עבירות נשק ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי: הזנחת השמירה על כלי יריה, מעשה פזיזות או רשלנות בנשק

4.8
(16)
עבירות נשק - משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי וייעוץ בכל הנוגע לעבירות נשק.

עבירות נשק – ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי גיא פלנטר בכל רחבי הארץ.


עבירות נשק – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי בכל הנוגע לעבירות הזנחת השמירה על כלי יריה, מעשה פזיזות או רשלנות בנשק


 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות נשק בכלל, ובפרט בנוגע לעבירה של הזנחת השמירה על כלי יריה. 
 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו מגוון של דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו בתיקי עבירות בנשק. 

עבירות נשק – פתח דבר

 • עוד בסמוך להקמת המדינה, הוסדר כל תחום כלי היריה בחוק ספציפי, הוא חוק כלי היריה, תש"ט-1949. מטבע הדברים, תוקן חוק זה מפעם לפעם, על מנת להתאימו לצרכים השונים שהתעוררו במהלך השנים.
 • בשל המסוכנות הנלווית לכל הנוגע לכלי יריה, קבע המחוקק שורה ארוכה של איסורים פליליים בחוק כלי היריה, לצידם הוקם מנגנון רישוי המאפשר פעילויות שונות בכלי יריה, בכפוף לתנאים קפדניים שנקבעו על ידי המחוקק.
 • עמוד זה מתמקד בהוראות החוק הנוגעות לאופן החזקת הנשק על ידי אזרחים המורשים להחזיק בכלי יריה, להבדיל מנושא רישוי כלי היריה. 
 • בכל הנוגע לרישוי כלי יריה ראו בעמוד: רישוי כלי יריה | חידוש רישיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי | הגשת עתירה מנהלית להשבת רישיון לנשק.

דרישות חוק כלי היריה, תש"ט-1949 ביחס לאופן החזקת נשק על ידי אזרחים המורשים להחזיק בכלי יריה

 • סעיף 15 לחוק כלי היריה קובע כדלקמן:

"15. אבידות 

(א) החזיק אדם כלי יריה, ואבד כלי היריה או נשמד, חייב הוא להודיע על כך לתחנת המשטרה ככל המוקדם, ולא יאוחר מארבעים ושמונה שעות מהמועד שבו נודע לו על האבידה או ההשמדה; הובא אדם לדין על עבירה על סעיף קטן זה, לא ישא עליה באחריות פלילית אם הוכיח שנים אלה:

(1) הודיע על אבידת כלי היריה, תוך ארבעים ושמונה שעות מהמועד שבו נודע לו על האבידה או על ההשמדה;

(2) החזיק בכלי היריה בתנאים שהם סבירים בנסיבות הענין.

(ב) בעל רשיון לפי חוק זה שאבד או נשמד רשיונו – חייב להודיע על כך לפקיד רישוי".

 • המחוקק לא קבע אם כן כללים מפורשים כיצד להחזיק בנשק, אלא העדיף שכל מקרה של אובדן נשק יבחן על פי נסיבותיו הפרטניות, תוך בחינת סבירות התנאים בהם הוחזק הנשק בנסיבות המקרה.
 • כפי שניתן לראות בסעיף 15 לחוק, קבע המחוקק הגנה טובה, השוללת כל אחריות פלילית במקרה של אובדן נשק. יחד עם זאת, נטל ההוכחה הועבר למחזיק הנשק, הנדרש להוכיח שנתקיימו 2 תנאים מצטברים:
  • שהחזיק בכלי היריה בתנאים שהם סבירים בנסיבות הענין;
  • שהודיע על האובדן תוך 48 שעות מהמועד שבו נודע לו שהנשק אבד, נגנב או הושמד.
 • הוכיח את שני אלה גם יחד, לא ישא המחזיק באחריות פלילית.
 • באשר לשאלת סבירות התנאים בהם הוחזק הנשק, רלוונטיות עד מאוד הנחיות אחסון כלי ירייה אשר פורסמו על ידי המשרד לביטחון הפנים.
 • בתמצית, קובעות הנחיות משרד הפנים כדלקמן:
  • יש לפרוק את הנשק מהתחמושת לפני ההחסנה.
  • יש לאחסן בנפרד את כלי הירייה, התחמושת והמחסניות כך שיקשה לחבר בניהם.
  • יש להקפיד להניח את כלי הירייה במקום נעול ומחוץ להישג ידם של ילדים ומבוגרים.
  • מומלץ לרכוש כספת ביתית להחסנת הנשק ולהתקין אותה במקום מסתור (הנחיה קודמת כללה גם דרישה לקבע את הכספת לקיר במקום מסתור בבית).
  • אין להשאיר כלי ירייה ותחמושת במכונית בשום מקרה, זוהי עבירה פלילית.
  • במקרה של היעדרות ממושכת, מומלץ להפקיד את כלי הירייה למשמורת אצל סוחר נשק מורשה.

עבירת נשק – הזנחת השמירה על כלי יריה

 • ראינו אם כן, שעצם אבדן נשק שהוחזק בתנאים לא סבירים בנסיבות העניין מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מתן הודעה למשטרה על האובדן תוך 48 שעות.
 • דרגת חומרה גבוה יותר מצא המחוקק בהחזקת, השארת או הפקרת כלי יריה ללא נקיטת אמצעי זהירות סבירים למנוע מאדם אחר מלגרום בכלי היריה נזק.
 • בהתאמה, קובע סעיף 339 לחוק העונשין כדלקמן:

"339. הזנחת השמירה של כלי יריה וחמרים מסוכנים

(א) המחזיק, משאיר או מפקיר כלי יריה, חומר נפץ או חומר אחר שבכוחם לגרום נזק לאדם או לסכן חייו, ללא נקיטת אמצעי זהירות סבירים למנוע אדם אחר מלגרום בהם נזק לעצמו או לאחר, בין בטיפול כלשהו בהם ובין בלא טיפול, דינו – מאסר שנה".

 • כיום, כענין של מדיניות, השארת כלי ירייה במכונית ללא השגחת המחזיק תוביל להגשת כתב אישום בעבירה לפי סעיף 339 (א) לחוק העונשין.

עבירת נשק – מעשה פזיזות או רשלנות בכלי יריה

ירי באזור מגורים סעיף 340א לחוק העונשין

 • מטבע הדברים, חל איסור פלילי לבצע ירי באזור מגורים ללא הסבר סביר, והדבר מקבל ביטוי בסעיף 340א לחוק העונשין:

"340א. יריות באזור מגורים

היורה מנשק חם באזור מגורים ללא הסבר סביר, דינו – מאסר שנה".


מעשה פזיזות ורשלנות בכלי יריה – סעיף 338 לחוק העונשין

 • אנו ממשיכים "לטפס" בדרגת החומרה בכל הנוגע לאופן ההחזקה והשימוש בכלי יריה. בהתאם להוראות סעיף 338(א) לחוק העונשין, עשיית מעשה לגבי נשק בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו לחבלה, או אי נקיטת אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בנשק הינה עבירה הנושאת לצידה עונש מקסימלי של 3 שנות מאסר.
 • סעיף 338 לחוק העונשין קובע:

"338. מעשי פזיזות ורשלנות 

(א) העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(5) עושה מעשה לגבי חומר נפץ או כלי יריה שבהחזקתו, או אינו נוקט אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהם;

(ב)  העובר עבירה לפי סעיף קטן (א)(5) בחגיגה או בטקס, דינו – מאסר ארבע שנים".

 • לענין האחריות הפלילית לעבירה של מעשה פזיזות או רשלנות בנשק יש לשים לב כי אין זה מעלה או מוריד באם נגרמה חבלה בפועל, כתוצאה מהמעשה הרשלני בנשקדי בכך שהוכח כי התקיים סיכון לחיי אדם או לגרימת חבלה.

גרימת מוות ברשלנות בנשק – סעיף 304 לחוק העונשין

 • לתוצאות המעשה הרשלני השלכות במישור הפלילי וכך קובע סעיף 304 לחוק העונשין, שכותרתו "גרימת מוות ברשלנות" כי הגורם ברשלנותו למותו של אדם עונשו המקסימלי 3 שנות מאסר.

המתה בקלות דעת – סעיף 301ג לחוק העונשין

 • לבסוף, מעשה בקלות דעת שהוביל לתוצאה קטלנית, כגון משחק "רולטה רוסית" בנשק עשוי להוביל להרשעה בעבירה הנושאת לצידה עונש מקסימלי של 20 שנות מאסר.
 • סעיף 301ג לחוק העונשין קובע:

"301ג. המתה בקלות דעת

הגורם למותו של אדם בקלות דעת, דינו – מאסר שתים עשרה שנים.

 • "קלות דעת" מוגדרת בחוק העונשין כנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למנען.

עבירות נשק – חשיבות קבלת ייעוץ משפטי וייצוג משפטי מעורך דין פלילי

 • בשל המסוכנות הרבה הכרוכה בהחזקה ובשימוש בכלי יריה – קיימת מדיניות של "אפס סבלנות" לעבירות נשק. 
 • בכל הנוגע לאופן ההחזקה ו/או השימוש בנשק, לכל תקלה, תאונה או סטיה מהוראות החוק עשויות להיות השלכות דרמטיות במישור הפלילי.
 • מכאן החשיבות הרבה להתייעץ עם עורך דין פלילי, הבקיא בתחום כלי היריה, בטרם מסירת כל גירסה. עמידה על הזכות להיוועץ עם עורך דין, בטרם מסירת גירסה, איננה יכולה לשמש לחובתו של החשוד. מנגד- עצם שלילת זכותו של חשוד להיוועץ עם עורך דין עשויה להוביל לזיכוי, ללא קשר לשאלת האשם או החפות.
 • להשלמת התמונה נציין כי במקרים של אובדן הנשק או גניבתו, לא יטפל המשרד לביטחון פנים בבקשה חדשה לקבלת רישיון לכלי ירייה חדש אלא לאחר שהמבקש הוכיח, כי תיק המשטרה שנפתח בענין נסגר בעילה של חוסר אשמה.
 • מכאן, שיש צורך להיוועץ עם עורך דין פלילי כיצד להוביל לסגירת תיק החקירה בעילה של חוסר אשמה, ואם תיק החקירה נסגר בעילה אחרת, להיוועץ עם עורך דין פלילי העוסק בתחום האם ניתן לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה.

עבירות נשק – דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי

 • משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות נשק בכלל, ובפרט בנוגע לעבירה של הזנחת השמירה על כלי יריה.
 • לקראת סוף עמוד זה ניתן לעיין בדוגמאות למקרים אשר טופלו על ידי משרדנו הנוגעים לעבירות נשק.

עו"ד פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות נשק | הזנחת השמירה על כלי יריה | ירי באזור מגורים | מעשה פזיזות או רשלנות בנשק | גרימת מוות ברשלנות בנשק | המתה בקלות דעת | ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.8 / 5. כמות הצבעות 16

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות נשק - דוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה