נסיון לקבל במרמה ציון – בחינת מיון באנגלית אמי"ר: התחזות, זיוף – סגירה בהסדר מותנה

5
(6)
נסיון לקבל במרמה ציון בבחינת מיון באנגלית - מקרה שטופל ע"י משרד עורכי דין גיא פלנטר והסתיים בסגירת התיק בהסדר מותנה.

נסיון לקבל במרמה ציון בבחינת מיון באנגלית – אישור פרקליטות מחוז חיפה בדבר סגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה.


ניסיון לקבל במרמה ציון בבחינת מיון באנגלית אמי"ר באמצעות התחזות, זיוף וקשירת קשר – הסתיים ללא כתב אישום בדרך של סגירת תיק בהסדר מותנה.

 • סגירת תיק בהסדר מותנה | נתקבלה בקשה לסגירת תיק בהסדר מותנה בנוגע לעבירות של קשירת קשר, התחזות, זיוף, שימוש במסמך מזויף ונסיון לקבל דבר במרמה, והכל בנוגע לנסיון לקבל במרמה ציון בבחינת מיון באנגלית אמי"ר.
 • במקרה זה ייצג משרדנו אישה המועסקת בתפקיד ניהולי בבנק, שנחשדה בכך שבמסגרת קשר שקשרה עם אישה אחרת, נבחנה האחרת במקומה בבחינת אמי"ר, בחינת מיון באנגלית, והשיגה עבורה במרמה ציון גבוה המזכה בפטור מלימודי אנגלית במוסד אקדמי. למרות קיומן של ראיות מספיקות להעמדה לדין, קיבלה הפרקליטות את בקשת משרדנו וסגרה את התיק כנגד עובדת הבנק ב"הסדר מותנה".

 

נסיבות המקרה – נסיון לקבל במרמה ציון בבחינת מיון באנגלית.

 • הלקוחה במקרה זה היא אישה בשנות הארבעים לחייה, אם לארבעה ילדים, ללא עבר פלילי, המועסקת בתפקיד ניהולי בכיר בבנק. במקביל לעבודתה בבנק, למדה הלקוחה לתואר אקדמי באחד ממוסדות הלימוד האקדמיים בארץ.
 • כנגד הלקוחה הוגשה תלונה במשטרה, ע"י הגב' יעל יונה, רכזת מהימנות הערכה וקב"טית במרכז ארצי לבחינות והערכה. התלונה נגעה לבחינת מיון באנגלית אמי"ר שנערכה שנתיים קודם לכן, לגביה התעורר חשד כי אישה אחרת נבחנה במקום הלקוחה בבחינה, לאחר שהציגה את עצמה בכזב כלקוחה, וקיבלה ציון גבוה משמעותית מציונה של הלקוחה בבחינה קודמת בה נבחנה.
 • תלונתה של הגב' יעל יונה מהמרכז הארצי לבחינות והערכה נשענה על שלושה אדנים עיקריים:
  • האחד – פער ציונים ניכר בין הבחינה שבמחלוקת, בה נתקבל ציון המזכה בפטור מלימודי אנגלית, לבין הציונים שנתקבלו בכל בחינות המיון האחרות בהן נבחנה הלקוחה, שהעידו על רמה בסיסית ביותר.
  • השני – חוות דעת מומחה להשוואת כתבי יד, מר אמנון בצלאלי, שבדק את כתב היד בדף התשובות של הבחינה שבמחלוקת ודוגמאות כתבי יד של הלקוחה ברשימות הנבחנים בבחינות אחרות בהן נבחנה, וקבע כי לא נמצאה זהות בין כתבי היד.
  • השלישי – סירובה של הלקוחה לבקשת המרכז הארצי לגשת לבחינה חוזרת, לאחר גילוי פער הציונים שעורר חשד.
 • בעקבות תלונתה של הגב' יעל יונה פתחה המשטרה בחקירה פלילית. במסגרת חקירה במשטרה, בין היתר, הועמדו דוגמאות כתב היד לעיון וחוות דעת מומחה מז"פ, שקבע גם הוא כי כתב היד בדף התשובות בבחינה שבמחלוקת אינו תואם את דוגמאות כתב היד של הלקוחה.
 • כמו כן, במסגרת החקירה ביקשה המשטרה מבית המשפט צו לקבלת נתוני תקשורת של הלקוחה ומשניתן הצו לבקשתה, קיבלה מחברת הסלולר בה מנויה הלקוחה נתוני איכון הטלפון הנייד של הלקוחה במועד הבחינה שבמחלוקת. נתוני התקשורת שהתקבלו הצביעו על כך שבשעת בחינת אמי"ר נושא התלונה, שהתקיימה בעיר חיפה, אוכן הטלפון הנייד של הלקוחה בכלל בעיר אחרת, וכן כי בזמן הבחינה ממש בוצעו שיחות מהנייד של הלקוחה.
 • בהמשך, זומנה הלקוחה לחקירה במשטרה ונחקרה באזהרה בחשד לעבירות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה, התחזות לאחר, זיוף בכוונה לקבל דבר ושימוש במסמך מזויף. הלקוחה לא קיבלה יעוץ משפטי בטרם החקירה ובחקירתה לא הודתה בחשדות המיוחסים לה.

על העבירות בהן נחשדה הלקוחה בעקבות נסיון לקבל ציון במרמה – עבירות קשירת קשר, התחזות, מרמה וזיוף.

"499(א) הקושר קשר עם אדם לעשות פשע או עוון, או לעשות במקום שמחוץ לישראל מעשה שהיה בגדר פשע או עוון אילו נעשה בישראל והוא עבירה גם לפי דיני אותו מקום, דינו –

(1)   אם העבירה היא פשע – מאסר שבע שנים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר;

(2)   אם העבירה היא עוון – מאסר שנתיים או העונש שנקבע לאותה עבירה, הכל לפי העונש הקל יותר".

 • סעיף 415 לחוק העונשין קובע את עונשו של אדם המקבל דבר במרמה;

"415. המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

 • סעיפים 418 ו-420 לחוק העונשין קובעים את דינו של אדם המזייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, או מי עושה שימוש ביודעין במסמך מזויף:

"418. המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

420. המגיש או מנפק מסמך מזוייף או משתמש בו בדרך אחרת, בידעו שהוא מזוייף, דינו כדין מזייף המסמך".

 • סעיף 441 לחוק העונשין, שכותרתו "התחזות כאדם אחר", קובע ברישא כדלקמן:

"441. המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; …".


מדיניות הענישה בתיקים פליליים במקרי מרמה והתחזות בבחינות המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 • בשנים האחרונות הפכו העבירות הנוגעות לרמייה במבחני המיון באנגלית נפוצות יותר ויותר ובתי המשפט, כמו גם רשויות התביעה, רואים את המעשים בחומרה. כך למשל פסק בית המשפט בירושלים בתיק פלילי 14334-02-15, מדינת ישראל נ' אחמד זעתרה: 

"מדובר בעבירות הנושאות עמן כיעור רב, חותרות תחת סדרי חברה ושלטון תקינים, ופוגעות באינטרס הציבורי להגן על טוהר המידות ועל ניקיון הכפיים. עסקינן בעבירות קלות לביצוע וקשות לחשיפה ומכאן ההכרח להוקיען וכן להרתיע את היחיד ואת הרבים מפני ביצוען".

 • ככלל, הענישה הנוהגת בתיקים כאלו נעה מעונש של שירות לתועלת הציבור ומאסר מותנה ועד למאסר בעבודות שירות, במקרים החמורים יותר. במקרים חריגים, הסתיימו פרשות מסוג זה באי הרשעה.     
 • מכאן, שתלונת המרכז הארצי לבחינות והערכה והחקירה הפלילית שנפתחה בעקבותיה, העמידה את הלקוחה בסיכון של הרשעה בפלילים וענישה ממשית. אך לא זו בלבד, נוכח העסקתה במשרת אמון ניהולית בבנק, עמדה הלקוחה בפני סיכון שאם תורשע בפלילים, תאבד את מקום עבודתה וכפועל יוצא – את מקור הפרנסה היחיד של משפחתה.  

הליך שימוע לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי.

 • משנתסיימה החקירה הפלילית, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לרשות התובעת (במקרה זה – פרקליטות מחוז חיפה), על מנת לבחון הגשת כתב אישום כנגד החשודה בעבירות בגינן נחקרה.
 • עם הגעת התיק לפרקליטות, נשלח לחשודה מכתב "יידוע ושימוע" בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובו הודעה לחשודה כי היא רשאית לפנות לפרקליטות בכתב בתוך 30 יום בבקשה מנומקת מדוע להימנע מהגשת כתב אישום ("מכתב יידוע לחשוד").
 • בשלב זה פנתה החשודה למשרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר על מנת שייצג אותה בהליך השימוע מול הפרקליטות.
 • בשלב הראשון, פנה משרדנו לפרקליטות מחוז חיפה בבקשה לעיין בחומר החקירה שנאסף בתיק לצורך השימוע. בהמשך, הודיעה הפרקליטות למשרדנו כי לאחר בחינת חומר הראיות בתיק החקירה שוקלת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד הלקוחה בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, התחזות כאדם אחר, זיוף בכוונה לקבל דבר ושימוש במסמך מזויף. לבקשת משרדנו, העמידה הפרקליטות את עיקרי חומר הראיות לעיון ההגנה. 
 • מניתוח חומר החקירה שנאסף כנגד הלקוחה הוברר כי בידי הפרקליטות מסה קריטית של ראיות, שבכוחן להרשיעה בפלילים וכי לא ניתן לסגור את התיק באחת מעילות הסגירה הקלאסיות (חוסר אשמה, חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור). 
 • לפיכך, פנתה ההגנה למסלול של סגירת תיק בהסדר מותנה. אודות עילת הסגירה של תיקים פליליים בהסדר מותנה ראו בעמוד – סגירת תיק בהסדר מותנה.
 • במסגרת הליך השימוע, פנו עורך הדין גיא פלנטר ועורכת הדין אירנה אינברג ממשרדו בבקשה מנומקת לתביעה להימנע מהגשת כתב אישום נגד הלקוחה ולסגור את התיק בעניינה בהסדר מותנה.
 • להרחבה בנוגע להליך השימוע ראו: שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום.

קבלת בקשת ההגנה להימנע מהגשת כתב אישום ולסיום הפרשה בסגירת התיק בהסדר מותנה.

 • פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) נעתרה לבקשת עורכי דין גיא פלנטר ואירנה אינברג במלואה; בתוך כך, הודיעה הפרקליטות כי למרות שסברה שיש די ראיות להעמיד את החשודה לדין, לאחר בחינת טענותינו במסגרת השימוע ובהתחשב בנסיבותיה האישיות של החשודה, תסכים הפרקליטות להימנע מהעמדתה לדין ולסגור את התיק על דרך של הסדר מותנה, בתנאים שייקבעו במסגרתו.    
 • במסגרת ההסדר, הודתה הלקוחה במיוחס לה – נסיון לקבל במרמה ציון, ובעובדות המקימות את העבירות הפליליות הבאות:
  • קשירת קשר לבצע עוון.
  • התחזות לאדם אחר בכוונה להונות.
  • זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר.
  • שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר.
  • ניסיון לקבל דבר במרמה.
 • התנאי שנקבע במסגרת ההסדר הוא תשלום לאוצר המדינה ולאחר שהלקוחה מילאה את התנאי עליו הוסכם – נסגר תיק החקירה, בעילה של "סגירה בהסדר".
 • באופן זה הסתיימה הפרשה על הצד המוצלח ביותר עבור הלקוחה; מבלי שהוגש נגדה כתב אישום, ללא ניהול הליך פלילי, ללא כתם של הרשעה בפלילים ותוך שנחסכה ממנה פגיעה אפשרית בעבודתה ופרנסתה.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעת הפרקליטות על הסכמתה לסגירת התיק בהסדר מותנה (ללא פרטים מזהים של המעורבים).
 • תיק זה טופל במשרדנו על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורכת דין אירנה אינברג.

לקריאה נוספת.


עורך דין פלילי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

סגירת תיק בהסדר מותנה | שימוע פלילי | מכתב יידוע לחשוד | נסיון לקבל במרמה ציון בבחינת מיון באנגלית | עבירות מרמה – ייעוץ וייצוג משפטי | עבירות זיוף – ייעוץ וייצוג משפטי | עבירות הונאה | התחזות – ייעוץ וייצוג משפטי | קשירת קשר לביצוע עוון | התחזות | זיוף | שימוש במסמך מזויף | סגירת תיק פלילי | עורך דין פלילי בצפון | עורך דין פלילי בחיפה | עו"ד פלילי בחיפה | ייצוג משפטי פלילי בחיפה | בית משפט השלום בחיפה – ייצוג משפטי | בית המשפט המחוזי בחיפה – ייצוג משפטי

 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

קבצים להורדה - לחץ לצפייה

בחינת מיון באנגלית אמי"ר: נסיון לקבל במרמה ציון, התחזות, זיוף - דוגמאות למקרים נוספים בהם טיפל משרדנו:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
למעלה