הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד בגוף ציבורי – ייצוג משפטי בהליכים פליליים ומשמעתיים

5
(26)

תוכן עניינים

הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד גוף ציבורי אחר, הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת) – ייצוג משפטי.


הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד בגוף ציבורי – ייצוג משפטי בהליכים פליליים ומשמעתיים

כתב אישום נגד עובד מדינה – ייצוג משפטי בהליכים פליליים ומשמעתיים.


הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד גוף ציבורי – ההשלכות היחודיות.

 • לכל אדם מן היישוב, הגשת כתב אישום מהווה משבר המאיים על כל נכסיו החשובים ביותר, לרבות חירותו ושמו הטוב. יחד עם זאת, המשבר מתוחם למישור הפלילי בלבד.
 • כאשר עסקינן בהגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד ציבור, המשבר אף חריף יותר שכן הם חשופים להשעיה זמנית (במקרה שלא הושעו כבר במהלך החקירה הפלילית שנוהלה כנגדם) וכתב האישום מאיים גם על המשך עתידם בשירות המדינה או בגוף הציבורי המעסיק אותם.
 • הגשת כתב אישום כנגד עובד מדינה או עובד ציבור מחייבת אם כן התגוננות – הן במישור הפלילי והן במישור המשמעתי. בהתאמה, בבחירת ייצוג משפטי, על עובד המדינה או עובד הציבור להקפיד לבחור עורך דין העוסק בשני המישורים כאחד.

תחולת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשויות ציבוריות וגופים המעניקים שירות לציבור.


דיווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד גוף ציבורי, הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת).

 • במסגרת התאום בין רשויות התביעה הפליליות ונציבות שירות המדינה, קיימת הנחיה המסדירה את הדיווח מרשויות התביעה למנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה.
 • דיווח כזה יועבר בעקבות הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה, או גניזת תיק חקירה פלילי שהיה תלוי ועומד כנגד עובד מדינה.
 • לעיון בהנחיה עצמה ראו: הנחיה מספר 3.9, בהנחיות פרקליט המדינה שכותרתה "דיווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית אחרת הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, עובד רשות מקומית ובעל מקצוע רפואי".
 • מנגון דיווח זהה הוקם בהנחיה הנ"ל גם ביחס לעובדים בגופים ציבוריים אחרים, הכפופים לחוק שירות המדינה. גם ביחס לעובדים אלו, יועבר דיווח על הגשת כתב אישום או על גניזת תיק חקירה בעניינם למנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה.
 • הדיווח המועבר למנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה כולל העתק מכתב האישום עצמו.
 • באופן זה מיודעת נציבות שירות המדינה אודות הגשת כתב אישום או סגירת תיק חקירה נגד עובדי מדינה או עובדים בגופים ציבוריים אחרים ומשנתקבל דיווח כזה, בוחנת נציבות שירות המדינה האם לנקוט כנגדם בהליכים משמעתיים (לרבות הליכי השעיה או העברה לתפקיד אחר).

שיפוט פלילי של עובד מדינה – לא שולל שיפוט משמעתי.

 • בהתאם להוראות סעיף 61 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963:
  • ניתן להעמיד עובד מדינה הן לדין פלילי והן לדין משמעתי בשל אותו מעשה או מחדל;
  • וכן – ניתן לנקוט כנגד עובד המדינה באמצעי משמעת אף אם כבר נענש או אפילו זוכה על אותו מעשה או מחדל בהליך הפלילי בבית המשפט.
 • עובד מדינה או עובד רשות ציבורית אחרת הכפוף לחוק שירות המדינה, שנפתחה כנגדו חקירה פלילית, צפוי אם כן ל"מתקפה" הן במישור הפלילי והן במישור המשמעתי (ולכן כאמור, זקוק לייצוג משפטי שיתן לו מענה בשני המישורים כאחד).

עיכוב ההליך המשמעתי כנגד עובד מדינה עד לסיום ההליך הפלילי.

 • יחד עם זאת, ככלל, מדובר ב"מתקפה מדורגת"; כאשר מדובר באותו מעשה או מחדל, יעוכבו ההליכים המשמעתיים עד גמר ההליכים הפליליים.
 • במילים אחרות – תחילה יתמודד עובד המדינה עם המישור הפלילי, ועם סיומו, יתמודד עם המישור המשמעתי.
 • כלל זה תקף בין אם הוגשה קובלנה משמעתית כנגד עובד מדינה לפני הגשת כתב האישום, ובין אם הוגשה הקובלנה לאחר הגשת כתב האישום, בכפוף לכך שמדובר באותו מעשה או מחדל (סעיף 61 לחוק הנ"ל).
 • הכלל תקף גם כאשר היועץ המשפטי לממשלה הודיע לאב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה שבכוונתו להגיש כתב אישום על אותו מעשה או מחדל – כלומר, ההליכים המשמעתיים יעוכבו עד גמר ההליכים הפליליים.
 • הסתיימו ההליכים הפליליים נגד עובד המדינה או שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע לאב בית הדין שחזר בו מכוונתו להגיש כתב אישום, ימשכו ההליכים המשמעתיים נגד עובד המדינה.
 • לכלל על פיו הליכים משמעתיים יעוכבו עד לסיום ההליכים הפליליים 2 חריגים:
  • עובד המדינה שהוגשה כנגדו הקובלנה המשמעתית הסכים שישפט תחילה בבית דין למשמעת;
  • בית הדין למשמעת של עובדי המדינה החליט, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, כי נסיבות המקרה מחייבות להקדים את ההליכים המשמעתיים להליכים הפליליים.

הגשת תובענה לאחר הליך פלילי לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.

 • כמחצית מהתובענות המשמעתיות המוגשות לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, הוגשו לאחר סיום הליכים פליליים.
 • בדומה לדיווח אודות גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום, קיימת הנחיית פרקליט מדינה בכל הנוגע לדיווח על סיום הליכים פליליים; להנחיה עצמה ראו:  הנחיה מספר 10.2, הנחיות פרקליט המדינה, שכותרתה "דיווח על סיום הליכים פליליים שנוהלו נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית אחרת הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, עובד רשות מקומית ובעל מקצוע רפואי".
 • בהתאם להנחיה זו:
  • מועבר דיווח מרשויות התביעה למנהל אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה על הכרעת דין או גזר דין שניתנו בעניינו של עובד מדינה או עובד באחד הגופים הציבוריים האחרים, הכפופים לחוק שירות המדינה. 
  • לדיווח מצורף העתק מהכרעת הדין או מגזר הדין, וכן מועברת התייחסות לשאלת העמדתו של העובד לדין משמעתי, ככל שהדבר רלוונטי ומועיל לדעת התובע.
 • באופן זה, עם סיום ההליך הפלילי, מוצאים עצמם עובדי מדינה ועובדי גופים ציבוריים אחרים בתחילתו של הליך משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה שנקרא – תובענה לאחר הליך פלילי.
 • להרחבה בעניין זה וכן לדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו ראו:

ייעוץ וייצוג משפטי לעובדי מדינה ולעובדים בגופים ציבוריים.


המישור הפלילי – ייצוג משפטי לעובדי מדינה ועובדי גופים ציבוריים.

 • מעניק משרדנו ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי לעובדי מדינה ולעובדי גופים ציבוריים המתמודדים עם הליכים פליליים – בכל הערכאות הפליליות ובכל רחבי הארץ.
 • בכל הנוגע להתמודדות עם כתב אישום ראו: התמודדות עם כתב אישום.

דוגמאות למקרים בהם טיפלנו בעניינם של עובדי מדינה וגופים ציבוריים במישור הפלילי.


המישור המשמעתי – ייצוג משפטי לעובדי מדינה ועובדי גופים ציבוריים.

דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בהליכי השעיה של עובדי מדינה.


דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.


דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי לעובדי מדינה בהליכי תובענה לאחר הליך פלילי.


עורך דין פלילי | עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה או עובד גוף ציבורי – ייצוג משפטי | כתב אישום | ביטול כתב אישום | התמודדות עם כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 26

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי לעובדי מדינה ולעובדי גופים ציבוריים בהליכים משמעתיים ופליליים;
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה