  ללא כל דיחוי נוסף.
 • בינתיים קבע בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופטת עינת אבמן – מולר) כי בתיק נדון ערר על החלטת בימ"ש קמא להורות על השבת תפוסים ועל פניו הבקשה שהוגשה אין מקומה במסגרת תיק הערר במחוזי, שנדחה, וככל שמשטרת ישראל סבורה אחרת, שתנמק ותבהיר בקשתה.
 • סוף דבר – פרקליטת המדינה השתכנעה שלא להגיש בקשת רשות ערר לבית המשפט העליון והעבירה החלטתה למשטרת ישראל. בכך חויבה משטרת ישראל לקיים את החלטות בתי המשפט ולהשיב את רובי האיירסופט התפוסים חזרה למטווח.
 • להלן ההתכתבות עם פרקליטות המדינה בנושא:
החלטת פרקליטות המדינה שלא להגיש ערר לבית המשפט העליון בעניין השבת תפוסים.

בתמונה: החלטת פרקליטות המדינה שלא להגיש ערר לבית המשפט העליון.


השבת רכוש תפוס מהמשטרה – ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע להשבת תפוסים מהמשטרה.


דוגמאות למקרים בהם טיפלנו בענייני נשק.

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו מגוון של דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בענייני נשק.

עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

השבת תפוסים | השבת רכוש תפוס מהמשטרה | החזרת תפוס | החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | | עבירות נשק – ייצוג משפטי | עבירות נשק בצבא – ייצוג משפטי | עורך דין פלילי בירושלים

רישוי נשק | רישוי כלי ירייה | חידוש רישיון נשק | חידוש רישיון אקדח | החזרת אקדח מהמשטרה | החזרת רישיון אקדח | החזרת רישיון נשק | ערר על החלטת פקיד רישוי נשק | ערעור על ביטול רישיון נשק | עתירה מנהלית להחזרת רישיון נשק | ייצוג משפטי – השבת רישיון כלי ירייה החזרת רכוש תפוס מהמשטרה | עורך דין לרישיון נשק

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.9 / 5. כמות הצבעות 16

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

דוגמאות למקרים בהם טיפלנו בענייני נשק:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה