זיוף אישור נוכחות והגשתו, עובדי מדינה – דיווחי נוכחות כוזבים – הורדה בדרגה לחצי שנה

4.5
(6)

זיוף אישור נוכחות, דיווחי נוכחות כוזבים, קבלת כספים במרמה – סיום הליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ללא פיטורים, בהורדה בדרגה אחת למשך חצי שנה.

 • עובדת מדינה שזייפה אישור נוכחות, הגישה את האישור המזויף למשרדה ודיווחה דיווחי נוכחות כוזבים – סיימה הליך משמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בהורדה בדרגה אחת לחצי שנה, הפקעת משכורת אחת ונזיפה חמורה.
 • להלן "השורה התחתונה" בגזר הדין שאימץ את הסדר הטעון;

זיוף אישור נוכחות והגשתו. עובדי מדינה: דיווחים כוזבים.

עובדי מדינה: דיווחים כוזבים, זיוף אישור נוכחות והגשתו – הורדה בדרגה אחת לחצי שנה.


כתב התובענה החמור שהוגש לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים נגד עובדת המדינה – זיוף אישור נוכחות והגשתו + דיווחי נוכחות כוזבים.

 • במרכז פרשה זו עובדת מדינה ותיקה ומוערכת, המועסקת באחת היחידות המסווגות והרגישות בשירות המדינה.
 • כנגד העובדת הוגשה תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים שייחסה לה עבירות משמעת חמורות בשני אישומים.

אישום מס' 1 – דיווחי נוכחות כוזבים.

 • בתמצית, באישום הראשון בכתב התובענה נטען כדלקמן; במשך כארבעה חודשים השתתפה העובדת בקורס מקצועי אליו נשלחה מטעם עבודתה, באישור ובמימון יחידתה.
 • במסגרת דיווחיה על נוכחותה בקורס דיווחה העובדת, במספר הזדמנויות שונות, דיווחים כוזבים. העובדת דיווחה כאילו נכחה בקורס במועדים בהם בפועל לא נכחה.
 • בגין הדיווחים הכוזבים קיבלה העובדת שכר שלא כדין.
 • במעשים אלו הפרה העובדת את הוראות התקשי"ר, התנהגה התנהגות שאינה הוגנת ושאינה הולמת עובדת מדינה וכן התנהגות הפוגעת בשמו הטוב ובתדמיתו של שירות המדינה, עבירות לפי סעיף 17(1), 17(2), 17(3) ו- 17(4) לחוק שירות המדינה ( משמעת), התשכ"ג – 1963.

אישום מס' 2 – זיוף אישור נוכחות, שימוש במסמך מזויף.

 • באישום השני בכתב התובענה נטען בתמצית כדלקמן; במסגרת מחלוקת שהתגלעה בין העובדת לאגף משאבי אנוש ביחידה בעניין דרך חישוב התשלום וגובה התשלום בגין השתתפותה בקורס, התבקשה העובדת להמציא אישור לימודים מהמכללה בדבר השתתפותה בקורס במועדים מסוימים ובדבר מועד סיום הקורס.
 • העובדת פנתה למכללה בה למדה וקיבלה לבקשתה אישור לימודים.
 • את האישור המקורי שקיבלה זייפה העובדת באמצעות תוכנת מחשב, על ידי כך ששינתה בו פרטים הנוגעים למועד סיום הקורס ולנוכחותה בקורס במועדים מסוימים, באופן הנחזה להיות כאילו מדובר באישור מקורי מטעם המכללה.
 • בהמשך, הגישה העובדת את האישור המזויף לאגף משאבי אנוש ביחידה.
 • במעשים אלו, כך נטען באישום השני בכתב התובענה, זייפה עובדת המדינה מסמך ועשתה שימוש במסמך מזויף שלא כדין – עבירות על סעיפים 418 ו-420 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, וכן פגעה במשמעת בשירות המדינה, הפרה הוראות חוק ונוהל והתנהגה התנהגות שאינה הולמת עובדת מדינה, עבירות לפי סעיף 17(1), 17(2), 17(3) לחוק שירות המדינה ( משמעת), התשכ"ג – 1963.

העבירות בהן הואשמה עובדת המדינה נושאות חומרה יתרה וככלל – מובילות לפיטורין.

 • באינספור פסקי דין עמדו בתי הדין למשמעת וערכאות הערעור על כך שבעבירות מן הסוג בהן הואשמה עובדת המדינה נעוצה חומרה יתרה, בשל המעילה הקשה באמון והפגם המוסרי הטמונים בהן.
 • כך למשל, בעש"מ 4203/07 יעקב בוגייסקי נ' נציבות שירות המדינה נפסק כי: "ההרשעה בזיוף למעט נסיבות חריגות ביותר, מעטה קלון. קלון כבד הוגדר כעבירה שבעוברה נתגלה פגם מוסרי המעיד על בעליו שאין הוא ראוי לבוא בקבל הישירים, או שהיא בושה וחרפה לעושה". 
 • גם בעש"מ 2528/06 מדינת ישראל נ' עומר דראושה נפסק ביחס לחומרת העבירות: "ניסיונו של עובד מדינה להשיג באמצעות מצג כוזב טובות הנאה מהמדינה, אשר בשירותה הוא מועסק, מהווה פגיעה שורשית בחובות האמון שעובד בציבור חב כלפי מעסיקו. מעשי מרמה של עובד מדינה המופנים כלפי מערכות המדינה עליהן הוא נמנה, חותרים תחת בסיס הנאמנות וחובות האימון הבסיסיים שעובד חב כלפי השירות הציבורי כולו, וגורמים נזק רב לאמון שהציבור רוחש לו. בלא אימון זה, נפגעת יכולתו של השירות הציבור למלא את תפקידו, ועמו נפגעת זרוע חשובה ביותר של מערכת השלטון, שבלעדיה מערכות המדינה אינן יכולות לתפקד". 
 • פסיקת בתי הדין למשמעת של שירות המדינה מלמדת כי רובם המכריע של המקרים בהם הורשעו עובדי מדינה בעבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף הסתיימו בפיטורי העובדים משירות המדינה לאלתר, לצד פסילה לשירות המדינה למספר שנים. 
 • אחת הדוגמאות לכך הינו פסק דין שנתן בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בבד"מ 79/17 נציבות שירות המדינה נ' רוני שניידר;
  • במקרה זה דובר בנאשם עובד משרד הבריאות, ששימש מפעיל מחשב במרכז הרפואי לבריאות הנפש "לב השרון". הנאשם הורשע ע"פ הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בזיוף שתי תעודות ובהגשתן למנהלת משאבי אנוש במרכז הרפואי במגמה לקבל במרמה קידום בתפקידו ותוספת לשכרו.
  • אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה עתר להורות על פיטוריו לאלתר של הנאשם, לצד אמצעי משמעת נוספים של נזיפה חמורה, פסילה למשרד הבריאות למשך 3 שנים ופסילה לשירות המדינה למשך שנה.
  • מנגד, עתרה ההגנה להימנע מפיטורי הנאשם ועמדה בהרחבה על נסיבותיו האישיות.
  • בסופו של יום קבע בית הדין למשמעת כי אין מנוס מפיטורי הנאשם מעבודתו ומפסילתו לתקופה מסוימת לשירות המדינה.
  • בתוך כך, קבע בית הדין ביחס למעשים בהם הודה הנאשם כי: "מעשיו מחפירים וחותרים תחת נורמות התנהגות בסיסיות בשירות המדינה. הנאשם מעל מעילה חמורה באמון הממונים ובאמון הציבור, במידה המחייבת הטלת אמצעי משמעת של פיטורים ופסילה לשירות". 
 • לסיכום מדיניות הענישה בהקשר זה, המקרים בהם עובדי מדינה הורשעו בעבירות זיוף ולא פוטרו – הינם חריגים, נדירים ובודדים

הסדר הטיעון שגיבש משרד עורכי דין גיא פלנטר עם התביעה בעניינה של עובדת המדינה.

 • בסיום ניתוח חומר הראיות ואיסוף ראיות הגנה, נפגשו עורכי הדין גיא פלנטר ואירנה אינברג עם סגנית הממונה על התביעה באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה.
 • לאחר הידברות ובעקבותיה, גובש בין הצדדים הסדר טיעון שכלל את ההסכמות הבאות:
  • יוגש כתב תובענה מתוקן לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה (תיקונים לקולא בחלק העובדתי).
  • עובדת המדינה תודה בעובדות כתב התובענה המתוקן ותורשע בעבירות המשמעת שיוחסו לה.
  • לעניין העונש: יעתרו הצדדים במשותף לגזור על העובדת עונש מוסכם של נזיפה חמורה, הפקעת משכורת אחת והורדה בדרגה אחת למשך חצי שנה.

על אף חומרת מעשיה של העובדת מאמץ בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים את הסדר הטיעון ונמנע מפיטורי העובדת.

 • בהתאם להסכמות שגובשו, הציגו הצדדים את הסדר הטיעון בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים (יו"ר המותב, אב"ד, עו"ד אורי כהן וחברי המותב עו"ד יוחנן יצחק ומר חנן אהרון) ועתרו לאמצו.
 • לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, קבע בית הדין הנכבד כי למרות הקלות המופלגת של הסדר הטיעון – הוא החליט לכבדו.
 • כך, בסופו של יום, הוטלו על עובדת המדינה אמצעי המשמעת הבאים בלבד:
  • נזיפה חמורה.
  • הפקעת משכורת אחת שתיפרע ב-10 תשלומים חודשיים שווים.
  • הורדה בדרגה אחת למשך חצי שנה.
 • בכך הסתיימה הפרשה על הצד הטוב ביותר עבור העובדת, שמטה לחמה לא נפגע.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהכרעת הדין ובגזר הדין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, ללא פרטים מזהים.
 • את העובדת ייצגו בתיק זה עורך הדין גיא פלנטר ועורכת הדין אירנה אינברג. יחידת התביעה של נציבות שירות המדינה יוצגה ע"י עו"ד רועי גול.

תיק בד"מ 98/18, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים (הרכב עו"ד אורי כהן אב בית הדין ויו"ר המותב, עו"ד יוחנן יצחק, ומר' חנן אהרון). גזר הדין ניתן ביום 24.2.19.


לקריאה נוספת.


דין משמעתי – עובדי מדינה: משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכים משמעתיים בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים ובחיפה. 


עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

דיווחי נוכחות כוזבים של עובדי מדינה | זיוף אישור נוכחות | התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה | התנהגות בלתי הוגנת |  ייצוג משפטי מול אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | ייצוג משפטי בפני בית דין למשמעת של עובדי המדינה | הליך משמעתי – ייצוג משפטי ע"י עורך דין

פסק דין משמעתי | פסקי דין בית הדין למשמעת | פסקי דין משמעת נציבות | פסק דין משמעתי נציבות שירות המדינה | פסקי דין משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה פסקי דין | נציבות שירות המדינה אגף חקירות משמעת | אגף חקירות נציבות שירות המדינה | אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה | חקירות משמעת נציבות שירות המדינה | נציבות שירות המדינה משמעת

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 4.5 / 5. כמות הצבעות 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה