עבירות מין בצבא | הטרדה מינית בצבא – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

5
(9)
עבירות מין בצבא | הטרדה מינית בצבא - ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

עבירות מין בצבא, הטרדה מינית בצבא – ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי


עבירות מין בצבא, הטרדה מינית בצבא –
ייעוץ משפטי וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי.

 • משרד עורכי דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ משפטי וייצוג משפטי בכל הנוגע להטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי וכן עבירות מין בצבא. 
 • בהקשר לעבירות מין ולעבירות בניגוד לחוק למניעת הטרדה מינית, מעניק משרדנו ייעוץ וייצוג משפטי הן לחשודים ולנאשמים והן למתלוננים.
 • לפרטים נוספים אודות ייצוג מתלוננים ונפגעי עבירה ראו בעמוד: נפגעי עבירה | מתלוננים  – ייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי.

עבירות מין בצבא.

 • מדיניות צה"ל כלפי עבירות מין בצבא מחמירה יותר מאשר המדיניות הנקוטה ע"י רשויות התביעה והשפיטה בערכאות פליליות אזרחיות, מחוץ לצבא.
 • בכל הנוגע לעבירות מין והטרדה מינית בצבא, נקבעו סטנדרטים מחמירים, שמטרתם למגר את התופעות באמצעות ענישה מחמירה ומרתיעה.
 • עבירות מין בצבא כוללת:
 • ככלל, כאשר עסיקנן בחשד לעבירות מין חמורות בצבא (כגון אינוס, מעשה מגונה בכוח ומעשה סדום), ילווה תובע צבאי את חקירת מצ"ח, כבר מעת פתיחתה של החקירה.
 • עם סיום החקירה ובטרם קבלת החלטה אילו הליכים (אם בכלל) ראוי לנקוט כנגד החשוד, ייפגש התובע הצבאי עם המתלוננת, ייתרשם באופן בלתי אמצעי מכנות תלונתה, וכן יבדוק את נכונותה להעיד בפני בית הדין הצבאי.

הטרדה מינית בצבא.

מהי הטרדה מינית בצבא?

 • בתמצית, בהקשר לדיון כאן, סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר הטרדה מינית כאחד מהמעשים הבאים:

"(1) סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2) מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;

(3) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4) התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ואולם במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:

(א) הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;

(ב) הפרסום נעשה למטרה כשרה;

(ג) יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" – לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם".

 • "התנכלות" מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

הטרדה מינית בצבא – ניצול יחסי מרות במסגרת השירות הצבאי.

 • סעיף 3(א) לחוק למניעת הטרדה מינית ממשיך וקובע כי הטרדה מינית היא גם:

(6) הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4), המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלה, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

(ג) לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירותתוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

(ח) לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותותוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור; בפסקת משנה זו, "עובד הציבור" – כהגדרתו בסעיף 34כד לחוק העונשין".

 • בהתאם להוראות סעיף 34כד לחוק העונשין, המושג "עובד הציבור" כולל גם עובד המדינה, לרבות חייל כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955.
 • סעיף 346(ב) לחוק העונשין קובע (בין השאר) כי הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות דינו – מאסר שלוש שנים.
 • כפי שניתן לראות, המחוקק קבע, כי כאשר מדובר בהצעות חוזרות בעלות אופי מיני, או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, תוך ניצול יחסי מרות, המעשים נופלים בגדר הטרדה מינית, אף אם לא הובעה כל חוסר הסכמה או התנגדות להצעות או להתייחסויות הללו.
 • בדומה, קיום יחסי מין עם חיילת, תוך ניצול יחסי מרות – נופל בגדר עבירה פלילית שזכתה לכותרת "בעילה אסורה בהסכמה" בחוק העונשין.
 • המאפיינים הייחודים של השירות הצבאי, הכוללים באופן מובנה פערי דרגות, גילאים ותפקידים בין המשרתים השונים בצבא (ומכאן לעתים – יחסי מרות), מהווים כר פורה להגשת תלונות ולפתיחה בחקירה פלילית בחשד לעבירות מין בצבא או להטרדה מינית בצבא.

עבירות מין בצבא והטרדה מינית בצבא – ייעוץ וייצוג משפטי.

 • בשל חומרתה ובשל השלכותיה, תלונה אודות עבירת מין או הטרדה מינית עלולה להפוך לאירוע משנה חיים.
 • הדברים נכונים הן מחוץ למסגרת השירות הצבאי, והן ביחס לחיילים ואנשי קבע, אשר תלונה מסוג זה עלולה לשלול את חירותם, לפגוע בשמם הטוב, ובמקרים של אנשי צבא קבע – לפגיעה בדרגות, חיסול קריירה צבאית ואף שלילת זכויות, שנצברו ביושר במשך שנים רבות.
 • כל אלו מדגישים את החשיבות הרבה בקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי ומיטבי מעורך דין צבאי, מוקדם ככל האפשר.
 • בשל המאפיינים הייחודים של המסגרת הצבאית, תחייב תלונה אודות הטרדה מינית או עבירות מין בדיקה עובדתית ומשפטית האם עסקינן ביחסי מרות, ואם התשובה לכך חיובית – האם היה "ניצול" של אותה מרות ביחס למעשים שנטען כי בוצעו.
 • מכאן החשיבות הרבה לכך שעורך הדין שמייעץ ומלווה תלונות וחקירות מסוג זה יכיר את המערכת הצבאית על בוריה, את מאפייניה הייחודיים כמו גם את הרגישות הנלווית לטיפול בחשד לעבירות מין בצבא או הטרדה מינית בצבא.
 • להשלמת התמונה יש לקרוא עמוד זה ביחד עם העמודים הבאים:

מקרה להמחשה בו טיפלנו – ייצוג משפטי של הקצינה המתלוננת בפרשת תא"ל בוכריס.

עבירות מין בצבא | טרדה מינית בצבא - ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי

עבירות מין בצבא, הטרדה מינית בצבא – ייעוץ משפטי וייצוג משפטי ע"י עורך דין צבאי


דוגמאות למקרים בהם טיפלנו בעבירות מין והטרדה מינית.

 • לקראת סוף עמוד זה תמצאו דוגמאות למקרים בהם הענקנו ייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולמתלוננים בהקשר לעבירות מין ועבירות הטרדה מינית בצבא, ומחוץ לצבא.

עורך דין צבאי

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

עבירות מין בצבא | הטרדה מינית בצבא | ייעוץ משפטי + ייצוג משפטי לחשודים, לנאשמים ולמתלוננים | עבירות מין – ייצוג משפטי | עורך דין הטרדה מינית | עבירות מין ברשת – ייצוג משפטי


 

דרג את העמוד

ממוצע הצבעות 5 / 5. כמות הצבעות 9

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

עבירות מין והטרדה מינית - דוגמאות למקרים שטופלו ע"י משרדנו, ללא פרטים מזהים של המעורבים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  למעלה