הגשת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית – ייצוג משפטי בהליכים פליליים ומשמעתיים

5
(18)

ייצוג משפטי של עובד רשות מקומית אשר הוגש כנגדו כתב אישום.

הגשת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית – ייצוג משפטי במשפט פלילי ובדין משמעתי.


הגשת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית – ההשלכות היחודיות.

 • כל האמור כאן רלוונטי ביחס לכ- 80,000 עובדי רשויות מקומיות המועסקים ב- 255 רשויות מקומיות ברחבי הארץ (מהן 76 עיריות, 125 מועצות מקומיות, 52 מועצות אזוריות ושתי מועצות תשתיתיות).
 • להגשת כתב אישום כנגד עובדי רשויות מקומיות השלכות יחודיות; מעבר לאיום על חירותם ושמם הטוב, חשופים עובדי רשויות מקומיות גם להשעיה זמנית (במקרה שלא הושעו כבר במהלך החקירה הפלילית) וההליך הפלילי מאיים גם על המשך עתידם ברשות המקומית.  
 • הגשת כתב אישום כנגד עובד רשות מקומית מחייבת אם כן התגוננות – הן במישור הפלילי והן במישור המשמעתי – ולכן, בבחירת ייצוג משפטי, על עובד הרשות המקומית להקפיד ולבחור עורך דין העוסק בשני המישורים כאחד.
 • בכל הנוגע לדרכי התמודדות עם כתב אישום ראו: התמודדות עם כתב אישום.

חוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978.

שיפוט פלילי של עובד רשות מקומית – לא שולל שיפוט משמעתי.

 • בהתאם להוראות סעיף 61 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, שחל כאמור על עובדי רשויות מקומיות:
  • ניתן להעמיד עובד רשות מקומית הן לדין פלילי והן לדין משמעתי בשל אותו מעשה או מחדל;
  • וכן – ניתן לנקוט כנגד עובד רשות מקומית באמצעי משמעת אף אם כבר נענש או אפילו זוכה על אותו מעשה או מחדל בהליך הפלילי בבית המשפט.
 • עובד רשות מקומית שנפתחה כנגדו חקירה פלילית, צפוי אם כן ל"מתקפה" הן במישור הפלילי והן במישור המשמעתי (ולכן כאמור, זקוק לייצוג משפטי שיתן לו מענה בשני המישורים כאחד).

עיכוב ההליך המשמעתי כנגד עובד רשות מקומית עד לסיום ההליך הפלילי.

 • יחד עם זאת, ככלל, מדובר ב"מתקפה מדורגת"; כאשר מדובר באותו מעשה או מחדל, יעוכבו ההליכים המשמעתיים עד גמר ההליכים הפליליים.
 • במילים אחרות – תחילה יתמודד עובד הרשות המקומית עם המישור הפלילי, ועם סיומו, יתמודד עם המישור המשמעתי.
 • כלל זה תקף בין אם הוגשה קובלנה משמעתית כנגד עובד הרשות המקומית לפני הגשת כתב האישום, ובין אם הוגשה הקובלנה לאחר הגשת כתב האישום, בכפוף לכך שמדובר באותו מעשה או מחדל.
 • הכלל תקף גם כאשר היועץ המשפטי לממשלה הודיע לאב בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות שבכוונתו להגיש כתב אישום על אותו מעשה או מחדל – כלומר, ההליכים המשמעתיים יעוכבו עד גמר ההליכים הפליליים.
 • הסתיימו ההליכים הפליליים נגד עובד הרשות המקומית או שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע לאב בית הדין שחזר בו מכוונתו להגיש כתב אישום, ימשכו ההליכים המשמעתיים נגד עובד הרשות המקומית.
 • לכלל על פיו הליכים משמעתיים יעוכבו עד לסיום ההליכים הפליליים 2 חריגים:
  • עובד הרשות המקומית שהוגשה כנגדו הקובלנה המשמעתית הסכים שישפט תחילה בבית דין למשמעת;
  • בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות החליט, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, כי נסיבות המקרה מחייבות להקדים את ההליכים המשמעתיים להליכים הפליליים.

השעיית עובד רשות מקומית שהחלה נגדו חקירה פלילית, או שהוגש נגדו כתב אישום.


דיווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית.

 • בעקבות הגשת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית, או גניזת תיק חקירה פלילי שהיה תלוי ועומד כנגד עובד רשות מקומית מועבר דיווח מרשות התביעה הרלוונטית ליועץ המשפטי של הרשות המקומית הנוגעת לעניין, עם העתק ליועץ המשפטי של משרד הפנים (הנחיה מספר 3.9, בהנחיות פרקליט המדינה שכותרתה "דיווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית אחרת הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, עובד רשות מקומית ובעל מקצוע רפואי").
 • הדיווח המועבר כולל העתק מכתב האישום עצמו.
 • באופן זה מיודעת הרשות המקומית אודות הגשת כתב אישום או סגירת תיק חקירה נגד עובדיה, ומשנתקבל דיווח כזה, בוחנת הרשות המקומית האם לנקוט כנגדם בהליכים משמעתיים (לרבות הליכי השעיה או העברה לתפקיד אחר).

הגשת תובענה לאחר הליך פלילי לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות.

 • עובד רשות מקומית שהורשע בעבירה שיש עימה קלון אשם בעבירת משמעת (בהתאם להוראות סעיף 9(6) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח – 1978) ותוגש כנגדו תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, בשל הרשעתו בפלילים.
 • בדומה לדיווח אודות גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום, קיימת הנחיית פרקליט מדינה בכל הנוגע לדיווח על סיום הליכים פליליים; להנחיה עצמה ראו:  הנחיה מספר 10.2, הנחיות פרקליט המדינה, שכותרתה "דיווח על סיום הליכים פליליים שנוהלו נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית אחרת הכפוף לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, עובד רשות מקומית ובעל מקצוע רפואי".
 • בהתאם להנחיה זו:
  • מועבר דיווח על הכרעת דין או גזר דין שניתנו בעניינו של עובד רשות מקומית, מרשויות התביעה ליועץ המשפטי של הרשות המקומית הנוגעת לעניין, עם העתק ליועץ המשפטי של משרד הפנים.
  • לדיווח מצורף העתק מהכרעת הדין או מגזר הדין, וכן מועברת התייחסות לשאלת העמדתו של עובד הרשות המקומית לדין משמעתי, ככל שהדבר רלוונטי ומועיל לדעת התובע.
 • באופן זה, עם סיום ההליך הפלילי, מוצאים עצמם עובדי רשויות מקומיות בתחילתו של הליך משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, הליך שנקרא – "תובענה לאחר הליך פלילי".
 • להרחבה בעניין זה וכן לדוגמאות למקרים בהם טיפל משרדנו ראו:

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר – ייעוץ וייצוג משפטי לעובדי רשויות מקומיות במישור הפלילי והמשמעתי.

ייצוג משפטי לעובדי הרשויות המקומיות בהליכים פליליים.

ייצוג משפטי לעובדי הרשויות המקומיות בהליכים משמעתיים.


עורך דין פלילי | עורך דין משמעתי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

הגשת כתב אישום נגד עובד רשות מקומית – ייצוג משפטי במשפט פלילי ובדין משמעתי | כתב אישום | ביטול כתב אישום | התמודדות עם כתב אישום

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 18

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

דוגמאות למקרים בהם העניק משרדנו ייצוג משפטי לעובדי רשויות מקומיות ולעובדי גופים ציבוריים בהליכים משמעתיים ופליליים;
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה